Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12535 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Projektõpe: 6a, 6b, 6c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marit Tarkin

eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Kontakt: marit@oesel.edu.ee

Loodud: 17. jaanuar 2017. a. kell 17.14
Muudetud: 17. jaanuar 2017. a. kell 17.14

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Projektitund pakub võimalust õpilasel õppida midagi teistmoodi kui tavalises koolitunnis.
Õpiprojektid seovad aineõpetust reaalse eluga.
Paljude projektide motoks on säästev ellusuhtumine ning väärtushinnangute kujundamine.
Kogu õpetuse läbivateks valdkondadeks on keeleoskus, keskkond, infotehnoloogia ja meedia.
Ainet õpetavad õpetajad Maidu Varik ja Marit Tarkin

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. 3d joonistused ja 3d printimine
a) kavandi koostamine 3d printimiseks, Tinkercad programmi kasutamine
b) näidistööde printimine
2. Projektitöö vormistamine
a) Küsimuste koostamine
b) veebipõhise küsimustiku koostamine (Google Form)
b) Materjali otsimine
c) tekstitöötluse põhireegleid, loovtöö vormistusnõuded
d) Erinevad tekstid arvutis
e) Teksti, pildi, tabeli ja diagrammi sisestamine slaidile.
f) veebipõhised esitlused
3. TAVAD, KOMBED, MEENUTUSED (Projekt)
a) Intervjuu ja selle läbiviimine
b) Andmete kogumine ning analüüsimine
4. Enda projekti esitlemine klassikaaslastele

IV õppeveerand:
1. REKLAAMI JA KUTSU KUULAMA, VAATAMA
a) posterite ja kuulutuste loomine
b) info levitamine netis
2. Äpid ja nutivahendid
Lemmikäpi esitlemine
3. VII LÄBI ÜRITUS (lõpuprojekt-konverents vanematele või noorematele
koolikaaslastele)
a) Tööde-, tegevuste jaotamine
b) oska vastutada
c) esine
4. SAA HINNANG TEHTULE! (õpilaste tagasiside õpetajale, läbi interaktiivse
küsitluse; õpetaja hinnang õpilastele)

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Grupis osalemine; vastutuse võtmine; meeskonnatöö; arvuti, kui töövahendi kasutamine; käelise oskuse arendamine; tähelepanuvõime arendamine ning keskendumisoskuse täiustamine. 
Projektitund pakub võimalust õpilasel õppida midagi teistmoodi kui tavalistes ainetundides. 
Aines toimub läbi praktiliste tööde keskkonna ja säästva arengu põhimõtete arendus. 
Paljude projektide motoks on säästev ellusuhtumine ning väärtushinnangute kujundamine. 
Kogu õpetuse valdkondadeks on keeled, keskkond, infotehnoloogia ja meedia.

Hindamine üles

Hindamine on arvestuslik.
* Arvestuslik (kokkuvõttev A/MA II ja IV veerandi ja õppeaasta lõpul)
* Õpilaste individuaalsete ja rühmatööde hindamisel kasutatakse veebipõhiseid hindamismudeleid - http://opetaja.edu.ee/hindamismudelid/ - mille kriteeriumite määramisel saavad ka õpilased kaasa rääkida.