Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13328 ainekaarti
63 õppeainet
122 õpetajat

B-võõrkeel (V): 7a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anneli Auväärt

vene keele õpetaja

Kontakt: anneliau@oesel.edu.ee

Loodud: 24. august 2018. a. kell 10.41
Muudetud: 29. august 2018. a. kell 09.20

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (3.-7.09):
1. Ainekaardi tutvustamine. Kordamine: nimisõna sugu.
2. Kordamine: nimisõna mitmuse moodustamine.
3. Kordamine: omadussõna.

II NÄDAL (10.-14.09):
1. Kordamine : kus?
2. Kordamine: tegusõna I pöördkond.
3. Kordamine: tegusõna II pöördkond.

III NÄDAL ( 17.-21.09 ):
1.-2. Tund 13a. Kas tahad või ei taha? Lk.137-138, TV.t.13a
3. Tund 13b. Köögiviljad- sõnavara.

IV NÄDAL ( 24.-28.09):
1. Tund 13b. Köögiviljad. TV.t.13b, sööma mida?
2. Tund 13b. - dialoogide lugemine lk.140. Tund 13v. Omastavad asesõnad: tema oma, nende oma.
3. Tund 13b. Harjutused lk.141-142, Tv.t.13v

V NÄDAL (1.-5.10):
1. Kordamine KT-ks: 13 tsükkel.
2. KONTROLLTÖÖ: 13 tsükkel. Tund 14a sõnad. - 2.10
3. Tund 14a. Lk.144-145 Tund 14b. Arvud 100-1000. TV:t.14v.

VI NÄDAL (8.-12.10):
1.-2. Tund 14b. Arvud 100-1000.Lk.146-147, TV.t.14v, arvude 0-100 kordamine.
3.Tund 14v. Järgarvud. TV.t.14v.

VII NÄDAL (15. - 19.10):
1. Tund 14v. Järgarvude ühildamine nimisõnaga.
2. Kordamine KT-ks: 14 tsükkel.
3. KONTROLLTÖÖ: 14 tsükkel. - 17.10
VAHEAEG

VIII NÄDAL (29.10-2.11):
1.Tund 15a. Kui vana sa oled? LK.151-154, TV.t.15a
2. Tund 15a, dialoogid h.15-4 lk.153, lünkdialoogid
3. Tund 15a. dialoogide lugemine hindele + küsimustele vastamine. Iseseisev hindeline harjutus: vanus.

IX NÄDAL (5.-9.11):
1. Tund 15b. Värvused - sõnavara. Lk.156-159
2.-3. Omadussõna ja nimisõna ühildumine - värvused. TV.t.15b

X NÄDAL (12.-16.11):
1.-2. Tund 15v. Kust? Lk.161-164, TV.t.15v
3. Kordamine: 15 tsükkel.

XI NÄDAL (19.-23.11):
1. KONTROLLTÖÖ: 15 tsükkel. Tund 16a sõnad. - 19.11
2. Tund 16a. Hea või halb. Lk.165-166. TV.16a
3. Tund 16b. Riietus. Lk.166-168

XII NÄDAL (26. - 30.11):
1.-2. Tund 16b. Riietus. Tv.t.16b
3. Tund 16v. Kus? Kuhu? Kust? Lk.169-171

XIII NÄDAL (3.-7.12):
1. Tund 16v. TV:t.16v
2. Kordamine: 16 tsükkel.
3. KONTROLLTÖÖ: 16 tsükkel. Tund 17a sõnad. -5.12

XIV NÄDAL (10.-14.12):
1.-2. Tund 17a. Kaupluses. Rahaühikud. Dialoogid. Lk.173-175, TV.t.17a
3. Tund 17b. Kodu- ja metsloomad. Lk.176-178

XV NÄDAL (17.-21.12):
1. Tund 17b. TV.t.17b. Tekst lk.181.
2.-3. Jõuluteema.

VAHEAEG

XVI NÄDAL (7.-11.01):
1.-2. Tund 17v. Teie oma, meie oma. Lk.,179, TV.17v.
3. Kordamine: 17 tsükkel.

XVII NÄDAL (14.-18.01):
1. KONTROLLTÖÖ: 17.tsükkel. - 14.01
2.-3. Tund 18a. Kellaaeg. Lk.182-185, TV.t.18a

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitu piires aru igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;
2) oskab kasutada õpitud väljendeid ja lühilauseid I poolaastal läbitud teemadel: vanus,köögiviljad, värvused, riietus, rahaühikud, kodu- ja metsloomad;
3) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele, oskab ise lihtsamaid küsimusi moodustada;
4) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet;
5) oskab kirjutada õpitud sõnu ja väljendeid ning koostada neist minidialooge;
6) oskab lugeda lihtsat dialoogi või adapteeritud teksti ja saab loetust aru;
7) omandab I poolaastal õpitud keeleteadmised: arvsõnad 100-1000, järgarvud 1-10, omadussõna, kust?,omastavad asesõnad;
8) oskab õpetaja juhendamisel rakendada varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
9) oskab töötada õpetaja juhendamisel eesmärgistatult nii iseseisvalt, paaris kui rühmas;
10) oskab lugeda häälega, korrektse intonatsiooni ja hääldusega.

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kokkuvõtvat ja kujundavat hindamist. Kujundaval hindamisel lähtutakse õpilase arengu võrdlemisest tema eelneva tasemega. Kokkuvõtva hindamise puhul võrreldakse õpilase saavutusi taotletavate õpitulemustega.
Hinnatakse:
Tunnikontrollid,etteütlused, sõnade tööd- arvestuslikud hinded
Kodutööd, vastamised, tunni töö - kõik kokku 1 kokkuvõttev arvestuslik hinne
Kontrolltööd - arvestuslikud hinded ( kui kellelgi grupist ebaõnnestub KT 17, lähevad hinded II poolaastasse)

Igale tööle on üks järeltöö võimalus. Puudumiste korral tuleb tunnikontrollid, sõnade tööd, jutustamised ja kontrolltööd järele vastata 10 päeva jooksul. Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele. Tegemata tööd kajastuvad e-koolis "0". Kui õpilane I poolaasta lõpuks ei ole tööd järele vastanud, hinnatakse töö "1". Positiivse poolaastahinde saamiseks võib olla vaid üks mitterahuldav arvestuslik hinne. Tööd tuleb parandada 10 päeva jooksul töö kättesaamise päevast.
Hindamisnormid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%
Õppematerjal: I.Mangus " Kiirelt ja lõbusalt" - õpik 6.klassile +TV + plaat
Õpetaja koostatud materjalid.
Konsultatsioonid E kell 14.45-15.30 ruumis 410, järeltööd kokkuleppel