Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12117 ainekaarti
62 õppeainet
117 õpetajat

Avastusõpetus: 4b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Raina Rääp

klassiõpetaja

Kontakt: raina@oesel.edu.ee

Loodud: 28. august 2019. a. kell 21.23
Muudetud: 30. august 2019. a. kell 10.33

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

4. klassi valikainena on avastusõppe eesmärk:
- Suunata õpilast uurima-mõtlema-seostama-avastama:
- huvitava ja aktiivse tegevuse võimaldamisega;
- talle pidevalt uute teadmiste huviorbiiti seadmisega;
- teadmiste omandamine aktiivsete võtete kättesaadavaks tegemisega;
- tingimuste loomisega, mis innustaksid last uusi teadmisi ja oskusi praktiliselt kasutama;
- eneseväljenduse jõukohaste võtete õpetamise ja harjutamisega.
Avastusõppes kasutatakse lapsi arendavaid interaktiivseid (aktiiv)õppemeetodeid.

Valikaine avastusõpe lõimub kõigi 4. klassi õppeainetega (nt eesti keeles info otsimine, kirjutamine; loodusõpetuses – info otsimine, selle kasutamine, uurimine).

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

02.- 06.09 Sissejuhatus ainesse. Tutvumine ainekaardi ja nõutavate osaoskustega
09.- 13.09 Tähistaevas, tähtkujud, enda tähtkuju joonistamine
16.- 20.09 Ühe planeedi uurimine, hindeline töö- tund raamatukogus
23.- 27.09 Päikesesüsteemi mudeldamine
30.09.- 04.10 Päikesesüsteemi mudeldamine
07.- 11.10 Päikesesüsteemi mudeldamine
14.- 18.10 Päike tekitab varje, katse
Vaheaeg 21.- 27.10
28. 10 - 01.11 Kuidas teha Maa mudelit ehk gloobust? tv lk 27
04.- 08.11 Kuidas teha Maa mudelit ehk gloobust? tv lk 27
11.- 15.11 Kuidas teha Maa mudelit ehk gloobust? tv lk 27
18.- 22.11 Arvutikaardid. Teekonna leidmine ja vahemaade mõõtmine. tv lk 34-35
25.- 29.11 Oma kodukoha kaardi tegemine. tv lk 42-43
02.- 06.12 Oma kodukoha kaardi tegemine. tv lk 42-43 
09.- 13.12 Vulkaani mudeldamine. 
16.- 20.12 Vulkaani mudeldamine. 
vaheaeg 23.12- 03.01
06.- 10.01 Internetist loodusõnnetuse kohta info otsimine ja küsimustiku täitmine. tv lk 53
13.- 17.01

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) õpib uurima-mõtlema-seostama-avastama ning järeldusi tegema
2) oskab looduses märgata muutusi
3) oskab kasutada arvutit info otsimiseks, õppemängudeks
4) muutub õppimises iseseisvamaks

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Kasutatakse mitteeristuvat hindamist. Mitteeristaval hindamisel õpitulemuste saavutatuse taset pole vajalik eristada. Õpilane on saavutanud tema õppe aluseks oleva õppekavaga seatud õpitulemused. Õppeprotsessi käigus antakse hinnang õpilase tunniülesannete täitmisele, iseseisvale tööle , aktiivsusele, meeskonnatööle, töölehtede täitmisele. Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet. Oodatavast madalamal tasemel tulemust väljendatakse hindega "mittearvestatud" (MA).
Õppeperioodis rakendatakse järgmisi hinnanguid: arvestatud „AR”, mittearvestatud „MA” või null „0” ( kui oluline töö on tegemata). Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul. Õpilasele meeldetuletuseks kajastub esitamata või sooritamata töö eKoolis nullina. "0" asendub hinnanguga "AR" pärast töö tegemist/ esitamist või märkega "MA", kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud. Tööde hinded võivad kajastuda eKooli erinevate õppeainete päevikutes (vastavalt õpiülesande sisule).
Kokkuvõttev hinnang kujuneb poolaasta lõpuks (AR/ MA ).
Konsultatsioon toimub reedeti kell 12.00. - 12.45 ruumis 209.