Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 6a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Laine Lehto

muusikaõpetaja

Kontakt: lehtola@oesel.edu.ee

Loodud: 2. september 2018. a. kell 22.33
Muudetud: 2. september 2018. a. kell 22.33

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me arendame õpilaste kuulamisharjumust, analüüsivõimet ja laulmisoskust. Kinnistame läbi praktiliste tegevuste elementaarseid teadmisi muusikateooriast, anname ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame erinevate maade kultuuripärandit. Kujundame elava musitseerimise kaudu õpilaste muusikalist maitset.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

05.09 Sissejuhatus ainesse. Õppeaasta alguse küsitlus. “Üks väike rõõm“ (lk 6), Kooli laul.
12.09 “Üks väike rõõm“ (lk 6). Rütmide ja taktimõõtude kordamine. Rütmikaanon tv lk 6.
19.09 “Üks väike rõõm“ (lk 6). Rütmikaanon – hindeline grupitöö. „Puraviku bluus“ (lk 10).
26.09 Õpitud laulud, „Puraviku bluus“ (lk 10). Duuri ja molli kordamine, diees, bemoll, bekarr, helistikud C-a, G-e, F-d.
03.10 Iseseisev töö abimaterjaliga (rütmid, taktimõõdud, alteratsioonimärgid, helistikud). Õpitud laulud, soovimuusika.
10.10 Kommentaarid iseseisvale tööle, vigade parandused. Soovilaulud ja -muusika.
17.10 Soovilaulud ja -muusika. Klassi TOP edetabeli koostamine.
Koolivaheaeg 20.10-28.10
31.10 Rahvuslik ärkamisaeg (lk 18), muusikanäide videost, „Kungla rahvas“ (lk 19). Õpitud laulud.
07.11 1. üldlaulupidu (lk 24). Videonäited noorte laulupidudest ja üldlaulupidudest. LP repertuaar.
14.11 1. eesti heliloojad (lk 26, 30), muusikanäited. Laulud laulikust.
21.11 Eesti muusikaelu areng 19. sajandil (lk 32-39), muusika- ja videonäited. Laulud laulikust.
28.11 Gustav Ernesaks (lk 40), Heino Eller (lk 46), muusika- ja videonäited.
05.12 Eesti tänapäeva heliloojad (lk 50-51), muusika- ja videonäited.
12.12 Jõululaulud, jõulumuusika. Soovimuusika edetabeli koostamine.
19.12 Soovimuusika edetabeli kokkuvõtted., jõululaulud.
09.01 Õpitud laulud laulikust, 6. kl ühislauluvara. Soovimuusika.
16.01 1. poolaasta hinded ja tagasiside. Sissejuhatus Eesti levimuusikasse.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane orienteerub eesti ja erinevate rahvaste muusikakultuurides, muusikaliste tegevuste kaudu areneb kuulamisharjumus ja analüüsivõime, kinnistuvad astme- ja tähtnimed, 1 märgiga helistikud, alteratsioonimärgid, rütmid, taktimõõdud, tempo- ja dünaamikaterminid.

Hindamine üles

I poolaasta kokkuvõttev hinne kujuneb iseseisvate tööde, rühmatööde ning konspektis oleva materjali põhjal. Kokkuvõtva hinde „arvestatud” saab õpilane, kelle õpitulemuste sooritused on 5, 4 või 3. Kokkuvõtva hinde „mittearvestatud” saab õpilane, kelle õpitulemuste sooritused on 2 ja 1.
Töö hinne tuletatakse punktide koguarvust:
Hinne "5": 90-100% punktide arvust
hinne "4": 75- 89% punktide arvust
hinne "3": 50- 74% punktide arvust
hinne "2": 20- 49% punktide arvust
hinne "1": 0- 19% punktide arvust
KONSULTATSIOON toimub esmaspäeviti kl 15:00-15:45 klassis 101, järelvastamine kindlaksmääratud ajal vastavalt KG kodukorrale. Järgi saab vastata 10 päeva jooksul pärast töö toimumist.

Tööks kasutan: H. Roos „Muusikaõpik 6. klassile“, Heli Roos “Muusikaõpetuse töövihik 6. klassile”