Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (S): 8_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marika Varjas

saksa keele õpetaja

Kontakt: mikku@oesel.edu.ee

Loodud: 2. september 2018. a. kell 22.40
Muudetud: 29. oktoober 2018. a. kell 21.05

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, aasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õppimine võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas. Saksa keele populaarsus kasvab, kuna kasvanud on Saksamaa osatähtsus Euroopa majandusriikide seas.  
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:  
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;  
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;  
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;  
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;  
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;  
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

3.9. - 6.9.
1) Einführung
2) Unsere Wohnung in Köln
3) Unsere Wohnung in Köln

10.9. - 13.9.
1) Unsere Wohnung in Köln
2) Unsere Wohnung in Köln
3) Unsere Wohnung in Köln

17.9. - 20.9.
1) Unsere Wohnung in Köln
2) Unsere Wohnung in Köln
3) Unsere Wohnung in Köln

24.9. - 27.9.
1) Unsere Wohnung in Köln
2) Unsere Wohnung in Köln
3) Unsere Wohnung in Köln

1.10. - 4.10.
1) Neue Freunde
2) Neue Freunde
3) Neue Freunde

8.10. - 11.10.
1) Neue Freunde
2) Neue Freunde
3) Neue Freunde

15.10. - 18.10.
1) Neue Freunde
2) Neue Freunde
3) Neue Freunde
*
29.10. - 1.11.
1) Neue Freunde
2) Neue Freunde
3) Neue Freunde

5.11. - 8.11.
1) Komm, wir feiern!
2) Komm, wir feiern!
3) Komm, wir feiern!

12.11. - 15.11.
1) Komm, wir feiern!
2) Komm, wir feiern!
3) Komm, wir feiern!

19.11. - 22.11.
1) Komm, wir feiern!
2) Komm, wir feiern!
3) Komm, wir feiern!

26.11. - 29.11.
1) Auf einen Blick
2) Auf einen Blick
3) Auf einen Blick

3.12. - 6.12.
1) Auf einen Blick
2) Auf einen Blick
3) Auf einen Blick

10.12. - 13.12.
1) Auf einen Blick
2) Auf einen Blick
3) Auf einen Blick

17.12. - 20.12.
1) Weihnachten
2) Weihnachten
3) Weihnachten
*
7.1. - 10.1.
1) Wir sind ein super Team!
2) Wir sind ein super Team!
3) Wir sind ein super Team!

14.1. - 17.1.
1) Wir sind ein super Team!
2) Wir sind ein super Team!
3) Wir sind ein super Team!

**

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

I poolaasta lõpus oskab õpilane:
* võrrelda
*kirjeldada korterit, maja
*oskab öelda asjade asukohta
*anda nõu
*rääkida tunnetest,enesetundest
*iseloomustada inimesi
* ettepanekuid teha ja tagasi lükata, eitada
*rääkida peost
* paluda luba
*keelata
*teed küsida
*teed kirjeldada
*hinnanguid anda, arvamust avaldada, põhjendada
*kasutada enesekohaseid tegusõnu, eesssõnu, eitusi, modaalverbe

Hindamine üles

Veerandi hinne kujuneb tunnitöö, tunnikontrollide, kodutööde, suulise vastamise ja suures osas aktiivsuse eest saadud hinnetest. Iga lektsiooni ehk õppetüki lõppedes on hindeline töö (kõige olulisem on sõnavara oskamine). Tööd on erineva mahuga ja seega ei ole kokkuvõttev hinne aritmeetiline keskmine. Iga töö hindamisel on aluseks see, kui suures osas valdab õpilane õpitud materjali ehk %:
hinne 5- 100 -90%
hinne 4- 89 -75%
hinne 3- 74 -50%
hinne 2- 49 -20%
hinne 1- 19 - 0%

Puudumiste korral tuleb kontrolltööd järele teha. Järeltöö sooritamiseks on üks võimalus. Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina, mis asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis veerandi lõpus asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 . Tulemusi saab parandada 10 päeva jooksul alates töö hinde teatavaks tegemisest. 
Konsultatsioonid teisipäeval peale 8. tundi ruumis 400A või ka muul sobival ajal, õpilane lepib konsultatsiooni ja järelevastamise eelnevalt õpetajaga kokku.