Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Bioloogia: 9a, 9b, 9c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Gerta Nurk

bioloogiaõpetaja

Kontakt: gerta@oesel.edu.ee

Loodud: 20. aprill 2017. a. kell 08.49
Muudetud: 20. aprill 2017. a. kell 08.49

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu ning saab aru nende tähtsusest ja seostest igapäevaelus ning inimühiskonna ja tehnoloogia arengus;
2) suhtub vastutustundlikult elukeskkonda, väärtustades bioloogilist mitmekesisust, jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi ning säästva arengu põhimõtteid;
3) on omandanud ülevaate elusloodusest, selle olulisematest protsessidest, organismide omavahelistest suhetest ja seostest eluta keskkonnaga ning kasutab korrektset bioloogiaalast sõnavara;
4) lahendab probleeme, rakendades selleks muu hulgas loodusteaduslikku meetodit, ning langetab otsuseid, tuginedes teaduslikele, sotsiaalsetele, majanduslikele, eetilis-moraalsetele seisukohtadele ja õigusaktidele;
5) planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid ning esitab saadud tulemusi;
6) kasutab erinevaid infoallikaid ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet;
7) kasutab bioloogiat õppides tehnoloogiavahendeid, sh IKT võimalusi;
8) saab ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning bioloogiateadmiste ja -oskuste vajalikkusest erinevates töövaldkondades;
9) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ja süsteemset mõtlemist ning on motiveeritud elukestvaks õppeks.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. Muna- ja seemnerakkude arenemine.
2. Mehe ja naise suguelundkonna ehituse ning talitluse võrdlus.
3. Munaraku viljastumine.
4. Loote areng.
5. Loote arengut mõjutavad tegurid
6. Inimese lootejärgne areng.
7. Kordamine
8. KONTROLLTÖÖ
9 .Inimene kui tervik.
10. Pärilikkuse põhimõisted.
11. Geneetika ülesanded.
12. Geneetika ülesanded. Soo määramine.
13. Pärilik ja mittepärilik muutlikkus.
14.Pärilikud ja mittepärilikud haigused
15.Transgeensed organismid.
16. Kordamine. Kokkuvõtted õppeaastast.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) seostab inimese elundkondi nende põhiülesannetega;
2) peab oluliseks enda tervislikku treenimist.
3) võrdleb naise ja mehe suguelundkonna ehitust ning talitlust;
4) võrdleb inimese muna- ja seemnerakkude ehitust ning arengut;
5) analüüsib munaraku viljastumist mõjutavaid tegureid;
6) selgitab muutusi inimese loote arengus;
7) seostab inimorganismi anatoomilisi vanuselisi muutusi talitluslike muutustega;
8) analüüsib pärilikkuse ja muutlikkuse osa inimese tunnuste näitel;
9) selgitab DNA, geenide ning kromosoomide seost ja osa pärilikkuses ning geenide pärandumist ja avaldumist;
10) lahendab dominantsete ja retsessiivsete geenialleelide avaldumisega seotud lihtsamaid geneetikaülesandeid;
11) hindab päriliku ja mittepäriliku muutlikkuse osa inimese tunnuste näitel ning analüüsib diagrammidel ja tabelites esitatud infot mittepäriliku muutlikkuse ulatusest;
12) hindab organismide geneetilise muutmise võimalusi, tuginedes teaduslikele ja teistele olulistele seisukohtadele;
13) analüüsib pärilike ja päriliku eelsoodumusega haiguste vältimise võimalusi;
14) kirjeldab geenitehnoloogia tegevusvaldkondi ning sellega seotud elukutseid;
15) suhtub mõistvalt inimeste pärilikku ja mittepärilikku mitmekesisusse.

Hindamine üles

Veerandis hinnatakse kontrolltööd, koduseid töid, iseseisvaid töid klassis, tunnikontrolle, praktilisi töid, töövihikut jms.
Veerandihinne on kõigi hinnatud tööde keskmine. Juhul, kui hinne jääb kahe erineva hinde vahele, siis saab määravaks kontrolltöö hinne.

Kõiki töid on võimalik järgi vastata 1 kord esimesel võimalusel peale hinde teada saamist. Konsultatsioon ja järelvastamine esmaspäeviti 15.00-17.00 ruumis 105