Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12535 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Projektõpe: 6a, 6b, 6c, 6d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maidu Varik

õppealajuhataja

Kontakt: maidu@oesel.edu.ee

Loodud: 3. september 2018. a. kell 00.22
Muudetud: 3. september 2018. a. kell 00.22

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Projektitund pakub võimalust õpilasel õppida midagi teistmoodi kui tavalises koolitunnis.
Õpiprojektid seovad aineõpetust reaalse eluga.
Paljude projektide motoks on säästev ellusuhtumine ning väärtushinnangute kujundamine.
Kogu õpetuse läbivateks valdkondadeks on keeleoskus, keskkond, infotehnoloogia ja meedia.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I veerandi tundide kava:

1. TUND- Projektõppe sisuks on õpiprojektid, mille käigus rakendavad õpilased olemasolevaid teadmisi ja oskusi, aga saavad juurde ka uusi.
Projektide ülesehituse tutvustus. Näidisprojektid.

2. TUND- Esitluse koostamine. Powerpoint. Enesetutvustus. Suure projekti teema valik.
KODUS: valida teema ja programm, millega oma töö teostada.

3. TUND- Animatsiooniprojekti kavandamine. Arutelu

4. TUND- Animatsiooniprojekti vahendid ja programmid

5. TUND- Esitluse koostamine GoogleDocsis. Slaidide üleslaadimine. Kujundus.
KODUS: fotode lisamine slaidiesitlusele.

6. TUND- Küsitluse koostamine GoogleFormis. Küsitluse jagamine kaaslastega.

7. TUND- Veebipõhise koostöö korraldamine. Todaysmeet programmi kasutamine koostöö korraldamiseks.

II veerand
1. TUND- Jätkame slaidide koostamist, lisame tausta ja korrigeerime kogu tööd. Moodustame grupid, et läbi viia fotoprojekt, "HUVITAV KURESSAARE".
Rühmatöö/märka ja jäädvusta fotokaameraga KURESSAARE linnas probleeme või huvitavaid fakte
KODUS: Lõpeta oma esitlus ning saada gmaili konto kaudu enda mailile. HINNE!

2. TUND: Uurimuslike tööde vormistusnõuded.
KODUS: Püüa sõnastada kava, mida kokkuvõttes kirjutad Vaatleme kavasid ning õpetaja abi ka uuringu kokkuvõtte sõnastusel
3. TUND- Uurimusliku töö põhiosad.
Kontrollime veel viitamist ja selle üles märkimist oma töösse. Kasutatud kirjandus ja selle üles märkimine oma töösse.

KODUS: Kontrolli töö vormistusnõuete kohaselt oma tööd

4. TUND- resümee töös, selle kasutamine
TUND: Koosta oma tööle resümee

5. TUND- Salvestame oma uurimistöö kausta. Arutleme teemal, milliseid kogemusi said antud töö käigus


6. TUND-Film ja selle tegemine,. arutlus tunnis, viimane lõpuprojekt rühmatööna; "valmib õpetliku sõnumiga film
KODUS: Grupid mõtlevad välja filmi teema ja teostuse, filmimise diim!

7. TUND- Film ja sellega seonduvad probleemid, vaatleme eelmise aasta huvitavaid film, arutleme, milliseid vigu peaks vältima

8. TUND- Vaatleme filme

9. TUND- MÄNGUTUND! Veebipõhised hariduslikud mängud.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Grupis osalemine; vastutuse võtmine; meeskonnatöö; arvuti, kui töövahendi kasutamine; käelise oskuse arendamine; tähelepanuvõime arendamine ning keskendumisoskuse täiustamine.
Tunnis kehtestatud reeglid on koostatud arutelus õpilastega.
Õpilased õpivad esitama küsimusi, andmeid analüüsima, andmetest järeldusi tegema, tulemusi sünteesima; õpitakse leidma probleemidele alternatiivseid lahendusi ning prognoosima erinevate lahendusviiside ja otsustuste tagajärgi.
Õpitakse esitlema enda loodud materjali ning analüüsima enda-, teiste tehtud tööd. Oskab töötada grupis, arvestades erinevate arvamustega.

Hindamine üles

* Arvestuslik (kokkuvõttev A/MA poolaasta ja õppeaasta lõpul)
* Õpilaste individuaalsete ja rühmatööde hindamisel kasutatakse veebipõhiseid hindamismudeleid - http://opetaja.edu.ee/hindamismudelid/ - mille kriteeriumite määramisel saavad ka õpilased kaasa rääkida.