Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12094 ainekaarti
63 õppeainet
117 õpetajat

Muusika: 9a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anita Kangur

muusikaõpetaja

Kontakt: anita.kangur@oesel.edu.ee

Loodud: 1. jaanuar 2019. a. kell 19.40
Muudetud: 23. jaanuar 2019. a. kell 20.00

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me arendame õpilaste kuulamisharjumust, analüüsivõimet ja laulmisoskust. Kinnistame läbi praktiliste tegevuste elementaarseid teadmisi muusikateooriast, anname ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame erinevate maade kultuuripärandit. Kujundame elava musitseerimise kaudu õpilaste muusikalist maitset.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

24.01 Tagasiside küsimine. Esitluste teemade valimine ja nõuded tööle. Isamaalised laulud.
31.01 Prantsusmaa
07.02 Aafrika
14.02 Sissejuhatus Jazz muusikasse, põhijooned. Kooli laul, Hümn, Eesti lipp.
21.02 Jazzi eelkäiad. EV hümni vastamise hinne! Ühislauluvara laulud.
Koolivaheaeg 23.02-03.03.19
07.03 New Orleansi jazz
14.03 Dixieland
21.03 Chicago jazz
28.03 Sving, Bebop
04.04 Cool jazz - töölehe täitmine.
11.04 Hard bop - töölehe täitmine. Soovimuusika.
18.04 Free jazz , Ukulele algõpe: häälestamine, lahtised keeled, c-duur, kaanon
Koolivaheaeg 19.04-28.04.19
02.05 Jazz rock, Ukulele algõpe - sõrmitsemine "Kiisu läks kõndima"
09.05 Jazz 20.saj. lõpul ja tänapäeval. Ukulele mängimine.
16.05 Filmimuusika. Õpitud kordamine. Tagasiside. Ühislauluvara laulud.
23.05 II poolaasta hinded, tagasiside. Kooli laul. Tutiaktus.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane on tutvunud üldjoontes jazzmuusika arengulooga, oskab nimetada tähtsamaid esindajaid. Omab kuulamisharjumust ja muusika analüüsivõimet. Oskab kasutada varemõpitud muusikalist kirjaoskust laulude õppimisel. Tunneb rütmivältusi, oskab esitada rütme keha- ja rütmipillidel. On läbinud põhikooli ukulele algõppe kursuse baasmaterjali.

Hindamine üles

Kokkuvõtva hinde II poolaastal moodustavad:
1. Töölehe täitmine
2. Hümni ja Kooli laulu sõnade oskamine
3. Esitluse hinne
4. Konspekti hinne (korrektsus, täidetud ülesannete maht ja õigsus).
Kokkuvõtva hinde saamiseks peavad kõik tööd olema sooritatud vähemalt rahuldavale tulemusele („3”).
Töö hinne tuletatakse punktide koguarvust:
Hinne "5": 90-100% punktide arvust
hinne "4": 75- 89% punktide arvust
hinne "3": 50- 74% punktide arvust
hinne "2": 20- 49% punktide arvust
hinne "1": 0- 19% punktide arvust

Konsultatsiooniaeg neljapäeval kell 15:00-15:45 klassis 001, järelvastamine vastavalt kokkuleppele.