Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel: 6_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maren Asumets

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: maren@oesel.edu.ee

Loodud: 19. aprill 2017. a. kell 00.56
Muudetud: 19. aprill 2017. a. kell 00.56

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetuses taotleme, et õpilane
* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal (27.-31.03)
1. Kus see asub? Tsükkel 7A sõnavara lk.86
2. Harj.7-1, 7-2, 7-3, 7-4; harjutused töövihikust
3. Sõnade töö (lk.86), teejuhatamine (dialoogide koostamine)

II nädal (3.-7.04)
1. Kool(inimesed, esemed), harj.7-12, 7-13, 7-14, 7-15
2. Sõnade töö (lk.89), kordamine(töövihiku täitmine) Kus? - käändelõpud ja eessõnad
3. Dialoogi koostamine ja esitamine(Kus asub?)

III nädal (10.-14.04)
1. Kus? Harj.lk.90,91. Töövihikust lk.43-46
2. Kordamine kirjalikuks tööks.Õpikust lk.90-93
3. Suur reede

IV nädal (17. - 21.04)
1. Õppetükk 8A väljendid lk.94,95 suuline vastamine
2. Harj.8-2,8-3; töövihikust 8A
3. Korter sõnad lk.99, harj.8-9,8-10,8-11,8-12,8-13

V nädal (24.-28.04)
1. Projektipäev
2. Eitamine ja küsimine lk.99, harj.8-15,8-16,8-17; tegusõnad(знать, звонить, слушать)pööramine
3. Tegusõnad(играть, отдыхать)pööramine, harj.8-18,8-19,8-20,8-21,8-21,8-22

VI nädal (1.-5.05)
1. Tõlkeharjutus lk.102. Kas tohib? (väljendid lk.103)
2. "Mожно" - kas tohib? harj.9-1,9-4,9-5,9-6; TV 9A
3. Suuline vastamine. Korteris(ruumid, esemed/asjad) harj.9-8,9-9,9-10,9-11

VII nädal ( 8.-12.05)
1. Harj.9-12,9-14,9-15. Kelle oma?(Minu/sinu oma)
2. Sõnadetöö(ruumid,esemed), harj.9-16,9-17,9-18,9-20
3. Kordamine harj.9-21....9-23

VIII nädal (15.-19.05)
1. Tõlkeharjutus lk.111, kelle oma?-tunnikontroll
2. Õnnitleme-õnnitlused vene keeles, harj.10-1....10-6
3. Numbrid 20-100, suuliste väljendite kordamine

IX nädal ( 22.-26.05)
1. Suuline hindeline vastamine-õnnitlused, numbrid
2. Kordamine ja TV kontroll
3. Kordamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitu piires aru igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;
2) oskab kasutada õpitud väljendeid ja lühilauseid IV veerandil läbitud teemadel: linn, kus asub, sisustus,ruumid, viisakussõnad, õnnitlused
3) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele, oskab ise lihtsamaid küsimusi moodustada;
4) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet;
5) oskab kirjutada õpitud sõnu ja väljendeid ning koostada neist minidialooge;
6) oskab lugeda lihtsat dialoogi või adapteeritud teksti ja saab loetust aru;
7) omandab IV veerandil õpitud keeleteadmised: arvsõnad 20-100, tegusõnade pööramine olevikus - I,II pöördkond, nimisõna mitmuse moodustamine, kelle oma, kus?, eitav ja küsiv lause
8) oskab õpetaja juhendamisel rakendada varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
9) oskab töötada õpetaja juhendamisel eesmärgistatult nii iseseisvalt, paaris kui rühmas;
10) oskab lugeda häälega, korrektse intonatsiooni ja hääldusega.

Hindamine üles

Veerandihinne kujuneb hinnete põhjal:

Jooksva õppetöö käigus saadud suulised vastamised (teksti lugemine ja tõlkimine)-1 arvestuslik hinne
tunnitöö, koduste tööde kontroll, töövihiku harjutused-1 arvestuslik hinne
sõnadetööd-1 arvestuslik hinne
tunnikontrollid-1 arvestuslik hinne

Töö ebaõnnestumisel on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ning töö uuesti sooritada, konsultatsioon esmaspäeval peale 7. tundi (või õpetajaga kokkuleppel muul ajal)
Hinne "0" tähistab õpilase poolt esitamata või tegemata tööd, mis tuleb pärast tema puudumist või töö esitamata jätmist järgi vastata. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või hindega "1", kui veerandi lõpuks tööd järele ei vastata.
Arvestuslikud hinded peavad veerandihinde välja panemise ajaks olema sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.

Testide hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%


Lugemisel:
Hinne "5" pannakse
- vigadeta ladusa ja õpitud teksti lugemise eest
- 1 - 2 vea puhul võõra teksti lugemisel, kui teksti sisu mõistetakse;
- leida õigesti olulist infot tekstist, teha tekstist lühikokkuvõtet;
- teha veatult tekstil põhinevat sõnavaraharjutust;

Hinne "4" pannakse
- lugemise eest, kui lugemine on küllalt ladus ja ilmekas, kuid tehakse 1-3 viga;
- 3 - 5 vea puhul võõra teksti lugemisel, kui õpilane veale tähelepanu juhtimisel selle ise parandab;
- veatu lugemise puhul, kui teksti sisu mõistmisel on ebatäpsusi (lugemine + tõlkimine);

Hinne "3" pannakse
- lugemise eest, kui esineb 4-6 viga ja tempo on aeglane;
- kui üksnes õpetaja abiga suudetakse teksti sisust aru saada, ei osata teksti erinevaid osi pealkirjastada ega tekstist olulist välja tuua;

Hinne "2" pannakse
- kui lugemisel tehakse üle 6 vea; kui lugemine pole ladus; kui ei saada loetust aru ega suudeta tekstist olulist välja tuua ka õpetaja abiga mitte;