Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 8_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marvi Mäeots

inglise keele õpetaja

Kontakt: marvi@oesel.edu.ee

Loodud: 28. august 2019. a. kell 12.15
Muudetud: 18. november 2019. a. kell 17.26

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane:
* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 02.-06.09
1) Avaaktus.
2) Sissejuhatus veerandisse. Ainekaardi tutvustus. Unit 1: Friends. Bp7-8 Ex1,2 ( vestlus suvest ja uuest kooliaastast)
Aegade tabel( töövihikus Unit 5p30)- tuletame meelde õpitud ajad WB Ex1p32. HW: töövahendid korda, kaasa võtta jooneline vihik+ harjuta kõiki U.1 sõnu( ei pea veel päris selgeks saama)
3) Vihiku vormistamine; harjutusi aegadele WB Ex1-4p3-5, õpikus ajad Bp131-133( tutvume). HW: Ex3p9-10 lugeda, " Meeting Andy" part I , Ex4p10 väljendid otsida tekstist+ kirjutada vihikusse

II nädal 09.-13.09
1) Koduste väljendite kontroll Ex4p10, Ex5p10 suuliselt+ WB Ex6p6 part I- tõlkelaused väljenditele; " Meeting Andi" part II Ex5-7p10-12. HW: õppida väljendid tunnikontrolliks: Ex4p10, Ex6p12
2) Tunnikontroll väljenditele Ex4p10, Ex6p12; WB Ex6p6 part II tõlkelaused väljenditele; WB Ex5p5 adjectives and adverbs, HW: õppida selgeks kõik U.1 sõnad
3) Bp13+ WB Ep8 oma sõbrast rääkimine ja kirjutamine+ kuulamisülesanne( vanasõnad) HW: kontrolltööks korrata U.1 sõnad+ väljendid Ex4p10, Ex6p12+ vaata üle töövihikust Ex1,2,3,4,5,6p3-7

III nädal 16.-20.09
1) 16.09-TEST( Unit 1)- harjutused aegadele: the present and past continuous, the past simple, the past perfect( Bp132 mineviku ajad), tõlkelaused U.1 sõnavarale+ väljenditele; kuulamisül. vanasõnade kohta; adjectives/ adverbs; kui jääb aega WB Ex7p7 a)
2) tervisespordipäev
3) Unit 2 Sports: do=practise/go/play Bp14-15 Ex1-4; WB ex1p9

IV nädal 23.-27.09
1) Unit 2 ajalehe artikli lugemine+ väljendid Bp16-18 Ex5-8
2) Unit 2 the present and past passive WBp10-11 Ex2,3, harjutusi sõnavarale WB Ex4,5p11-12
3) Unit 2 sporditeemast vestlemine Bp18 Ex9; harjutus aegadele WB Ex6p13


V nädal 30.09-04.10
1) Unit 2 WBp14 kuulamis- ja kirjutamisül. spordist+ kordamine tööks
2) 03.10-TEST( Unit 2)- kuulamisül.; do/go/ play- kasutamine spordialadega;ajad: the past simple/ continuous/ perfect; the present and past passive, tõlkelaused, spordist (oma peres) kirjutamine-6 lauset
3) Unit 3 Jobs: erinevatest ametitest rääkimine Bp19-20; WB p15-16 Ex1-2

VI nädal 07.-11.10
1) Unit 3 ametitega seotud omadussõnad Bp21, WB Ex3,4p16-17+ mäng Bp33
2) Unit 3 tekst" Dream Come True" Bp22-23; WB Ex5p17
3) U.3: ajad, passiiv WB Ex6,7p18-19; kuulamisül. WB ex9p21( kui jääb aega, siis WB ex10p21)

VII nädal 14.-18.10
1) Unit 3 kordamine tööks( 6 lauset ametite kohta); oma pere ametitest rääkimine Bp24; tõlkeharjutus WB Ex8p20
2) 17.10-TEST( Unit 3) kuulamisül., tegijanimede moodustamine, ajad, passiivi moodustamine, ametitest kirjutamine( 6 lauset)
3) projektipäev

KOOLIVAHEAEG

VIII nädal 28.10.-01.11
1) Unit 4 Art Bp25-26 kunstist vestlemine; kaudkõne WBp22-24
2) Unit 4 aegade muutumine kaudkõnes, reegel WBp25-26 Ex5,6
3) Unit 4 tekstid kuulsatest kunstnikest+ väljendid Bp27-29

IX nädal 04.-08.11
1) Unit 4 Ühest kunstnikust jutustamiseks valmistumine Ex4,6p27-28. Pildi kirjeldamine Bp30. Kuulamisül. WB Ex9p28. Tõlkelaused WB Ex7,8p26-27
2) Ühest kunstnikust jutustamine; Unit 5 grammatika kinnistamine WB Ex2,3,4p32-34
3) Unit 5 Harjutus eessõnadele WB Ex5p35; Phrases with DO Bp31-32, 34 dialoogide moodustamine

X nädal 11.-15.11
1) Unit 6 Safety First Bp37 Ex1-5 üllatushüüded; WBp37 sõnavarale harjutus, Kaudkõne WB Ex2,3p38-39
2) Unit 6 " The Great Fire of London" part I Bp38-39+ WB ex4p40 part 1
3) Unit 6 " The Great Fire of London" part II Bp39-40+ WB Ex4p41 part 2


XI nädal 18.-22.11
1) Unit 6 tekstide jutustamine Ex13p41( üks osa jutustada- õpilane valib); there...lausete moodustamine WB Ex5p42, kuulamisül. WB ex6p42, WB ex9p44
2) tekst" The Great Fire of London" ; WB Ex7p43
3) trimestrist kokkuvõtete tegemine; kordamine U.6 kontrolltööks( uue trimestri alguses)

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

I trimestri lõpuks õpilane:
1) oskab vestelda oma suvest ja uuest kooliaastast+küsida, et kuidas sõbral suvi möödus
2) oskab rääkida oma parimast sõbrast( 10 lauset)
3) oskab lausetes kasutada järgmisi aegu: the Past Simple/ Continuous/ Perfect; the Present Simple/ Continuous/ Perfect; the Future Simple oskab lausetes kasutada little/ a little/ few/a few( teab reeglit)
4) oskab moodustada omadussõnast määrsõnu -ly liite lisamisega
5) oskab kasutada väljendit used to
6) oskab moodustada lauseid passiivis( present/past)
7) oskab vestelda/ kirjutada spordist oma peres ning ametitest, kunstist, taskurahast( 6 lauset)
8) oskab panna lauseid kaudkõnesse
9) teab tingimuslausete 0/ I/II tüübi reegleid ja oskab selle järgi tingimuslauseid moodutada
10) oskab moodustada nimisõnast tegijanime( art-artist)
11) teab reeglit ja oskab lausetes kasutada much/ many/ a lot of
12) on omandanud õppetükkide 1.-6. piires sõnavara+ väljendid
13) oskab kirjeldada suvalist pilti 10 lausega

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.

Inglise keele kokkuvõttev hinne tunnistusele kujuneb I trimestri (2. sept kuni 22. nov), II trimestri (25. nov kuni 6. märts) ja III trimestri (9. märts kuni 2. juuni) lõpus + aastahinne (trimestri kokkuvõtvate hinnete põhjal) õppeaasta lõppedes.

Trimestri vältel toimub
1) protsesshindamine ettevalmistuseta( tunnitöö )
2) protsesshindamine ettevalmistusega, ka kodutöö; sõnavara+väljendite tundmise kontrollimine
3) 3 testi( kontrolltööd), mis puudumise korral tuleb järele vastata
4) TV harjutuste hindamine valikuliselt

Testide hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%

Arvestuslikud kontrolltööd( testid) peab järgi vastama mitterahuldava hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Arvestuslikud tööd tuleb järgi vastata ka siis, kui õpilane on olnud haige( siis saab aja õpetajaga kokku leppida). Kui kaks arvestuslikku hinnet( kontrolltööd) jäävad trimestri hinde välja panemise ajaks "2" või "1", on trimestri hinne automaatselt"2"( olenemata ülejäänud hinnetest).

Konsultatsioon toimub neljapäeviti kell 15.00-15.45 (8.tund) ruumis 200.


Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui 10 koolipäeva jooksul tööd järele ei vastata.

Trimestri koondhinne kujuneb kõigi trimestri vältel saadud hinnete keskmise põhjal, kui hinne jääb kahevahele, siis on kontrolltööde hinded suurema kaaluga protsesshinnetest.

Märkused:
õppekomplekt
Ülle Kurm, Mare Jõul "I Love English" Book 6 + WB 6 + CD, kirjastus Studium, Tartu 2017
Ü. Kurm, E.Soolepp "I Love English 6 Tests" 2017