Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 1b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Helle Rand

muusikaõpetaja

Kontakt: helle@oesel.edu.ee

Loodud: 20. jaanuar 2019. a. kell 14.12
Muudetud: 6. veebruar 2019. a. kell 11.29

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me kujundame inimest muusika kaudu. Õpetame last end muusika kaudu väljendama, nii laulmise, liikumise kui ka pillimängimise abil. Teadvustame lapsele meid ümbritsevaid hääli, nende jäljendamist muusika kaudu. Õpime tunnetama muusikas meetrumit ja lihtsamaid rütme. Arendame lapse sisemaailma läbi loovuse. Pakume lapsele laulurõõmu.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

21.01 Karumõmmi unelaul. Mürakarud. Tutvumine plokkflöödi mänguvõtetega. h-noot plokkflöödil.
25.01 Uisutamas-kordame TA-A rütmi. Marsilaul-rõhumärk. Marsime kaasa.

28.01 Üks, kaks alati-lööme takti kaasa. Mõisted meetrum, takt, taktimõõt. Rõhumärk.
01.02 TV ül 52, 53 täidame. Dirigent-õpime kuulmise järgi. ülesanded rütmidega.

04.02 Põdra maja. Räägime sõbrapäevast. Matkalaul+saade rütmipillidel. a-noot plokkflöödil.
08.02 Soss-soss-soss, saade kehapillil. Tv ül 54, 55. Kurjad kuked.

11.02 Salajutt-uus aste RA, tahvlile ül. 58, 59. Õpime eesti hümni.
15.02 Mu isamaa, mu õnn ja rõõm. lk.91 pilt.

18.02 Eesti hümni kordamine. Pesapuu-kuulmise järgi. g-noot plokkflöödil.
22.02 Eesti päev.

04.03 Vastlalaul. Vastlapäeva kombed,teeme vastlavurri. Vastlapäeval.
08.03 Elujutt-õpime kuulmise järgi, 3-osaline taktimõõt.

11.03 Nõiamäng-kuulmise järgi. Esimene pala plokkflöödil. KG Laululinnu solistide valimine.
15.03 Tudu, tudu mu kallis. Roosa jänku rock-kuulmise järgi. Tv ül 68

18.03 Pipi laul-kuulmise järgi. Lemmikraamatutest.
22.03 Meistrimehed. Räägime ametitest. Uhke meremees´-saade rütmipillidel.

25.03 Viisikaja S-M-R -J astmetel. Kevade vihm. Uus aste JO. Kevade hällilaul.
29.03 Lumelaps, kust tuled? Uus aste JO. Kevade hällilaul. Kuninga mäng. JO-võti.

01.04 Naljpäev, astmete asukoht noodijoonestikus, magnetnoodid. Lumelaps.
05.04 Jo-võti. Kevade oote+saade rütmipillidel. Plokkflöödil g-noodi harjutamine.

08.04 Kevadel, otsime AN. Töölehe täitmine õpitud rütmidega.
12.04 Väike jänku. Räägime Suurest Reedest. Munade koks. Kevadkuud. Nädalapäevade laul-õpime kuulmise järgi.

15.04 Munade koks. Kevadkuud. Nädalapäevade laul-õpime kuulmise järgi.
29.04 Kellakägu, luuletus koos harjutusega Meie kiisul kriimud silmad ja Tähelaul.

03.05 Tutipäeva aktuse laulude kordamine. Pärg-kuulmise järgi. Plokkflöödil pala harjutamine.

06.05 Emadepäeva lau. Astmed noodijoonestikul, töölehe täitmine. Pärg-kordav laul.
10.05 Ema pole kodus-õpime kuulmise järgi. Emadepäeva laul-kordame.

13.05 Nuku hällilaul. Mk pala. Metsamuusika-kuulmise järgi. Metsahelid.
17.05 Kevadaeg-õpime kuulmise ja noodi järgi. Metsamuusika-kordav laul. Plokkflöödipala

20.05 Võilill-õpime kuulmise järgi. Kevadaeg-kordav laul.
24.05 Konna perekond, suvekuud. Kaks kalameest-õpime kuulmise järgi. MK pala.

27.05 Väike luiskaja, Liblikas-kuulmise järgi. Töölehe täitmine. Plokkflöödi pala kordamine.
31.05 Triinud-õpime kuulmise järgi. Poolaasta jooksul õpitud teadmiste ja oskuste kordamine.

03.06 Tervitus suvele. Aasta jooksul õpitu kordamine. Lemmiklaulude kordamine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kirjutada rütme noodijoonestikule, teab PAUSI, TA, TI-TI, TA-A vältusi; meetrumi, takti ja taktimõõdu, piano ja forte mõistet, oskab määrata taktijoonte asukohta. Suudab saata laule keha-, plaat- ja rütmipillidel. On tutvunud kuuldeliselt astmetega SO, MI, RA ja JO. Omab kuulamisharjumust ja teab ilmeka laulmise põhitõdesid.

Hindamine üles

Õpilastele antakse sõnalisi hinnanguid lähtuvalt oodatavatest õpitulemustest (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad“). Kokkuvõttev hinnang märgitakse 2 korda aastas poolaasta lõpus sõnaliselt: T= „tead ja kasutad“, P= „pead veel harjutama” või O= „oskus omandamata“.
Hinnangu aluseks olevad õpitegevused on:
1. KIRJALIKUD TÖÖD: pildid, ülesanded töölehtedel
2. SUULISED VASTAMISED: laulude laulmine, rütmide taasesitamine kehapillil või plaksutades, koordinatsiooniülesannete täitmine, improvisatoorsete ülesannete täitmine.

Poolaasta lõpus õpilasele antav kokkuvõttev hinnang sisaldab järgmisi osaoskusi:
1. laulad ilmekalt ja õige kehahoiuga
2. saadad laule keha-, plaat- ja rütmipillidel
3. tunned kuuldeliselt astmeid SO, MI, RA , jO
4. tunned kuuldeliselt rütme TA, PAUS, TI-TI, TA-A
5. laulad peast 3-4 laulu, sh Kooli laulu
Konsultatsiooniaeg ja järelvastamised kokkuleppel õpetajaga.