Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 7a, 7b, 7c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Raido Kahm

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Loodud: 21. jaanuar 2019. a. kell 07.47
Muudetud: 22. jaanuar 2019. a. kell 07.48

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Ajalugu aitab mõista minevikku ja seeläbi selgitada ka olevikku, kuna minevik, olevik ja tulevik on omavahel seotud. Nii saavad õpilased paremini aru, kuidas tänapäeva ühiskond on kujunenud ja millist rada pidi siiani jõudnud.

Samuti soodustab ajalugu identiteedi kujunemist. Ajalugu jutustab, kes me oleme, kust tuleme, mida ja miks väärtustame. Õppides erinevate piirkondade ajalugu ja ühtlasi erinevaid ajastuid, saab õpilane aru, kuidas need kõik on omavahel seotud. Nii kujunebki arusaam, millised minevikus aset leidnud arengud mõjutavad meid ka täna ja kuhu Eesti maailma ajaloos paigutub.

Ajaloo õppimine aitab kaasa ka kriitilise mõtlemise arengule. Minevikus toimunut võib tõlgendada mitmel moel ja iga tõlgendus lähtub kellegi seisukohast. Nii lähtutakse Eestis üldiselt eestlaste seisukohast, kuid ajalugu aitab mõista, et sündmusi saab käsitleda ka teise nurga alt ja laiemas kontekstis. Ajaloos käsitletakse tihtipeale üksikuid sündmusi laiemate arengute raames. Nii aitab ajaloo õppimine kaasa seoste tekitamise oskusele. Ühtlasi õpitakse vahet tegema faktil ja hinnangul.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. Bütsantsi keisririik
2. Bütsantsi kultuur
3. Islam ja kalifaat
4. Islami kultuur
5. Skandinaavlased, viikingid
6. Vana-Vene riik
7. Eesti Muinasaja lõpul
8. Kordamine
9. Kontrolltöö
10. Ristisõjad Lähis-Idas
11. Vaimulikud rüütliordud
12. Ristisõjad Läänemere ääres
13. Kordamine
14. Kontrolltöö
15. Keskaegse Liivimaa valitsemine
16. Saksa ordu
17. Mõis ja küla
18. Linn
19. Koolid ja haridus
20. Ülikoolid ja õpetlased
21. Tehnoloogia, meditsiin
22. Renessanss ja humanistid
23. Suured maadeavastused
24. Euroopa koloniaalajastu algus
25. Varauusaegne riik
26. Reformatsioon
27. Vastureformatsioon
28. Kordamine
29. Kontrolltöö
30. Muutused igapäevaelus, Reformatsioon ja Liivi sõda
31. Eesti Rootsi ja Poola valduses
32. Kordamine, Ristisõjad
33. Kordamine, Keskaegne Liivimaa
34. Kordamine, Uusaja hakul

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

- iseloomustab araabia kultuuri ja selle mõju Euroopale, näitab kaardil araablaste vallutusi
- kirjeldab viikingite elu, nimetab ja näitab kaardil nende retkede põhisuundi
- toob esile ristisõdade eesmärgid ja tulemused
- nimetab Eesti muinasmaakondi ja suuremaid linnuseid, iseloomustab eestlaste eluolu
muinasaja lõpul, Eesti ristiusustamist ning muistset vabadusvõitlust
- teab, kuidas kujunes Bütsantsi riik ja tekkis Vana-Vene riik
- teab, kuidas mõjutasid varauusaegset ühiskonda maadeavastused, tehnoloogia areng ja
reformatsioon
- kirjeldab Eesti arengut 16. sajandil, majanduse ja linnade arengut ning reformatsiooni mõju
- seletab Liivi sõja põhjusi ja tagajärgi
- seletab mõisteid maadeavastused, reformatsioon, protestandid, luteri usk, renessanss,
humanism
- teab, kes olid Kolumbus, Martin Luther ja Leonardo da Vinci, ning iseloomustab nende tegevust

Hindamine üles

Teise poolaasta hinde annavad kokku arvestuslikud kontrolltööd ja jooksvad hinded (näiteks tunnikontrollid jne).

Kontrolltöö ja kõigi teiste tööde hinnet on võimalik kahe nädala jooksul alates hinde selgumisest parandada. Mitterahuldava kontrolltöö hinde järelevastamine on kohustuslik. Samuti on kohustuslik kontrolltöö järele vastata siis, kui kontrolltöö tegemise päeval on puudutud.

Juhul kui eKoolis on märge "0", tähendab see, et töö on tegemata. "0" asendub kahe nädala pärast hindega "1", kui antud tööd ei ole järele vastatud.

Tööde hindamine toimub vastavalt skaalale:
90-100% hinne 5
70-89% hinne 4
50-69% hinne 3
20-49% hinne 2
0-19% hinne 1