Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (S): 9a, 9b, 9c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marika Varjas

saksa keele õpetaja

Kontakt: mikku@oesel.edu.ee

Loodud: 21. jaanuar 2019. a. kell 00.10
Muudetud: 21. jaanuar 2019. a. kell 13.41

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, aasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õppimine võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas. Saksa keele populaarsus kasvab, kuna kasvanud on Saksamaa osatähtsus Euroopa majandusriikide seas.  
Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:  
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;  
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;  
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;  
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;  
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;  
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

21. - 24.01.
1) Machen wir etwas zusammen/ Beste Freunde
2) Machen wir etwas zusammen/
3) Machen wir etwas zusammen/ Beste Freunde

28. - 31. 01.
1) Machen wir etwas zusammen
2) Machen wir etwas zusammen /Training: Lesen
3) Machen wir etwas zusammen / Training: Hören, Schreiben

4. - 7.02.
1) Machen wir etwas zusammen/ Hören, Schreiben
2) Machen wir etwas zusammen/ Landeskunde
3) Machen wir etwas zusammen/ Projekt

11. - 14.02.
1) Machen wir etwas zusammen/ Auf einen Blick
2) Machen wir etwas zusammen/ Wiederholung
3) Machen wir etwas zusammen/ Wiederholung

18. - 21.02.
1) Tim.
2) Die Sonnenfinsternis
3) Die Sonnenfinsternis

4.- 7.03.
1) Die Sonnenfinsternis
2) Die Sonnenfinsternis
3) Die Sonnenfinsternis.

11.- 14.03.
1) Die Sonnenfinsternis
2) Die Sonnenfinsternis
3) Die Sonnenfinsternis. Lernwortschatz

18. - 21.03.
1) Gute Ideen für die Umwelt
2) Gute Ideen für die Umwelt
3) Gute Ideen für die Umwelt

25. - 28.03
1) Gute Ideen für die Umwelt
2) Gute Ideen für die Umwelt..Lernwortschatz
3) Gute Ideen für die Umwelt

1.- 4.04.
1) Schule, Schule
2) Schule, Schule
3) Schule, Schule

8. - 11.04.
1) Schule, Schule.
2) Schule, Schule
3) Schule, Schule. Landeskunde

15. - 18.04.
1) Schule, Schule. Projekt
2) Schule, Schule. Auf einen Blick
3) Schule, Schule. Wiederholung

29. 04 – 2.05.
1) Schule, Schule. Wiederholung
2) Schule, Schule
3) Wiederholung.

6. - 9.05
1) Verb. Zeitformen
2) Wortschatztraining.
3) Wortschatztraining.

13. - 16. 05
1) Leseverständnis. Texte lesen
2) Leseverständnis. Texte lesen
3) Leseverständnis. Texte lesen

20. - 23.05.
1) Grammatik und Strukturen
2) Grammatik und Strukturen
3) Grammatik und Strukturen

27. - 30.05.
1) Hören
2) Wiederholung
3) Wiederholung

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II poolaasta lõpus oskab õpilane:
-kirjutada meili
- rõhutada olulist
- üleskutset esitada
- SMS-i kirjutada
- vabandada, põhjendada, ettepanekut teha
- vastata teatele
- tänada, informatsiooni küsida
kirjutada tutvustus
-tundeid väljendada ja neist rääkida, pettumust väljendada,
-vaielda, vastuväiteid esitada

Hindamine üles

Poolaasta hinne kujuneb tunnitöö, tunnikontrollide, kodutööde, suulise vastamise ja suures osas aktiivsuse eest saadud hinnetest. Iga lektsiooni ehk õppetüki lõppedes on hindeline töö (kõige olulisem on sõnavara oskamine). Tööd on erineva mahuga ja seega ei ole kokkuvõttev hinne aritmeetiline keskmine. Iga töö hindamisel on aluseks see, kui suures osas valdab õpilane õpitud materjali ehk %:
hinne 5- 100 -90%
hinne 4- 89 -75%
hinne 3- 74 -50%
hinne 2- 49 -20%
hinne 1- 19 - 0%

Puudumiste korral tuleb kontrolltööd järele teha. Järeltöö sooritamiseks on üks võimalus. Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina, mis asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis veerandi lõpus asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 . Tulemusi saab parandada 10 päeva jooksul alates töö hinde teatavaks tegemisest.
Konsultatsioonid teisipäeval peale 8. tundi ruumis 400A või ka muul sobival ajal, õpilane lepib konsultatsiooni ja järelevastamise eelnevalt õpetajaga kokku.