Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 3_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kersti Kirs

klassiõpetaja

Kontakt: kersti@oesel.edu.ee

Loodud: 2. september 2018. a. kell 21.36
Muudetud: 8. november 2018. a. kell 14.55

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
• on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
• õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
• omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
• omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
• õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
• õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
• julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
• omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
• oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
• huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

SUULINE EELKURSUS

3.-7.09
1) Sissejuhatus ainesse. Miks me inglise keelt õpime? Bp6-8.
Sarnaste sõnade leidmine inglise ja eesti keeles. B p 8- 9 ex 1- 2.
2) Hääldusmärkidega tutvumine. B p 9 ex 3- 4.
3) How are you? B p 10 ex 5- 86 Hääldusmärgid tähistamaks a, ä ja o häälikut. B p 10 ex 7- 8.

10.-14.09
1) Let`s... B p 11 ex 9- 11.
Sõnade eristamine häälikute järgi. B p 12 ex 12.
2) Värvid. B p 13-14ex 13- 16.
3) Värvid. B p 15-17 Ex17-21. Sõnade sobitamine hääldusmärkidega. B p 15 ex 17- 18.

17.-21. 09
1) Värvide kordamine. Bp17 Ex22. Hüvasti jätmine. B p 18 ex 23.
2) Häälikuühendite järgi sõnade eristamine B p 18 ex 24.
Sulghäälikuid tähistavad hääldusmärgid. B p 19 ex 25- 26.
3) Nimede hääldamine. B p 20 ex 27- 28.
Sõnade kordamine. B p 21

24.-28.09
1) Enda tutvustamine. B p 22- 23 ex 29- 32
2) Häälikuühend nimedes, sõnades. B p 24- 25 ex 33- 35
3) Rütmisalmid. Õpitud sõnade kordamine. B p 26- 27 ex 36- 37

1. -5.10
1) Suulise kursuse kokkuvõte. B p 28- 31 ( õp. päev)
2) Unit 1: Hello! I'm from .... (ma olen pärit ...). Ülakoma lühendvormides. He / she. B p. 32-33, WB p 3-4 (ex 1-4)
3) He / she is from ... (tema on pärit ...). Dialoogid: tervitamine, tutvumine, hüvasti jätmine, vabandamine. B p. 34-35, WB p 4 (ex 5-7)

8. -12.10
1) Sõnavara (B p 111) ja dialoogide kordamine. B p 36, WB p 5
2) U.1 tööleht kinnistamiseks. Koju U.1 sõnad( kõik korrata+ 21. alates õppida)
3) U.1 sõnade töö. U.2. My friend. My family. My, Mary`s; He/she is… I am …; B.p.38, WB p.6,7 (1-3), sõnad 1.-20.

15.-19.10
1) Unit 2: His/ her; ülakoma omastavaline tähendus; B 38/ 4- 5; WB 6/2; 8/5, 9/7-8; sõnad 21.-31.
2) This/these; nimisõna mitmuse moodustamine B 39/ 6-7; 40/ 8; WB 7/4, 8/6, 9/9; sõnad 32. -41.
3) Sõnavara kinnistavad ristsõnad ja mängud.


29.10-2.11
1) Unit 2: Tähestik A- G; B 40/ 9- 10; 41/ 11; sõnad korrata.
2) U.2 sõnade töö.Unit 2: kordamine: WB 10/10- 12
3) 2. nov - TEST (Unit 2); U 3 sõnad 1- 14

5.-09.11
1) Unit 3: B 42/1- 4, WB 11/1- 3; sõnad 15-28
2) Unit 3: I`m good at... Tegusõna BE vormid; B 43/ 5- 7; wb 13/6- 9; 14/10. Tähestik.
3) Unit 3: Spelling your name. B 44/ 8- 11; WB 12/ 4- 5; 14/11; sõnad 29- 37

12.-16.11
1) Unit 3: kordamine B 45/ 12- 13.
2) U.3 sõnade töö; U.3 kinnistavad harjutused
3) 16. nov- TEST( Unit 3);U 4 sõnad 1- 10

19-23.11
1) Unit 4: Asesõnade mitmus: we, you, they; B 46/1, 47/2; Wb 15/ 1- 3
2) Artikkel a/ an; nr 7- 10; B 47/ 3; sõnad 11- 21
3) Unit 4: nr 7- 10; B 48/4- 7; WB 16/6, 17/7- 8; 18/9- 10. sõnad 22- 31

26.-30.11
1) Unit 4: B 49/8; WB 18/11- 12; 16/4- 5; sõnad 32- 39; Unit 4 kordamine: in, on, under
2) U.4 sõnade töö; U.4 teemade kinnistamine
3) 30.nov.- TEST( Unit 4);U.5 kordamine, sõnad 1-12

3.-7.12
1) Unit 5: B 50/1- 2; WB 20- 21/ 1-4; sõnad 13- 29
2) Unit 5 kordamine: B 51; WB 21- 22/5- 8
3) Unit 5 tööleht; Täringumäng Bp52

10.-14.12
1) Unit 6: Clothes, colours, next to/ between/ under/ on (top of) (B p 53/1- 3; WB p 23/ 1- 4); sõnad 1- 12
2) Unit 6: Where? Colours. Kas küsimused (Is your ... red? /Are your ...?) ja nendele vastamine: Bp53 kinnistamine;sõnad 13-24
3) WB p24 Ex5-6, sõnade kinnistamine

17.-21.12
1)Unit 6: Ainsuse ja mitmuse omastav (girl's skirt / girls' skirts): WBp25 Ex6-9. Sõnad 25-39
2) Bp98-99 Christmas Eve( jõulunäidend)
3) Merry Christmas! B 106; Christmas Carols

KOOLIVAHEAEG

7.-11.01
1)Unit 6: WB p 26/10- 12) + tööleht kinnistamiseks; sõnad korrata
2) U.6 sõnade töö. Unit 7: Time. What's the time? - It's ... o'clock (B p 58-59/1-3; WB p 27), sõnad 1-6
3) Unit 7: Let's ... Numbers 11-12. Asesõnad (I, you, he, she, it, we, they), jaatus - eitus (I am - I am not/ (s)he is - (s)he is not/ they are - they are not, nende lühivormid), B p 59-60/ ex 4-5.

14.-18.01
1) Unit 7: Näoilmed, emotsioonid. Kas küsimused (Are you (sad)? - Yes, I am / No, I am not). B p 60-61, WB p 29 / ex 7-8; sõnad 7-17
2) WB p 28-29 / ex 4-6; sõnad 18-27
3) Kordamine, kokkuvõte I poolaastast.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

I poolaasta osaoskused:

• Tunneb ja eristab hääldusmärke.
• Loeb õpitud tekste õige intonatsiooniga.
• Tunneb tähestikku, oskab nimesid tähthaaval hääldada.
• Oskab tutvustada ennast ja oma kaaslast ning rääkida oma perekonnast.
• Teab õpitud sõnade ja väljendite tähendust, oskab neid hääldada ja kirjutada.
• Oskab kasutada tegusõna BE vorme (am/is/are) jaatavas, eitavas ja küsilauses.
• Oskab kasutada asesõnu he/she ning omastavaid asesõnu my/his/her.
• Oskab moodustada nimisõnade mitmust ning seda kasutada kõnes ja kirjas.

Hindamine üles

3. klassi õpilaste teadmistele ja oskustele antakse sõnalisi hinnanguid. Hinnangud kajastuvad õpilaspäevikus, kirjalikul tööl või eKoolis. Sõnaliste hinnangute andmisel toetutakse kujundava hindamise põhimõtetele. Hinnang on õpilase positiivse enesehinnangu kujunemise aluseks.

Osaoskuste hindamisel on kasutusel tähed:
T - tead ja oskad
P - pead veel harjutama
O - oskus omandamata

Lisaks on eKoolis kasutusel tähekombinatsioon KH (kujundav hindamine), millele järgneb selgitus, milline on osaoskuse saavutus.
* Kasutusel (eKoolis) on ka kirjaliku töö puhul saavutatud punktide arv, mille puhul selgitusse on lisatud maksimumpunktid ja viide osaoskustele.

Konsultatsioon K 13.00- 13.45 ruumis 404.