Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Õpioskused: 4d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ruth Jasmin

klassiõpetaja

Kontakt: ruth@oesel.edu.ee

Loodud: 12. august 2019. a. kell 16.01
Muudetud: 7. jaanuar 2020. a. kell 14.11

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Valikaine eesmärgiks on
1) teadmiste-oskuste saamine õpiülesannetega toimetulekuks (teabe otsimine teatmeteostest, sõnastikest, atlasest, teabe käsitlemine, materjali töötlemine ja vormistamine, kasutatud allikate märkimine);
2) arvuti kasutamine töövahendina (tekstitöötlus, infootsing, esitlus);
3) iseseisva, individuaalse ja rühmatöö, koostöö- ja meeskonnatööoskuste omandamine;
4) funktsionaalse lugemise oskuse arendamine;
5) õppima õpetamine/õppimine, aineõpetuse toetamine
6) õpilase silmaringi laienemine erinevate teabeallikate kasutamise kaudu
7) eeltöö tublimate väljaselgitamiseks 6.kl algul toimuvat maakondlikku õpioskuste võistlusti silmas pidades

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

03.09. Sissejuhatus ainesse. Õpioskused - mis need on?
10.09. Õpilaspäevik ja õpioskused. Õpilaspäevik infokandjana, infoallikana. Õpiku tekst ja õpioskused - info leidmine tekstist; oma arvamuse avaldamine, selle põhjendamine.
17.09. Kooli koduleht infokandjana õpilase igapäevaelus. Arvuti töövahendina. Info otsimine internetist.
24.09. Rühmas õppimine, rühmatöö, selle reeglid. Nuputamisülesannete lahendamine rühmas.
01.10. Nuputamis- ja loogikaülesanded
08.10.Teabetekstid: sõnaraamatud, aimekirjandus, entsüklopeediad. Küsimuste moodustamine. Info otsimine teabekirjandusest.
15.10. Meeskonnatöö. Töötamine rühmas, ülesannete jaotus ja rollid rühmatöös.
Koolivaheaeg
22.10. Sõnaraamatute kasutamine: ÕS, "Võõrsõnastik", "Võõrsõnade leksikon"
29.10. Rühmatöö. Ajurünnak. Esinemine.
05.11.Saare maakond ("Minu Kodu Lugu" lk 11, 61). Vapp, vapisümbolid; oma vapi joonistamine
12.11.Oma vapi tutvustamine kaaslastele. Kuidas juhtida aega?
19.11. Päevaplaan. Kuidas tegutseda, kui aega napib.
26.11 Teabekirjanduse kasutamine
03.12 Ristsõnade koostamine
10.12 Nuputamisülesanded
17.12 Jõululaat

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1) Õpilased oskavad töötada rühmas ja vastutavad ühiselt tehtud töö eest, oskavad täita õpiülesannet
2) Õpilane oskab kasutada teabekirjandust
3) Õpilane oskab infot otsida Internetist
4) Õpilane teab peamisi tekstitöötluse aluseid
5) Õpilane oskab lugeda tabeleid, diagramme, jooniseid
6) Õpilane oskab töötada tekstiga

Hindamine üles

Õpioskuste tunnis rakendatakse õppijat toetava (kujundava) hindamise põhimõtteid. Õpiülesannete täitmist hinnatakse või sellele antakse hinnanguid, tagasisidet kogu õppeprotsessi vältel. Tööde hinded võivad kajastuda eKooli erinevate õppeainete päevikutes (vastavalt õpiülesande sisule). Töölehtedest koostab iga õpilane õpimapi. Kokkuvõttev hindamine 2 korda aastas (arvestatud - AR/ mittearvestatud MA),konsultatsioon neljapäeval kell 14.00 ruumis 308