Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 8a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anneli Auväärt

vene keele õpetaja

Kontakt: anneliau@oesel.edu.ee

Loodud: 27. august 2019. a. kell 10.51
Muudetud: 28. august 2019. a. kell 10.55

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Vene keele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, omandada oskus märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid ( nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (2.-6.09):
1. Ainekaardi tutvustus.Tund 5a. Kus asub? Töö sõnavaraga. Lk.51-54
2. Tund 5a. Tee küsimine ja juhatamine. Dialoogid lk.52-52
3. Tund 5a. Dialoogide vastamine, TV.t.5a

II NÄDAL (9.-13.09):
1. Sõnade töö: t.5a. Tund 5b. Tekst: Minu linn. Lk.55-56
2. Tund 5b. Töö tekstiga, harj. lk.56, TV.t.5b
3. Lisa sõnavara. Jutukese koostamine Kuressaarest.

III NÄDAL (16.-20.09):
1. Jutustame Kuressaarest. Tund 5v. Asesõnad seestütlevas käändes. Lk.57-58
2.-3. Seesütleva käände lõpud. Harjutused. Spordipäev.

IV NÄDAL (23.-27.09):
1. Kordamine KT-ks: 5 tsükkel.
2. KONTROLLTÖÖ: 5.tsükkel. Luuletus. - 24.09
3. Tund 6a. Kool. Töö sõnavaraga. Lk.59-60, 63

V NÄDAL (30.09.-4.10):
1.Tund 6a. Dialoogid lk.60-61. H.6-2, 6-3 lk.61
2.-3. Tund 6a. Töökorraldused käskivas kõnes. H. lk.61-62, TV.t.6a

VI NÄDAL (7.-11.10):
1. Sõnade töö: t.6a. Tund 6b. Tekst: Minu kool. Lk.64-65
2. Tund 6b. Minu kool. TV.t.6b
3. Tund 6v. Osastav kääne. Lõpud, tegusõnad. LK.66-67

VII NÄDAL (14.-18.10):
1.-2. Tund 6v. Osastav kääne. Harjutused lk.69-71, TV.t.6v
3. Loovtööd.

VAHEAEG

VIII NÄDAL(28.10-1.11):
1. Kordamine KT-ks: 6 tsükkel.
2. KONTROLLTÖÖ: 6.tsükkel. - 29.10
3. Tund 7a. Kohvikus. Sõnavara lk.72-73, sõnavaraharjutused, TV. h.7-5 lk.41

IX NÄDAL (4.-8.11):
1.Tund 7a. Kohvikus. Töö sõnavaraga: lk.74, dialoogid lk.75
2. Kohvikus-dialoogide koostamine. Sõnad lk.81, TV.t.7a
2. Tund 7a sõnad lk.81. Tegusõnade pööramine ja kasutamine harjutustes lk.76-79

X NÄDAL ( 11.-15.11):
1. Sõnade töö: tund 7a sõnad. Tund 7b. Tekst: Minu menüü. Lk.81-83
2. Tund 7b. Töö tekstiga lk.81-82, h. lk.82, TV.t-7b
3. Tund 7v. Kaasaütlev kääne: lõpud, tegusõnad , lk.83-85

XI NÄDAL( 18.-22.11):
1. Tund 7v. Kaasaütlev kääne. H.lk.87
2. Tund 7v. Kaasaütlev kääne. TV.lk.44-45, töölehed.
3. Tund 7v. Tõlkeharjutused lk.88, trimestri lõpetamine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest
2) mõistab õpitud temaatika piires olulist - I trimestri teemad : tee küsimine ja juhatamine, linn, kool, toiduained, menüü, kohvikus;
3) oskab lugeda ja saab aru lihtsamatest adapteeritud tekstidest;
4) oskab kasutada vajaliku info saamisekskasutada sõnaraamatut, internetti;
5) oskab moodustada lihtsamaid küsimusi ja neile vastata, koostada minidialooge näidete põhjal;
6) oskab kasutada kõnes ja kirjas I trimestril läbitud keelematerjali: käskiv kõne,seestütlev, osastav ja kaasaütlev kääne.
7) oskab töötada iseseisvalt, grupis ja rühmas;
8) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet.

Hindamine üles

Kontrolltöö KT-5, KT-6, - arvestuslikud hinded
Jutustame Kuressaarest - arvestuslik hinne
Tunnikontrollid ja sõnade tööd - arvestuslikud hinded
Kodutööd, suulised vastamised, tunni töö - protsessihinded, mis annavad kokku 1 arvestusliku hinde
Hindamisel kasutatakse kujundavat hindamist ja kokkuvõtvat hindamist.
Hindeid on võimalik parandada üks kord 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Puudumiste korral tuleb kontrolltööd, jutustamine, sõnade tööd ja tunnikontrollid järele teha. Tegemata tööd märgitakse e-koolis "0"-ga, mis trimestri lõpus, tegemata jätmise korral, asendatakse hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele. Positiivse trimestrihinde saamiseks võib olla vaid üks mitterahuldav hinne.
Hindamise normid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%
Konsultatsioonid E kell 14.45-15.30 ruumis 410
Õppematerjal: I.Mangus " Kiirelt ja lõbusalt" õpik 7.klassile + töövihik
Õpetaja koostatud õppematerjal.