Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (S): 7a, 7b, 7c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marika Varjas

saksa keele õpetaja

Kontakt: mikku@oesel.edu.ee

Loodud: 21. jaanuar 2019. a. kell 00.13
Muudetud: 21. jaanuar 2019. a. kell 23.16

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, aasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õppimine võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas. Saksa keele populaarsus kasvab, kuna kasvanud on Saksamaa osatähtsus Euroopa majandusriikide seas.  
Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:  
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;  
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;  
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;  
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;  
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;  
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

21. - 24.01.
1) Kati kommt nächsten Freitag. Wortschatz
2) Kati kommt nächsten Freitag. Wortschatz
3) Kati kommt nächsten Freitag./ Das T-Shirt gefällt mir.

28. - 31. 01.
1)Das T-Shirt gefällt mir.
2) Das T-Shirt gefällt mir. Lernwortschatz
3) Das T-Shirt gefällt mir. Lernwortschatz

4. - 7.02.
1) Das T-Shirt gefällt mir.
2) Das T-Shirt gefällt mir.
3) Das Konzert hat Spass gemacht!

11. - 14.02.
1) Das Konzert hat Spass gemacht!
2) Das Konzert hat Spass gemacht!
3) Das Konzert hat Spass gemacht!

18. - 21.02.
1) Das Konzert hat Spass gemacht! Training: Landeskunde
2) Das Konzert hat Spass gemacht!? Training: Auf einen Blick
3) Das Konzert hat Spass gemacht! Wiederholung

4.- 7.03.
1)Das Konzert hat Spass gemacht! Training: Lesen.
2) Das Konzert hat Spass gemacht! Training: Hören.Sprechen
3) Das Konzert hat Spass gemacht! Das kannst du jetzt!

11.- 14.03.
1)Vor dem Essen schauen wir das Fahrrad an!
2) Vor dem Essen schauen wir das Fahrrad an!
3) Vor dem Essen schauen wir das Fahrrad an!

18. - 21.03.
1) Vor dem Essen schauen wir das Fahrrad an!
2) Vor dem Essen schauen wir das Fahrrad an!
3) Vor dem Essen schauen wir das Fahrrad an! lernwortschatz

25. - 28.03
1) Schöne Ferien!
2) Schöne Ferien!
3) Schöne Ferien!

1.- 4.04.
1) Schöne Ferien!
2) Schöne Ferien!
3) Schöne Ferien!

8. - 11.04.
1) Lukas hat Geburtstag.
2) Lukas hat Geburtstag.
3) Lukas hat Geburtstag.

15. - 18.04.
1) Lukas hat Geburtstag.
2) Lukas hat Geburtstag.
3) Lukas hat Geburtstag. Lernwortschatz

29. 04 – 2.05.
1) Lukas hat Geburtstag. Training: Lesen
2) Lukas hat Geburtstag. Training: Hören.Schreiben
3) Lukas hat Geburtstag. Das kannst du jetzt!


6. - 9.05
1) Partnerarbeit
2) Partnerarbeit
3) Wiederholung

13. - 16. 05
1) Stammformen
2) Unsere Wohnung in Köln
3) Unsere Wohnung in Köln

20. - 23.05.
1) Unsere Wohnung in Köln
2)Unsere Wohnung in Köln
3) Unsere Wohnung in Köln

27. - 30.05.
1)Unsere Wohnung in Köln
2) Wiederholung
3) IWiederholung

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II poolaasta lõpuks oskavad õpilased:

- nimetada, kuhu oled teel
- rääkida reisimisest rongiga., autoga ,,,,
-kasutada viisakusvormi
- öelda, mis ei meeldi
- kingitust teha ja ise kingi eest tänada
- rääkida, kus midagi toimub
- rääkida, mis kuskil on
-rääkida möödunust
- öelda, et ei saanud aru
- kirjeldada inimesi
- rääkida võimetest
- rääkida kodust, korterist
- rääkida ajast, kestvusest
- rääkida vaheajast
- rääkida minevikust
-avaldada soove
- rääkida koolist
- rääkida tunnetest
- kedagi külla kutsuda
- häid soove väljendada

Hindamine üles

Veerandi hinne kujuneb tunnitöö, tunnikontrollide, kodutööde, suulise vastamise ja suures osas aktiivsuse eest saadud hinnetest. Iga lektsiooni ehk õppetüki lõppedes on hindeline töö (kõige olulisem on sõnavara oskamine). Tööd on erineva mahuga ja seega ei ole kokkuvõttev hinne aritmeetiline keskmine. Iga töö hindamisel on aluseks see, kui suures osas valdab õpilane õpitud materjali ehk %:
hinne 5- 100 -90%
hinne 4- 89 -75%
hinne 3- 74 -50%
hinne 2- 49 -20%
hinne 1- 19 - 0%

Puudumiste korral tuleb kontrolltööd järele teha. Järeltöö sooritamiseks on üks võimalus. Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina, mis asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis veerandi lõpus asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega “1”. Tulemusi saab parandada 10 päeva jooksul alates töö hinde teatavaks tegemisest.
Konsultatsioonid teisipäeval peale 8. tundi ruumis 400A või ka muul sobival ajal, õpilane lepib konsultatsiooni ja järelevastamise eelnevalt õpetajaga kokku.