Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12094 ainekaarti
63 õppeainet
117 õpetajat

Muusika: 5a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anita Kangur

muusikaõpetaja

Kontakt: anita.kangur@oesel.edu.ee

Loodud: 14. november 2018. a. kell 14.49
Muudetud: 3. september 2019. a. kell 13.02

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me arendame õpilaste kuulamisharjumust, analüüsivõimet ja laulmisoskust. Kinnistame läbi praktiliste tegevuste elementaarseid teadmisi muusikateooriast, anname ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame oma maa kultuuripärandit. Kujundame elava musitseerimise kaudu õpilaste muusikalist maitset.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

04.09 Sissejuhatus ainesse, ainekaardi tutvustamine. Suve muusikaliste elamuste meenutamine.Kooliaeg käes+kaasmäng. Koolikell. Tv.ül.1. Õpitud rütmide kordamine, tv.ül.2.

11.09. Duur-helilaadi kordamine. Hällilaul. Tv.ül.3. Kurekell-kaasmäng plaatpillidel.

18.09 Moll-helilaadi kordamine. Vaikselt laulan ma. Julgelt laulan ma. Tv.ül.4.

25.09 Sügis+pillisaade. Tv.ül.5. Nootide tähtnimetuste kordamine. mäng on algamas.

30.09.Lood löökpillidest. Pillilugu+plaatpillide improvisatsioon. Marsilaul. Tv ül.8.

07.10. Löökpillid-õpime kuulmise järgi. Ebamäärase helikõrgusega löökpillid. Tv.ül.9.

14.10. Mardilaul+kaasmäng. MK pala. Väike trummipoiss. Tv.ül.10.

VAHEAEG

28.10. Kadrialul. kindla helikõrgusega löökpillid. Tv.ül.11, 12.

04.11. Naer on elu muusika. Taat ära maga+saade väikekandlel. Naljalugu+saade kandlel ja rütmipillidel.

11.11 Õitsev meri+saade pillidel. Navitrolla, tv ül.15. Vanasti kui maailm loodi.

18.11. Lood puhkpillidest. Meri, Minu flööt, esitame koos plokkflöödiga. Tv.ül.16.

25.11. Karjase laul. Karussell. Võistluslaul+saade rütmipillidel. Tv.ül.17, 18.

02.12. Pimedusest koorub valgus. Sulelumi+kaasmäng. Tuli tali, olin tali. Tv.ül.21.

09.12. Jõuluöö. miks nii hilja õhtukellad+pillisaade.

16.12.Heliseb lihtne jõuluviis. Tv.ül.22. Kerkokell. MK palad. Tulevad. Tv ülesannete vahehindamine.

VAHEAEG

06.01. Mis on elus head. Andrea Bocelli. Lauluga. Mk palad. Tv.ül.23.

13.01. Lõbusad noodid+kaasmäng. Stevie Wonder,MK palad. Paul Wittgenstein. Lauluke. Tv.ül.24.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane teab nootide kõrgendus-ja madaldusmärke diees ja bemoll, samuti teab alteratsioonimärkide keelumärki bemoll. Muusikaliste tegevuste kaudu areneb kuulamisharjumus ja analüüsivõime, kinnistuvad astme- ja tähtnimed, noodivältused ja taktimõõdud. On tutvunud taktimõõduga 6/8. Teab helistikke G-duur ja e-moll, oskab neid noodistada. Kinnistub oskus laule saata plaat- ja rütmipillidel.

Hindamine üles

1. poolaasta hinne kujuneb tööde, suuliste vastuste, rühmatööde, töövihiku harjutuste põhjal. Kokkuvõtva hinde „arvestatud” saab õpilane, kelle õpitulemuste sooritused on 5, 4 või 3. Kokkuvõtva hinde „mittearvestatud” saab õpilane, kelle õpitulemuste sooritused on 2 ja 1. Töö hinne tuletatakse punktide koguarvust:
Hinne "5": 90-100% punktide arvust
hinne "4": 75- 89% punktide arvust
hinne "3": 50- 74% punktide arvust
hinne "2": 20- 49% punktide arvust
hinne "1": 0- 19% punktide arvust
KONSULTATSIOON toimub K: kell 15.30-16.15 klassis 001. Järelvastamine kokkuleppel õpetajaga.
Hinne "5": õpilane oskab oma häält laulmisel juhtida, tunneb teksti ja esitab seda emotsionaalselt. Oskab laulda ka astmete abil. Tunnetab meetrumit ja omab rütmitaju. On hästi omandanud muusikalised teadmised.
Hinne "4": õpilane oskab oma häält juhtida, tunneb teksti, kuid ei pruugi olla emotsionaalne ja vokaalselt võimekas. Teab astmeid, kuid eksib nende laulmisel pisut. Tunnetab meetrumit, rütmide esitusel on 1-2 eksimust. Õpilane vastab teemakohastele küsimustele suuremate raskusteta.
Hinne "3": Õpilane püüab laulda kõrgemalt ja madalamalt, on õppinud teksti. Teab astmete järjekorda, astmetega laulmisel on ebatäpne. Meetrumitajus ja rütmitunnetuses esineb puudujääke. Ainealastele küsimustele vastab õpetaja suunavate vihjete abil, teadmiste praktilisel rakendamisel vajab õpetaja abi.
Hinne "2": õpilane ei püüa oma häält juhtida, pole omandanud teksti. Ei tea astmerea järjekorda, ei suuda astmetega laulda. Ei oma meetrumitaju ega tunne rütmivältusi. Ei oska vastata olulisemale osale õppematerjalist, teeb rohkesti sisulisi vigu.
Hinne "1": läbivõetud materjal on täielikult omandamata, õpilasel puuduvad rakenduslikud oskused, õpilane keeldub vastamast, õpilane ei esita nõutud materjali arvestatava põhjuseta.