Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 11b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Riina Haljas

inglise keele õpetaja

Kontakt: rinkin@oesel.edu.ee

Loodud: 24. märts 2019. a. kell 10.20
Muudetud: 24. märts 2019. a. kell 10.20

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, IV kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Lähtudes üldistest õppe-eesmärkidest riiklikus õppekavas gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas iseseisvalt toimida;
2) mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi;
3) suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides;
4) on võimeline jätkama õpinguid võõrkeeles, osalema erinevates rahvusvahelistes projektides ning kasutama võõrkeeli rahvusvahelises töökeskkonnas;
5) analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks õppeks motivatsiooni ning vajalikud oskused.


Gümnaasiumiastmes õpitakse võõrkeelt tasemepõhiselt ning eesmärk on jõuda B2 keeleoskustasemele.
B2 keeleoskustasemega gümnaasiumi lõpetaja eesmärgiks on omanda järgnevad oskused ja teadmised :
1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse sisu
2) vestleb spontaanselt ja ladusalt sama keele emakeelse kõnelejaga;
3) selgitab oma vaatenurka ning kaalub kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi
4) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti;
5) arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme;
6) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;
7) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt seletavat sõnaraamatut, internetti) vajaliku teabe otsimiseks ka teistes valdkondades;
8) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib sobivad õpistrateegiaid;
9) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade teadmistega.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

11.klassi IV kursus kestab 25.03- 04.06.2019
Kursusel kasutatakse õpikut "With Flying Colours 11" A.Tammeleht, M Haagensen ja õpetaja antud lisamaterjale. Vajalik sõnavara on kättesaadav Quizletis.

I nädal -
U8. Elections, voting systems: reading and vocabulary skills
U8. Estonia. English speaking countries and their political systems
U8. History and politics idioms. Political correctness: vocabulary and speaking skills. History and politics vocabulary practice
U8 Nouns and prepositions

II nädal -
U8 Money
U8 Listening skills: national currency.
TEST U8
U8 testi tagasiside. kirjade kirjutamise kokkuvõte

III nädal
kirjuta ametlik kiri ( Teema loosiga kogu grupile, kirjutame ilma märkmeid kasutamata)
General practice (harjutustestid arvestustööks)

IV nädal
General practice (harjutustestid arvestustööks) + U10 ülesanded:
U10 Listening +Seven wonders of the modern world .U10 modern technology, reading and speaking skills /
U10 miracles of technology : reading and speaking skills/monologues
U10 technology idioms. worformation /monologues
U10 collective nouns, use of articles/monologues

V nädal
General practice (harjutustestid arvestustööks)
Arvestustöö 18 .aprillil
Suur Reede

vaheaeg 19.04.19- 28.04.19

VI nädal
arvestustöö tagasiside
1.mai
kuidas kirjutada reporti, mis analüüsib andmete muutumist
kirjuta report


VII nädal /12.kl kirjalik ja suuline riigieksam inglise keeles/
iseseisev loominguline projektike, valmimise tähtaeg 10.05.19, esitlemine kursuse viimasel nädalal
report tagasiside ja iseseisva projekti ülevaade

VIII nädal
U9 natural disasters: reading, vocabulary and speaking skills
U9 social issues, homelessness: reading, vocabulary and listening skills
U9 social issues: vocabulary prepositional expressions with adjectives.

IX nädal
U9 idioms. Domestic violence. wordformation
U9 social issues. Modern problems. Make a mindmap.
Test U9
test feedback. iseseisva töö esitlused

X nädal
iseseisva töö esitlused
kursuse hinne

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Oodatavad õpitulemused ehk õpilane on õppinud:
* looduskatastroofide, sotsiaalsete probleemide ja tehnoloogia teemadega seotud sõnavara
*korranud ja õppinud eessõnade kasutamist
*õppinud sõnatuletusvõtteid (ees- ja järelliited)
*õppinud muutuvaid andmeid esitava graafikule aruande(report) kirjutamist
*korranud`ametliku kirja kirjutamise reegleid ja kirjutanud ühe kirja hindele
*korranud baaskeelestruktuure ja teinud üldkeeleoskusi näitava arvestustöö

Hindamine üles

Kursuse hinne koosneb:
2 õpiku testi(sõnavara, grammatika), mõlemad 20%
arvestustöö üldkeeleoskustele 20%
report + kiri 10%
1 monoloog 10%
iseseisev loominguline projektike 10%
teised hinded-hinnangud ja asjakohane suuline aktiivsus tunnis, tähtaegadest kinnipidamine 10%

Testide hindamine: "5"= 91- 100%, "4"= 75- 90%, "3"= 50- 74%, "2"= vähem kui 50%

Hinne "0" tähistab tegemata või esitamata tööd.
Hindelise ülesande /testi hinne võib olla madalam, kui töö esitatakse/tehakse kokkulepitud tähtajast hiljem ilma õpetajaga eelnevalt kokku leppimata.
Arvestuslikud tööd tuleb järgi vastata ka siis, kui õpilane on olnud haige.

Mitterahuldavalt sooritatud testide parandamine on võimalik 10 päeva jooksul jooksul pärast testi kättesaamist , järelevastamine kokkuleppel õpetajaga.
Perioodi viimaseks päevaks peavad võlad olema likvideeritud. Ühe arvestusliku hinde mitterahuldavaks jätmine või tegemata jätmine alandab kursuse koondhinnet ühe palli võtta. Kahe või enama mitterahuldava arvestusliku hinde korral on kursuse hinne mitterahuldav.

Gümnaasiumi lõputunnistuse hinne on astmehinne s.t kujuneb 10., 11. ja 12. klassi hinnetest.