Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 7b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Laine Lehto

muusikaõpetaja

Kontakt: lehtola@oesel.edu.ee

Loodud: 20. jaanuar 2019. a. kell 18.35
Muudetud: 20. jaanuar 2019. a. kell 18.35

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me arendame õpilaste kuulamisharjumust, analüüsivõimet ja laulmisoskust. Kinnistame läbi praktiliste tegevuste elementaarseid teadmisi muusikateooriast, anname ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame erinevate maade kultuuripärandit. Kujundame elava musitseerimise kaudu õpilaste muusikalist maitset.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

25.01 Rahvaste muusika materjali kogumine. Näidistööde tutvustamine.
01.02 Esitluse materjali kogumine, ettekande plaan.
08.02 Esitlused Araabia muusikast ja kultuurist. Soovimuusika.
15.02 Esitlused juudi muusikast ja kultuurist. Soovimuusika.
22.02 Eesti päev.
Koolivaheaeg 23.02-03.03
08.03 Esitlused Austraalia muusikast ja kultuurist. Soovimuusika.
15.03 Esitlused Hiina muusikast ja kultuurist. EV hümn. Isamaalised laulud.
22.03 Esitlused Jaapani muusikast ja kultuurist. Soovimuusika.
29.03 Esitlused India muusikast ja kultuurist. Soovimuusika.
05.04 Esitlused Indoneesia muusikast ja kultuurist. Soovilaulud ja -muusika.
12.04 Paarides kuldvillaku küsimuste koostamine rahvaste muusikast.
Koolivaheaeg 19.04-28.04
03.05 Kuldvillak rahvaste muusikast. Soovitegevused. Soovimuusika ja -laulud.
10.05 Eesti ja Saaremaa tuntumad muusikakollektiivid. Soovimuusika ja -laulud.
17.05 Eesti ja Saaremaa tuntumad muusikaüritused. Soovimuusika ja -laulud.
24.05 Töölehe täitmine – tuntumad muusikakollektiivid ja -üritused Eestis ja Saaremaal.
31.05 Õpitu kordamine, tagasiside. 2. poolaasta hinded. Kooli laul, ühislauluvara.
07.06 Klassipraktika.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane on tutvunud maailma rahvaste muusikatraditsioonidega, esitlenud ühe maa muusikat klassikaaslastele. Omab kuulamisharjumust ja muusika analüüsivõimet. Oskab kasutada varemõpitud muusikalist kirjaoskust laulude õppimisel. Tunneb rütmivältusi, oskab esitada rütme keha- ja rütmipillidel. On tutvunud Eesti tähtsamate muusikasündmuste ja –kollektiividega.

Hindamine üles

Kokkuvõtva hinde II poolaastal moodustavad:
1. Slaidiesitlus paarilisega maailma rahvaste muusikast ja kultuurist.
2. Töölehe täitmine Saaremaa ja Eesti tuntumatest muusikakollektiividest ja üritustest.
3. Konspekti hinne (korrektsus, täidetud ülesannete maht ja õigsus).
Rahuldava poolaastahinde saamiseks peavad kõik tööd olema sooritatud vähemalt hindele „3“.
Töö hinne tuletatakse punktide koguarvust:
Hinne "5": 90-100% punktide arvust
hinne "4": 75- 89% punktide arvust
hinne "3": 50- 74% punktide arvust
hinne "2": 20- 49% punktide arvust
hinne "1": 0- 19% punktide arvust
Slaidiesitlus maailma rahvaste muusikast esitatakse koos paarilisega suuliselt muusikatunnis, kogupikkus koos muusikanäitega 5-6 min. Päev enne esitlust saadab üks paarilistest töö õpetaja meilile lehtola@oesel.edu.ee. Sisulised nõudmised: kohustuslik avaslaid teema ja esitlejate nimedega, lõpus eraldi slaid viidetega allikatele (min 3, max 5), kust materjal saadi. Infot tuleb anda maa asukohast, kultuurist (religioonist), tuua ära selle maa kohta vähemalt kolm kõige iseloomulikumat märksõna. Kui võimalik, leida seoseid ka lähi- või tänapäevase popmuusikaga. Kirjas peavad olema tähtsamad rahvapillid (võimalusel lisada pildid). Abiks esitluse koostamisel on suunavad küsimused õpikus teema lõpus. Suulisele esitlusele lisandub muusikanäide youtube`ist (a` 2-2,5 min).
Konsultatsiooniaeg esmaspäeviti kell 15:00-15:45 klassis 101, järelvastamine vastavalt kokkuleppele 10 päeva jooksul pärast töö toimumist.