Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 4c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Virge Lember

klassiõpetaja

Kontakt: virge.lember@oesel.edu.ee

Loodud: 29. august 2019. a. kell 07.28
Muudetud: 27. oktoober 2019. a. kell 17.05

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli A-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes
situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud,
internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1140/1201/1001/VV1_lisa2.pdf#

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

2. - 6. september
1) Sissejuhatus ainesse. Enda tutvustamine. Inglise keelt kõnelevad riigid. Unit 1. Tervitamine, tutvustamine. BE-vormid. B p 6-7; SB 1, 2; WB 1, 2
2) Minu kool ja klassikaaslased. Is/are/am, have got/has got. SB 3-6, WB 3-5

9. - 13. september
1) Jutukese kirjutamine koolist ja klassist, erinevad võõrkeeled. Omastavad asesõnad. Sõnavara kinnistamine. SB 7, 8; WB 6-8, 10
2) Can you ...? - dialoogide koostamine. What's the English for ...? Our lessons, weekdays SB 9-10; WB 9, 11
3) Kordamine. Jutustamine koolist ja klassist.

16. - 20. september
1) Unit 2 - Numbers. Arvud 1-20, arvud 21-100. SB 1-3; WB 1-2
2) Reipalt kooli!
3) Arvude kinnistamine, vanused. "A Letter" - töö tekstiga. Modaalverbid can, can't. SB 4-7; WB 3-5

23. - 27. september
1) Kellaaja ja aadressi küsimine ja ütlemine. Bigger/smaller than... Can...? - küsimusele vastamine lühivastusega. SB 8-10; WB 6-9
2) Tähereast lausete moodustamine. Have, has, am, is, are lühivormid. Sõnavara kinnistamine. Biggersmaller than... SB 11-14; WB 10-12
3) Tööleht unit 1-2

30. september - 4. oktoober
1) Unit 3 - Thank you. Friendly, good, helpful, kind - dialoogide koostamine erinevate omadussõndega. Short answers (kas-küsimused), sõnajärg kas-küsimuses. SB 1, 2; WB 1, 2
2) Töö tekstiga - dialoogid. Kas-küsimused ja eriküsimused, nendele vastamine. Kestev olevik. SB 3-5; WB 3-6
3) Küsimustele vastamine. Sõnavara kinnistamine. B 6, 7; WB 6-8

7. - 11. oktoober
1) Küsimustele vastamine. Dialoogide koostamine. Sõnavara kinnistamine. SB 8, 9; WB 9-11
2) Unit 4 - Zoo. Loomaaias. There is/are... SB 1-3; WB 1-2
3) Loomad loomaaias. Is/Are there.... ? - küsimuste koostamine ja neile vastamine. Kestev olevik pildi kirjeldamisel. Sõnajärg lauses. Täishäälikuühendid. SB 4-6; WB 3-5

14. - 18. oktoober
1) I like/don’t like …; he likes/doesn’t like… SB 7, 8; WB 6, 7
2) Töö tekstiga. Teemade kordamine. SB 9-12; WB 8-9
3) KG PRO 19

21. - 27. oktoober – KOOLIVAHEAEG

28. okt - 2. nov
1) Kordamine ja kinnistamine.
2) Tööleht unit 3-4
3) Unit 5 - Rules. Klassireeglid. Am, is, are; have/has got. There is/ are… SB 1-5; WB 1, 2

4. - 8. november
1) Kordamine. Küsisõnad, sõnajärg lauses. SB p 33; WB 3, 4
2) Kordamine SB p 34-35; WB 5-7
3) Kordamine WB 8-9. Tööleht unit 5.

11. - 15. november
1) Unit 6 - My friend. Likes / doesn't like. SB ex 1-2; WB ex 1-2
2) "My friend" - töö tekstiga. Mitmus, I like/don't like... SB ex 3-5, WB ex 3-5
3) Rocky and Bounty. Do you like…?Yes, I do/ No, I don’t. He/She likes/doesn't like. SB ex 6-8, WB ex 6-7

18. - 22. november
1) Kirjutamine ja rääkimine sõbrast. SB 9-10; WB 8-9
2) Jutustamine sõbrast. Kordamine ja kinnistamine. WB 10-11
3) Unit 7 - My day. Hommikused tegevused. After/before. SB 1-3; WB 1, 2

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

* Õpilased omandavad vajaliku sõnavara õppetükkide kaupa.
* Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpitakse korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni.
* Paarilisega dialoogi harjutades õpitakse omandatud keelefraasidega suhtlema inglise keeles.
* Esitada kas-küsimusi ja küsisõnaga algavaid küsimusi ja nendele korrektselt vastata.
* Nimetada ja kirjutada numbreid 1-100 ja neid vestlustes ka kasutada (vanus, aadress, kellaaeg – tunnid ja minutid, paaris ja paaritud numbrid (even and odd numbers).
* Nimetada seitset keelt, mida räägitakse (English, Estonian, Swedish, German, Russian, Finnish, Estonian); 13 looma/lindu; 5 omadussõna, mis kirjeldavad head last.
* Teavad reeglit: kirjutame suure algustähega (eessnimed, perenimed, riigid, keeled, rahvused, nädalapäevad).
* Oskavad rääkida oma klassist ja koolist õpitud sõnavara piires; moodustada etteantud sõnadest grammatiliselt korrektseid lauseid; sõnastada käskivas kõneviisis vähemalt 7 reeglit klassis käitumisel.
* Oskab kasutada modaalverbi "can" (oskama, suutma, võima) jaatavas, eitavas ja küsivas lauses.
* Oskab muuta mina-vormis teksti ainsuse 3. pöördesse (I like/she likes).
* On alustanud tegusõna lihtoleviku ( the Present Simple) õppimist, teab lihtoleviku abitegusõna 'DO' ja oskab seda kasutada eitavas ja küsivas lauses.
* Oskab moodustada tegusõna BE jaatavat, eitavat ja küsivat vormi, kasutada HAVE GOT, kestvat olevikku, CAN, there is/are, lihtolevikku, käskivat kõneviisi.
* Oskab kasutada nimisõnade mitmust.
* Mõistab tööjuhiseid.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Inglise keele kokkuvõttev hinne tunnistusele kujuneb I trimestri (2. sept kuni 22. nov), II trimestri (25. nov kuni 6. märts) ja III trimestri (9. märts kuni 2. juuni) lõpus + aastahinne (trimestri kokkuvõtvate hinnete põhjal) õppeaasta lõppedes.
Protsessihindeid saab õpilane kontrolltööde, sõnade tööde (hõlmavad selle õppetüki raames õpitud sõnavara ja väljendeid), kodutöö, tunnitöö, töövihiku ja õpiku harjutuste (valikuliselt), kodus õpitud teksti jutustamise jms eest. Kui trimestri kokkuvõttev hinne on kahe hinde vahel, siis jäävad otsustavaks kontrolltööde hinded.

JUTUSTAMINE:
Hinne „5“ - jutt on ladus, vastab teemale, õpilane kasutab oma jutus õpitud uusi väljendeid ja sõnu ja kasutab grammatiliselt õigeid lausekonstruktsioone, hääldus on korrektne
„4“ - jutt on ladus, vastab teemale, õpilase sõnavara on teemakohane, kuid uusi sõnu kasutab vähe või ei kasuta üldse. Grammatikas teeb üksikuid vigu. Hääldus on korrektne.
„3“ - jutustamisel takerdub, vajab sisu edasiandmisel suunavaid küsimusi, sõnavara on vaene, teeb vigu grammatikas.
„2“ - oskab sisu edasi anda vaid õpetaja suunavatele küsimustele vastates.
„1“ - ei oska vastata ka suunavatele küsimustele.

KONTROLLTÖÖD/TESTID:
Hinne
„5“ 90-100%
„4“ 75-89 %
„3“ 50-74 %
„2“ 25- 49%
„1“ 0 – 24%

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö, mida on hinnatud hindega «puudulik» või «nõrk» järele vastata 10 päeva jooksul alates töö toimumise päevast. Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö tunnist vm arvestuslikust õppeülesandest märgitakse eKooli päevikusse märk „0“. Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik. Märk "0" asendub hindega pärast töö tegemist/esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.

Kui õpilasel on kodutöö tegemata, siis on tal samal päeval võimalus oma kodutöö ära teha peale tunde õpitugis (ajakava klassis seinal) või esitada kodutöö järgmiseks ainetunniks. Kui õpilane seda võimalust ei kasuta, siis on kodutöö hinne "1" ja seda enam parandada ei saa.

Konsultatsioon ja järelvastamine esmaspäeviti kell 15.00-15.45 ruumis 403 või muul ajal kokkuleppel õpetajaga. Enne järelvastamist peab õpilane esitama ebaõnnestunud töö kohta nõuetekohase vigade paranduse.

Vajalikud töövahendid:
* "I Love English 2" õpik ja töövihik
* jooneline kaustik (24-leheline)
* kirjutusvahend
* värvilised viltpliiatsid või tintenpen
* mapp (kiirköitja) töölehtede jaoks

Õpilase hindamine, kellele on rakendatud IÕK:
1) arvestatakse õpilase õpioskuste iseärasustega;
2) kasutatakse diferentseeritud ehk õpilase võimeid ja arengut arvestavat hindamist;
3) kontrollimisel kasutatakse lihtsustatud või vähendatud materjaliga tööd;
4) hinnatakse väiksemate osade kaupa.