Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Kodulugu: 5a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liivi Erlenbach

klassiõpetaja

Kontakt: liivi.erlenbach@oesel.edu.ee

Loodud: 31. august 2017. a. kell 11.38
Muudetud: 31. august 2017. a. kell 11.38

Õppeaasta: 2017/2018

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Koduloo õpetuse kavandamine ja korraldamine lähtub järgmistest põhimõtetest:
1) kodulugu on õppeaine, mis toetab rahvusliku ja piirkondliku identiteedi kujunemist, rahvuskultuuri säilimist ja kestmist;
2) kodulugu käsitleb integreeritult kodulinna/kodukoha loodus-, kultuuri-, haridus-, majandus- ja töökeskkonda ning selle toimimist ajaloolises kujunemises.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

04. - 08.09
Sissejuhatus õppeainesse. Ajalugu ja kodulugu.
11. - 15.09
Ees- ja perekonnanime saamislugu. ( ajaloo tv lk 6 )
18. - 22.09
Teemapäev. Vanade asjade päev - Õpilased võtavad klassiruumi kaasa vanu koduloolise väärtusega esemeid. (ajaloo tv lk 15)
25. - 29.09
Muuseum ja arhiiv - tutvumine
30. 11 - 06.10
Sündmus minu elu ajaloos tv lk. 29
09. - 13.10
Kodukoha kultuuriväärtus, infotahvli kujundamine tv lk. 21
16. - 20.10
Varbola linnus tv lk. 40
Vaheaeg 21. - 29.10
30.10 - 03.11
Saaremaa ajaloo lühiülevaade ja ajatelg. http://www.saaremaa.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=93%3Aajalugu&catid=39%3Asaaremaa-ajalugu&Itemid=87&lang=et
06. - 10.11
Kuressaare loss ja selle ajalugu
13. - 17.11
Kirjeldame muistset hansalinna tv lk. 53 ( kirja kirjutamine )
20. - 24.11
Käsu Hansu salmi kirjutamine tänasesse eesti keelde tv lk. 61
27. 11- 01.12
Filmi ,,Viimne reliikvia " vaatamine ja arutelu, tv lk. 62
04. - 08.12
Eestikeelsed aabitsad läbi ajaloo
11. - 15.12
Saaremaa rahvarõivad
18. - 22.12
Rahvakalenderi tähtpäevad
Vaheaeg 23. 12 - 07.01
08. - 12.01
Rahvakalendri tähtpäevad
15. -19.01
Õppekäik Kuressaare lossi

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
* tunneb ja väärtustab oma kodulinna/-koha ajalugu ja kultuuriväärtusi;
* tunneb kohalikke looduslikke vaatamisväärsusi, matkaradu;
* teab olulisemaid kohalikke majandus- ja tööstusobjekte;
* tunneb kohalikku murret, teab selle keelelisi erisusi;
* tunneb kohalikku päritolu vanasõnu, kõne käände, rahvalaule, muistendeid;
* väärtustab oma kodukohta ja selle eripära: keelt, kombes tikku, omakultuuri;
* teab kohaliku päritoluga kirjanikke, kunstnikke, muusi kuid ja nende loomingut,
* väärtustab oma kodupaika ja selle tundmist;
* tunneb huvi oma paikkonna kultuuri ja sealt pärit kirjanike loomingu vastu;
* tunneb kohalikke kultuuritraditsioone (käsitöö, rahvarõivad; külakultuur, laulu- ja tantsupeod);
* oskab hankida koduloolist teavet eri allikate st (sh turismiinfo), seda korrastada;
* oskab tutvustada kodulinna/kodukoha vaatamis väärsusi klassi/kooli külalistele.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Õppeprotsessi käigus hinnatakse töölehtede täitmist, rühmatööd ja vihiku täitmist.

Koduloos kasutatakse kujundava (õpilast toetava) hindamise põhimõtteid. Koduloo hinne on kokkuvõttev hinnang 1.poolaasta lõppedes - arvestatud/mittearvestatud (A/MA). Koduloos tehtud töid võib hinnata ka viiepallisüsteemis. Hinne kantakse koos vastava selgitusega ajaloo päevikusse ekoolis.

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul. Õpilasele ja lapsevanemale meeldetuletuseks kajastub esitamata töö või sooritamata kontrolltöö eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.
Konsultatsioon esmaspäeviti kell 14.00 - 14.45 klassis 303 või kokkuleppel õpetajaga.