Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12492 ainekaarti
63 õppeainet
119 õpetajat

A-võõrkeel: 11c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Irina Mulenok

inglise keele õpetaja

Kontakt: irina@oesel.edu.ee

Loodud: 17. jaanuar 2019. a. kell 22.35
Muudetud: 17. jaanuar 2019. a. kell 22.35

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, III kursus

Kestvus: 4 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane
huvitub võõrkeelte õppimisest,on võimeline enesetäiendamiseks võõrkeeltes;
kasutab,täiendab ja arendab omandatud õpiviise ja -võtteid;
omandab lugemisvilumuse,mõistab ja oskab tõlgendada erinevaid tekste(ilukirjanduslik,populaarteaduslik jne.),oskab kasutada seletavat sõnaraamatut;
julgeb ja oskab suhelda õpitavates võõrkeeltes;
suudab aru saada erinevate inimeste võõrkeelsest kõnest ja vestlusest;
oskab ennast kõnes ja kirjas väljendada õpitud temaatika piires;
tunneb õpitavate keelte maade kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme;
tunneb huvi õpitavate keelte maade kultuuri ja kirjanduse vastu;
suudab omandatud keeleoskust iseseisvalt edasi arendada ja teisi võõrkeeli juurde õppida.
omandab keeleoskuse tasemel,mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas iseseisvalt toimida,
on võimeline jätkama õpinguid võõrkeeles,
on võimeline kasutama võõrkeeli rahvusvahelises töökeskkonnas
Gümnaasiumi lõpuks on õpilase eeldatavaks keeletasemeks B2

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

III kursus kestab 21.01 - 28.03 2019

1.nädal
TEST : u.10 (vocabulary,phrasal verbs,translation) -23.01
TEST: u.10 grammar (passive,past necessity) -24.01
3.-4. NE reading tasks.

2.nädal
Report - introduction (What is it? How to go about it? Basic requirements)The structure of a report.
Features of a good report. Tips for writing.Planning a report.
Conditionals - formation, types 0.I,II,III
Mixed conditionals

3.nädal
Conditionals - expressing purpose.
Other ways of expressing conditions (I wish...,had better etc)
Conditional sentences and constructions - practice
Review for test: Conditional sentences and constructions.

4.nädal
TEST: Conditionals. - 13.02
U.11 "What's on earth is going on?" Vocabulary: ecology, weather.
natural disasters. Text "Lucky to be alive".Listening /note taking/
Telling about natural disasters (oral presentation).Phrasal verbs and expressions with PUT.

5.nädal
Listening practice /People in different situations/WB ( p.84 - 87, tasks on comprehensive reading and Use of English.)
Constructions with so, neither, nor. Collaborations and collocations- Environment
Projektipäev

Vaheaeg

6.nädal
Revision u.11
TEST: u.11 vocabulary ,gr -6.03
Revision: Essay writing. Planning an essay.
Countable and uncountable nouns. Food-words

7.nädal
Countable and uncountable nouns - the use and the non-use of a,an,the.
Reported speech, reporting verbs
Article presentation (environmental issues). Word formation (noun suffixes)
Article presentation.Practice:word formation; reported speech.

8.nädal
U.12: Looking after yourself. Text "It's just not natural" -discussion.Vocabulary- food,drink,health matters.
Review - u.12
TEST: u.12 grammar - 21.03
Classroom work: Progress test 4 (units 10-12)

9.nädal
TEST: u.12 vocabulary - 25.03
U.13 "Against the odds". Money-words.
"Life in the fast lane" - text and vocabulary discussion . Miscellanous nouns (word formation)
Make or do? Make and do - expressions and phrasal verbs. Giving grades.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

III kursuse lõpuks on õpilane:
-õppinud ja korranud järgnevate teemadega seotud sõnavara: ökoloogilised ja keskkonnaprobleemid; ilmastik,looduskatastroofid;toit ja toitumine;tervis,haigused ja vigastused;nende ravimine
-harjutanud erinevate tüüpülesannete tegemist (kuulamine,lugemine,keelestruktuurid);
-korranud baaskeelestruktuure ja õppinud põhjalikumalt järgmiste keelestruktuuride kasutamist:tingimuslaused, otse- ja kaudkõne;kaudsed küsimused;loendatavad ja loendamatud nimisõnad;artikli kasutamine; so,neither,nor kasutamine
-õppinud essee ja ametliku kirja kirjutamist, kirjutanud hindele essee ja kirja
-õppinud aruande (report) kirjutamist
-teinud tüüpülesandeid ja harjutusi kõigis osaoskustes
-leidnud ja lugenud internetist ühe artikli päevakajalisel teemal ning suuliselt selle esitlenud

Hindamine üles

Kursuse koondhindeks on õpilasel vajalik sooritada järgnevad arvestuslikud tööd ja tegemised:
testid sõnavarale ja grammatikale
1 monoloog-esitlus + suuline asjakohane aktiivsus klassis
tunnikontrollid ja teised õppetöö käigus saadud hinded/ hinnangud (moodustavad kokku ühe arvestusliku hinde

Testid ja kirjandid-kirjad peavad olema sooritatud vähemalt hindele \"3\".
Testide hinne: \"5\" = 91 -100%, \"4\"= 75-90%, \"3\"=50-74%, \"2\"= vähem kui 50%

Kirja ja kirjandi hindamisel arvestatakse grammatikat ja õigekirja, ülesehitust,, ülesande täitmist, loetavust ja stiili.

Järeltööd saab teha testidele ja kirjale ja kirjanditele, kui töö hinne on mitterahuldav.

Võlad likvideerida kuni 10 päeva jooksul.
Hinne "0" tähistab tegemata või esitamata tööd.
Hindelise ülesande /testi hinne võib olla madalam, kui töö esitatakse/tehakse kokkulepitud tähtajast hiljem ilma õpetajaga eelnevalt kokku leppimata.
Ettenähtud ülesande tegemata jätmine annab selle töö hindeks "1".
1 arvestusliku töö mitterahuldavaks jätmine madaldab perioodi hinnet 1 palli võrra.
Kahe või enama mitterahuldava arvestusliku hinde korral on kursuse hinne mitterahuldav.
Puudumine 6 ja enam tundi madaldab perioodi hinnet 1 palli võrra ( va haigus/esindamine)

*10.klassi lõpus sooritavad kõik õpilased kogu aasta materjalali hõlmava kirjaliku inglise keele eksami (lugemine,kuulaminemgrammatika);
11.klassi lõpus ja 12.klassi II kursuse lõpus arvestustöö.
12.klassi koondhinne kantakse lõputunnistusele.

Konsultatsioon kolmapäeviti 15.00 - 15.45, ruum 204. Järelvastamine kokkuleppel.