Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12159 ainekaarti
63 õppeainet
119 õpetajat

Avastusõpetus: 4b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Raina Rääp

klassiõpetaja

Kontakt: raina@oesel.edu.ee

Loodud: 28. august 2019. a. kell 21.23
Muudetud: 25. oktoober 2019. a. kell 17.39

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

4. klassi valikainena on avastusõppe eesmärk:
- Suunata õpilast uurima-mõtlema-seostama-avastama:
- huvitava ja aktiivse tegevuse võimaldamisega;
- talle pidevalt uute teadmiste huviorbiiti seadmisega;
- teadmiste omandamine aktiivsete võtete kättesaadavaks tegemisega;
- tingimuste loomisega, mis innustaksid last uusi teadmisi ja oskusi praktiliselt kasutama;
- eneseväljenduse jõukohaste võtete õpetamise ja harjutamisega.
Avastusõppes kasutatakse lapsi arendavaid interaktiivseid (aktiiv)õppemeetodeid.

Valikaine avastusõpe lõimub kõigi 4. klassi õppeainetega (nt eesti keeles info otsimine, kirjutamine; loodusõpetuses – info otsimine, selle kasutamine, uurimine).

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

02.- 06.09 Sissejuhatus ainesse. Tutvumine ainekaardi ja nõutavate osaoskustega
09.- 13.09 Tähistaevas, tähtkujud, enda tähtkuju joonistamine
16.- 20.09 Ühe planeedi uurimine
23.- 27.09 Päikesesüsteemi mudeldamine
https://www.youtube.com/watch?v=z8aBZZnv6y8
https://sites.google.com/site/ttgmaailmaruum/videod/paeikesesuesteemi-mudeli-valmistamine
30.09.- 04.10 Päikesesüsteemi mudeldamine
07.- 11.10 Päikesesüsteemi mudeldamine
14.- 18.10 Päikesüsteemi väikekehad. Mudelile asteroidide vöö.
Vaheaeg 21.- 27.10
28. 10 - 01.11 Kuidas teha Maa mudelit ehk gloobust? tv lk 27
04.- 08.11 Kuidas teha Maa mudelit ehk gloobust? tv lk 27
11.- 15.11 Mandrid ja maailmajaod - objektide kandmine kontuurkaardile
18.- 22.11 Ookeanid - objektide kandmine kontuurkaardile
25.- 29.11 Maakera siseehitus - mudeli valmistamine paaristööna
https://thecraftyclassroom.com/crafts/geology-crafts-for-kids/layers-of-the-earth-craft/
02.- 06.12 Arvutikaardid. Oma kodukoha kaardi tegemine. tv lk 42-43
09.- 13.12 Arvutikaardid. Oma kodukoha kaardi tegemine. tv lk 42-43
16.- 20.12 Vulkaani mudeldamine. 
https://oyuncutube.com/baking-soda-volcano-experiment-for-children/
vaheaeg 23.12- 03.01
06.- 10.01 Internetist loodusõnnetuse kohta info otsimine ja küsimustiku täitmine. tv lk 53
13.- 17.01 Internetist loodusõnnetuse kohta info otsimine ja küsimustiku täitmine. töö tutvustamine klassile

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) õpib uurima-mõtlema-seostama-avastama ning järeldusi tegema
2) oskab looduses märgata muutusi
3) oskab kasutada arvutit info otsimiseks, õppemängudeks
4) muutub õppimises iseseisvamaks

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Kasutatakse mitteeristuvat hindamist. Mitteeristaval hindamisel õpitulemuste saavutatuse taset pole vajalik eristada. Õppeprotsessi käigus antakse hinnang õpilase tunniülesannete täitmisele, iseseisvale tööle , aktiivsusele, meeskonnatööle, töölehtede täitmisele.
Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.
Õppeperioodis rakendatakse järgmisi hinnanguid: arvestatud „AR”, mittearvestatud „MA”
Hinnangu "A" saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus on kooli õppekavas märgitud piisavaks õpitulemuseks.
Hinnangu "MA" saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus on kooli õppekavas märgitud piisavast õpitulemusest madalamal tasemel.
Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul.
Õpilasele meeldetuletuseks kajastub esitamata või sooritamata töö eKoolis nullina. See asendub hinnanguga "AR" pärast töö tegemist/ esitamist või märkega "MA", kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud. Tööde hinded võivad kajastuda eKooli erinevate õppeainete päevikutes (vastavalt õpiülesande sisule).
Kokkuvõttev hinnang kujuneb poolaasta lõpuks (AR/ MA ).

* Mudeli valmistamine Päikese ja planeetide suuruse ning omavahelise kauguse kujutamiseks.
* Õpitud objektide kandmine kontuurkaardile.
* Erinevate allikate kasutamine info leidmiseks ja ülevaate koostamiseks looduskatastroofide kohta
* Maakera siseehituse mudeli ehitamine ja uurimine multimeedia materjalide abil.

Konsultatsioon toimub reedeti kell 12.00. - 12.45 ruumis 209.