Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 10a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Riina Haljas

inglise keele õpetaja

Kontakt: rinkin@oesel.edu.ee

Loodud: 27. august 2019. a. kell 09.47
Muudetud: 3. september 2019. a. kell 10.16

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, I kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Lähtudes üldistest õppe-eesmärkidest riiklikus õppekavas gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas iseseisvalt toimida;
2) mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi;
3) suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides;
4) on võimeline jätkama õpinguid võõrkeeles, osalema erinevates rahvusvahelistes projektides ning kasutama võõrkeeli rahvusvahelises töökeskkonnas;
5) analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks õppeks motivatsiooni ning vajalikud oskused.


Gümnaasiumiastmes õpitakse võõrkeelt tasemepõhiselt ning eesmärk on jõuda B2 keeleoskustasemele.
B2 keeleoskustasemega gümnaasiumi lõpetaja eesmärgiks on omanda järgnevad oskused ja teadmised :
1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse sisu
2) vestleb spontaanselt ja ladusalt sama keele emakeelse kõnelejaga;
3) selgitab oma vaatenurka ning kaalub kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi
4) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti;
5) arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme;
6) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;
7) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt seletavat sõnaraamatut, internetti) vajaliku teabe otsimiseks ka teistes valdkondades;
8) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib sobivad õpistrateegiaid;
9) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade teadmistega.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Tunnis kasutatakse õppekomplekti Gateway B2+ õpikut ja töövihikut.
I kursus kestab 03.09.19-01.11.19 4 tundi nädalas

I nädal
1. 1.koolipäev - aktused
2. Intro, Test
3. Test feedback; Plans; U1 Reading exercises (Body and communication)
4. U1 Body and communication

II nädal
5. U1 Past Tenses
6. U1 Life-skills - expressing yourself
7. U1 Wordformation skills
8. U1 Grammar in context / monologues

III nädal
9. Listening U1 - Member of a club
10. Listening and U1 wordformation revision. Sports.
11. Speaking skills - Having an interview
12.Spordipäev

IV nädal
13. Writing skills U1 - write a story
14. Writing skills U1 exercises; Past tenses revision
15. Past and Present revision; U1 revision
16. TEST U1

V nädal
17. Test feedback. U2 Traffic and driving
18. U2 reading skills . Traffic and driving
19. take, make , do collocations
20. take, make , do collocations

VI nädal
21. U2 Modals (õp päev)
22. U2 Modals
23. U2 Life-skills - Making decisions
24. U2 Listening skills

VII nädal
25. U2 Speaking skills - Compare and contrast photos
26. U2 Writing skills: Opinion essay
27. Write an essay
28. Projektipäev? / U 2 revision

vaheaeg

VIII nädal
29. U2 revision /Compare and contrast photos
30. U2 Revision
31. TEST U2 30.10.19
32. test feedback; term feedback

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Kursuse lõpuks on õpilased:
- oskavad kirjeldada mineviku harjumusi ja sündmusi (ajavormid)
- saavad aru inimeste vaheliste suhtlemise teemalistest ja liikluse-transpordi teemalistest tekstidest nii audio- kui trükivormis (sõnavara)
- oskavad rääkida efektiivetest suhtlemisoskustest, arutleda otsuste tegemise võtete üle (vestlusoskus)
- oskavad vastata intervjuu küsimustele enese kohta (vestlusoskus)
- tunnevad jutustava loo kirjutamise võtteid (kirjutamisoskus)
- oskavad väljendada kohustust, keeldu, nõuannet ja järeldusi erinevaid modaalverbe kasutades (modaalverbid, can, should, must....)
- oskavad võrrelda fotosid ja teha monoloogi (suulise eksami oskused)
- oskavad kirjutada arvamusessee (kirjutamisoskus)

Hindamine üles

Kursuse hinne koosneb:
2 testi (sõnavara ja õppetüki grammatika) 60%
1 essee 20%
2 suulist vastust ja asjakohane suuline aktiivsus tunnis, tähtaegadest kinnipidamine 20%


Testide hindamine: "5"= 91- 100%, "4"= 75- 90%, "3"= 50- 74%, "2"= vähem kui 50%

Mitterahuldavalt sooritatud testide parandamine on võimalik 5 päeva jooksul jooksul pärast testi kättesaamistvastavalt koolis kehtestatud korrale.
Konsultatsioonid kolmapäeviti alates kl 15.30-16.30 , registreeru eelnevalt kuupäev ja täpsem teema õpetaja e-mailile : riina.haljas@oesel.edu.ee
Perioodi viimaseks päevaks peavad võlad olema likvideeritud.


NB! 10. klassi 4. kursusel sooritab õpilane kirjaliku inglise keele arvestuse (lugemine, kuulamine ja grammatika). 11. klassi lõpus ja 12. klassi teisel perioodil arvestustöö.

Gümnaasiumi lõputunnistuse hinne on astmehinne s.t kujuneb 10., 11. ja 12. klassi hinnetest.