Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liivi Erlenbach

klassiõpetaja

Kontakt: liivi.erlenbach@oesel.edu.ee

Loodud: 27. august 2018. a. kell 12.36
Muudetud: 27. august 2018. a. kell 12.36

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

03. - 07.09 Pranglimine
http://miksike.ee
10. - 14.09 Naturaalarvud
http://www.mathema.ee/testid/5/naturaalA.html
17. - 21.09 Naturaalarvud
http://www.mathema.ee/testid/5/naturaalA.html
24. - 28.09 Ümardamine
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html
01. - 05.10 Ümardamine
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html
08. - 12.10 Kirjalik liitmine ja lahutamine
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/4.klass/index.html
15. - 19.10 Korrutamise harjutamine
http://www.sites.google.com/site/matemaatikaleht
Vaheaeg 22.- 28.10
29.10 - 02.11 Geomeetrilised kujundid http://www.mathema.ee
05. - 09.11 Korrutamise harjutamine http://www. sites.google.com/site/matemaatikaleht
12. - 16.11 Lihtsustamine ja sulgude avamine http://www. palmiste.weebly.com/ristsotildenad-ja-maumlngud.html
19. - 23.11 korrutamine, jagamine: mott.edu.ee/ mottwiki
26.- 30.11 mõõtühikute teisendamine: http://www.koolielu.ee
03. - 07.12 mõõtühikute teisendamine: http://www.koolielu.ee
10. - 14.12 jaguvuse tunnused: http://www.mathema.ee
17. - 21.12 Jõulunädala üritused
Vaheaeg 24.12 - 06.01.2019
Kõikide teemade puhul kasiutame mänge lehelt ,,Matemaatika koolis "
07. - 11.01 Arvude suurim ühistegur ja vähim ühiskordne ,,Greatest Common Favctor "
14. - 18.01 Nurgad ,,Banana Hurt "; ,,Alien Angles "

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
Oskab kasutada arvutit töövahendina.
Matemaatika ainekavas nõutud oskuste rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Hinded kantakse e- koolis matemaatika päevikusse. Suulised hinnangud, kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid, aktiivne osavõtt tundidest. Arvestuslik hinnang kujuneb poolaasta lõpuks (A/ MA ) Konsultatsioon kell 14.00 - 15.00 ruumis 303