Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13287 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ruth Rist

klassiõpetaja

Kontakt: ruth.rist@oesel.edu.ee

Loodud: 29. detsember 2017. a. kell 18.16
Muudetud: 10. mai 2018. a. kell 07.40

Õppeaasta: 2017/2018

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Arvuti matemaatikas suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

22. – 26.01
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurd_arvteljel_2
http://www.kae.edu.ee/exercise/taisarvude_ymardamine
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurd_arvteljel_1
http://siivi.webs.com/matemaatika5klass.htm

29.01 - 02.02
https://docs.google.com/forms/d/1Hji2CoAK_pgIGf0TNDmM1OQdBQVMWZvy_gCKaHVLKcI/viewform?edit_requested=true

http://learningapps.org/view1357904
Mäng ümardamine http://www.free-training-tutorial.com/rounding/rounding-spaceships.
http://siivi.webs.com/matemaatika5klass.htm
http://www.kae.edu.ee/. htmlexercise/kymnendmurdude_lahutamine
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_liitmine_2
http://www.kae.edu.ee/exercisedashboard
Kümnendmurd arvteljel http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurd_arvteljel_1
Harilike murdude äratundmine
http://www.kae.edu.ee/exercise/harilike_murdude_aratundmine
http://www.kae.edu.ee/exercise/harilike_murdude_aratundmine_2
Probleemi lahendamine:
http://www.kool.ee/?10352

05. -09.02
Kümnendmurdude liitmine
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_liitmine_1
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_liitmine_2
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_liitmine_3

Lahenda erinevaid ülesandeid
https://www.mathplayground.com/rocket_angles.html
http://siivi.webs.com/matemaatika5klass.htm

Lisa:
vali leheküljelt veel loogikamänge
http://www.kool.ee/?10198#3

12. – 16.02
https://sg.ixl.com/math/primary-6/multiply-and-divide-decimals-by-powers-of-ten
http://www.livebinders.com/play/play/1568288
lepo.it.da.ut.ee/~riina/toolehed/liivi.xls
Kümnendmurdude liitmine
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_liitmine_1
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_liitmine_2
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_liitmine_3

Kümnendmurru teisendamine ja järgud
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=3099

Harilik murd
http://www.kidsnumbers.com/turkey-terminator-math-game.php
(vihje: tegema peab kahte asja korraga, märkima murdude nimetaja ja lugeja ja samal ajal koogiga tabama linde, et aega juurde võita!)

19. – 23.02
loogikamänge
http://www.kool.ee/?10198#3

VAHEAEG

05. – 09.03
Kümnendmurdude liitmine
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_liitmine_1
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_liitmine_2
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_liitmine_3

Pranglimine
http://miksike.ee/ (Harjuta: kümnendmurrud)

12. – 16.03
https://palmiste.weebly.com/tehted-kuumlmnendmurdudega.html
Kümnendmurdude liitmine ja lahutamine - http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=5337
Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine järguühikuga 2 - https://www.taskutark.ee/m/test/kumnendmurdude-korrutamine-ja-jagamine-test-nr1/
Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine järguühikuga 3 - https://sg.ixl.com/math/primary-6/multiply-and-divide-decimals-by-powers-of-ten19. – 23.03
http://nutisport.eu/mati/nharj/nutimati.php?ngr=arvutamine&nhj=KoJaKM&kk=3
http://mataerli.blogspot.com.ee/2013/06/5klassi-labinule-opitu-kordamiseks.html

Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine järguühikutega
http://www.thatquiz.org/tq-3/?-j12c-l5-nk-p0

Kümnendmurdude liitmine ja lahutamine
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=5337

Pranglimine kümnendmurdudega:
http://miksike.ee/#pranglimine/training

26. – 30.03
Söökla rahulolu küsitlus
Kümnendmurdude jagamine
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_jagamine_1

Kümnendmurrud:
Ülesanne 1. Lohista täpp arvteljel õige kümnendmurru väärtuse juurde. Lahenda, kuni programm arvab, et sa oled piisavalt osav. Kirjuta, kuidas läks. http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurd_arvteljel_1 *
Ülesanne 2. Liida ja lahuta kümnendmurde. Lahenda, kuni kõik on tehtud! Kirjuta oma tulemus vastuseks. http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=5337 *
Ülesanne 3. Korruta ja jaga kümnendmurde arvudega 10 ja 100. Lahenda 20 tehet ja kirjuta oma tulemus. https://www.thatquiz.org/tq-3/?-j12c-l5-nk-p0 *
Ülesanne 4. Korruta ja jaga kümnendmurde järguühikutega. Lohista õige vastus õige tehte kõrvale. Ülesandes on kaks valet vastust. Kirjuta siia need KAKS TEHET koos nende ÕIGETE vastustega. http://matemaatikatestid.pbworks.com/w/file/fetch/53806004/kumnendmurrud.htm *
Ülesanne 5. Mäng. Ümarda kümnendmurde (-dth=dik) ja taba palli. Võid mängida ise kahe võistkonna eest või mängi koos pinginaabriga korda-mööda. Kirjuta, kuidas läks. http://www.math-play.com/baseball-math-rounding-decimals/rounding-decimals-baseball-game.html *
Ülesanne 6. Kirjuta joonis hariliku murru kujul. Lahenda, kuni programm leiab, et sa oled piisavalt osav. Kirjuta, kuidas läks. http://www.kae.edu.ee/exercise/harilike_murdude_aratundmine *
Ülesanne 7. Kirjuta nimetaja või lugeja. Lahenda, kuni programm leiab, et sa oled piisavalt osav. Kirjuta, kuidas läks. http://www.kae.edu.ee/exercise/harilike_murdude_aratundmine_2 *
http://mataerli.blogspot.com/search/label/arvutamine%20k%C3%BCmnendmurdudega

Lisamaterjalid: http://www.miksike.ee/en/lmtests2.html?theme=2653
http://sg.ixl.com/math/primary-6/multiply-and-divide-decimals-by-powers-of-ten
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=3044
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_korrutamine
Peastarvutamine
http://www.kool.ee/?9585

02. – 06.04
Miljonimäng: kümnendmurdude liitmine ja lahutamine
http://www.quia.com/rr/325144.html

http://sg.ixl.com/math/primary-6/multiply-and-divide-decimals-by-powers-of-ten
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=3044
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_korrutamine
http://www.kool.ee/?9585
https://sites.google.com/site/eveklassid/matemaatika/viited-5-klassile

09. – 13.04
https://sites.google.com/site/eveklassid/matemaatika/viited-5-klassile

16. – 20.04
Kümnendmurdude jagamine
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_jagamine_1
http://web.zone.ee/math/page.html#5klass
https://www.ixl.com/math/grade-7/add-and-subtract-decimals

VAHEAEG

02 .- 04.05
http://www.miksike.ee/en/lmtests2.html?start=1&test=5898
http://sg.ixl.com/math/primary-6/multiply-and-divide-decimals-by-powers-of-ten

07. – 11.05
Geomeetrilised kujundid - https://learningapps.org/view1147957
Nurkade liigid - https://learningapps.org/watch.php?v=poq62v1m201&allowFullscreen=1
Nurkade mõõtmine - https://www.mathplayground.com/measuringangles.html (liiguta malli nurga mõõtmiseks)
Nurkade mõõtmine 2 - http://www.transum.org/software/SW/Starter_of_the_day/Students/Measuring_Angles.asp (liiguta malli nurga mõõtmiseks)
Nurkade mõõtmine 3 - https://www.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geo-angle/measure-angles/e/measuring_angles (liiguta malli nurga mõõtmiseks)
Teisendamine - http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/measurement/MeasurementMeters.htm

http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=3044
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_korrutamine

14. – 18.05
http://www.kool.ee/?9548#5

Peastarvutamine
http://www.kool.ee/?9585

Aritmeetiline keskmine
http://www.thatquiz.org/tq-p-z0/?-j4g00-l4-p0

21. – 25.05
teisendamine
http://lemme11.planet.ee/dokumendid/hotpot/teisendamine1.htm
erinevaid mänge
http://phet.colorado.edu/et/simulations/category/math
http://games.delfi.ee/game.php?lang=1&game=4151&cat=22&page=0

28.05 – 01.06
LOOVUSLAAGER

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
Oskab kasutada arvutit töövahendina.
Matemaatika ainekavas nõutud oskuste rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Hindamisel kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid. Arvestatakse aktiivset osalemist õppeprotsessis, tunniülesannete täitmist.
Arvuti matemaatikas saadud hinne kantakse koos vastava selgitusega matemaatika hinnete hulka.
Arvuti matemaatika kokkuvõttev hinnang tuIeb tunnistusele I poolaasta (4. sept - 19. jaanuar) ja II poolaasta (22. jaanuar - 4. juuni) lõpul - arvestatud/mittearvestatud (A/MA).

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul. Õpilasele ja lapsevanemale meeldetuletuseks kajastub esitamata töö või sooritamata kontrolltöö eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.

Konsultatsioonid ja järelvastamine neljapäeviti kell 14.30 ruumis 306 või kokkuleppel õpetajaga.