Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 4b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liivi Erlenbach

klassiõpetaja

Kontakt: liivi.erlenbach@oesel.edu.ee

Loodud: 24. august 2018. a. kell 08.54
Muudetud: 24. august 2018. a. kell 08.54

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Et õpilane · on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest; · õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust; · omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi; · omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires; · õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu; · õpib kirjutama lihtsat seotud teksti; · julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada; · omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist; · oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid; · huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

03. - 07.09
Sissejuhatus. Õpiku tutvustus. Ainekaardi ja hindamise tutvustus. Ülevaatlik kordamine- vestlused.
Unit 1 What's the ..... B p. 9 - 10; WB p. 3 am, is ,are
Unit 1 have got, has got B p. 11 ; WB p. 4
10. - 14.09
Unit 1 Omastavad asesõnad B p. 12 , WB p. 5 - 6
Round up WB p. 7 Unit 1 kokkuvõttev hinne
TEST( Unit 1)
17. - 21.09
Unit 2 Numbers B p. 13 - 14 ; WB p. 8
Unit 2 A Letter B p. 15; WB p. 9
Spordipäev
24. - 28.09
Unit 2 What's your address? B p. 16 ; WB p. 10 - 11 / 9
Unit 2 bigger than, smaller than B p. 17 - 18 ; WB p. 11 / 8, p.12 Dialoogi vastamine hindele
Unit 2 Sõnade kokkuvõttev hinne Numbers ( vastamine hindele ) Round up
01. - 05.10
TEST UNIT 2
Unit 3 Thank you B p. 19 - 20 ; WB p. 13
Õppereis
08. - 12.10
Unit 3 Küsimustele vastamine B p. 20 - 21; WB p. 14 - 15
Unit 3 Make up dialogues B p. 22 - 23 ; WB p. 16 Unit 3 sõnade kokkuvõttev hinne
Unit 3 Round up WB p. 17
15. - 19.10
TEST UNIT 3
Unit 4 There is, are B p. 24 - 25 ; WB p. 18 - 19
Unit 4 I like, I don't like , are , is there B p. 26 - 27, WB p. 20
Projektipäev
Vaheaeg 22. - 28.10
29.10 - 02.11
Unit 4 B p. 28 - 29 ; WB p. 21 - 22 Sõnade kokkuvõttev hinne
Unit 4 B p. 28 - 29, wb p. 23 - 26
Unit 5 Rules B p. 30 - 32, wb p. 26 - 27 Unit 4 kokkuvõttev sõnade hinne
05. - 09.11
Unit 5 Show what you know B p. 33 - 34 , WB p. 28
Unit 4, 5 Round up B p. 35 - 36, WB p. 29 - 30 Unit 5 kokkuvõttev sõnade hinne
Unit 4, 5 TEST
12. - 16.11
Unit 6 likes, doesn,t like B p. 37,40
Unit 6 My friend B p. 38 - 39, WB p. 31
Unit 6 Nimisõna mitmus B p. 41; WB p. 32 - 33
19. - 23.11
Unit 6 Round up WB p. 34 - 35, unit 6 sõnade kokkuvõttev hinne
UNIT 6 TEST
Unit 7 My day B p. 42 - 43 , WB p. 36 - 37
26. - 30.11
Unit 7 Fay,s morning, Fay,s week B p. 43 - 45, WB p. 40 - 41
Unit 7 Tegusõna lihtoleviku 3.pööre B p. 46, WB p. 38 - 39
Unit 7 My day ( jutustamine oma päevast ) B p. 47, WB p. 42
03. - 07.12
Unit 7 Round up Unit 7 sõnade kokkuvõttev hinne
UNIT 7 TEST 01.12
Unit 8 Lühikeste omadussõnade keskvõrde moodustamine B p. 48 - 50; WB p.44 - 45 / 3 - 5
10. - 14.12
Unit 8 Bobo and Button B p. 51 - 52/7 - 9; WB p. 43 - 44 / 2; 45 /6
Unit 8 B p. 52 / 10 - 53/ 12; WB p. 46
Unit 8 Round up WB p. 47 - 48 Unit 8 sõnade kokkuvõttev hinne
17. - 21.12
UNIT 8 TEST
Unit 9 Ball games B p. 54 , 56 / 6 . 7; WB p. 49 - 50
Jõulunädala üritused
Vaheaeg 24. 12 - 06.01.2019
07. - 11.01
Unit 9 Ball games B p. 55 - 56 /5 ; WB p. 51
Unit 9 Pika ja kahesilbilise omadussõna keskvõrde moodustamine B p. 58 - 59; WB p. 52 - 54
Round up Unit 9
14. - 18.01
TEST UNIT 9 Unit 10 Stars B p 60 - 61, WB p. 55 - 57
Unit 10 Round up B p 62 - 63; WB p 57 - 59
Unit 10 Round up B p 64 - 65, WB p 60 - 63

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Omandavad vajaliku sõnavara õppetükkide kaupa ( School. Numbers. Thank you. Zoo)
* Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpivad korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni
* Paarilisega dialoogi harjutades õpivad õpitud keelefraasidega suhtlema inglise keeles
* Oskavad kaaslasele esitada kas-küsimusi ja küsisõnaga algavaid küsimusi ja nendele korrektselt vastata.
* Oskavad nimetada ja kirjutada numbreid 1-100 ja neid vestlustes ka kasutada.( vanus, aadress, kellaaeg – tunnid ja minutid, paaris ja paaritud numbrid (even and odd numbers)
* Oskavad nimetada seitset keelt ( English, Estonian, Swedish, German, Russian, Finnish, Estonian) ja teavad reeglit: kirjutame suure algustähega
* Oskavad rääkida oma klassist ja koolist vähemalt 7 lausega.
* Oskavad moodustada etteantud sõnadest grammatiliselt korrektseid lauseid.
* Oskavad sõnastada käskivas kõneviisis vähemalt 7 reeglit klassis käitumisel.
* On alustanud tegusõna lihtoleviku ( the Present Simple)õppimist ( like/likes, don’t/doesn’
* Teavad ja oskavad kirjutada ning lugeda sõnu unit 4 - 9
* Oskavad jutustada oma päevast
* Oskavad öelda kellaaegu
* Kirjutada numbreid 1 - 100 inglise keeles
* Oskavad pöörata tegusõna lihtolevikus
* Oskavad lihtolevikus moodustada eitavaid ja küsilauseid ning kasutada vastamisel lühivastuseid
* Oskavad moodustada lühikeste, pikkade ja kahesilbiliste omadussõnade keskvõrret
* Oskavad moodustada nimisõna mitmust

Hindamine üles

LUGEMISES hinnatakse 4. klassis kodus õpitud teksti lugemist ja tõlkimist.

KIRJUTAMISEL hinnatakse:
õpitud sõnavara õigekiri + tähendus ;
TV harjutuste täitmine (valiku hindamisele kuulunud harjutustest teeb õpetaja);
kirjalikud keelelised ja sõnavaralised kontrollharjutused ;
kontrolltööd

Keeleliste kontrollharjutuste ja -tööde hindamine:
Hinne "5" - 90 - 100%
Hinne "4" - 75 - 89%
Hinne "3" - 50 - 74%
Hinne "2" - 20 - 49% punktide arvust
Hinne "1" - 0 - 19% punktide arvust

Hinne "0" tähistab õpilase poolt esitamata või tegemata tööd, mis tuleb järgi vastata. "0" asendub hindega pärast töö tegemist. Kui õpilane ei ole sooritanud tegemata tööd ettenähtud ajaks, siis asendub hinne ,,0 " hindega 1 .
Poolaasta koondhinne kujuneb kõigi poolaasta vältel saadud hinnete põhjal. Kui hinne jääb kahevahele, siis on kontrolltööde hinded suurema kaaluga jooksvatest hinnetest.
Poolaasta vältel toimub
1) Jooksev hindamine ettevalmistuseta, tunni töö
2) Jooksev hindamine ettevalmistusega, ka kodutöö; sõnavara tundmise kontrollimine
3) testi, mis puudumise korral tuleb järele vastata ( kõik testid peavad olema sooritatud vähemalt "rahuldavalt")
4) TV harjutuste hindamine valikuliselt


Konsultatsioon ja järelvastamine ruumis 303