Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13287 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Bioloogia: 9a, 9b, 9c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Gerta Nurk

bioloogiaõpetaja

Kontakt: gerta@oesel.edu.ee

Loodud: 17. jaanuar 2017. a. kell 07.56
Muudetud: 17. jaanuar 2017. a. kell 07.56

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu ning saab aru nende tähtsusest ja seostest igapäevaelus ning inimühiskonna ja tehnoloogia arengus;
2) suhtub vastutustundlikult elukeskkonda, väärtustades bioloogilist mitmekesisust, jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi ning säästva arengu põhimõtteid;
3) on omandanud ülevaate elusloodusest, selle olulisematest protsessidest, organismide omavahelistest suhetest ja seostest eluta keskkonnaga ning kasutab korrektset bioloogiaalast sõnavara;
4) lahendab probleeme, rakendades selleks muu hulgas loodusteaduslikku meetodit, ning langetab otsuseid, tuginedes teaduslikele, sotsiaalsetele, majanduslikele, eetilis-moraalsetele seisukohtadele ja õigusaktidele;
5) planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid ning esitab saadud tulemusi;
6) kasutab erinevaid infoallikaid ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet;
7) kasutab bioloogiat õppides tehnoloogiavahendeid, sh IKT võimalusi;
8) saab ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning bioloogiateadmiste ja -oskuste vajalikkusest erinevates töövaldkondades;
9) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ja süsteemset mõtlemist ning on motiveeritud elukestvaks õppeks.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. Kordamine. Seedeelundkonna ehitus.
2. Erituselundid.
3. Jääkainete eemaldamine organismist.
4. Kordamine
5. KONTROLLTÖÖ (Seedeelundkond. Erituselundkond.)
6. Hingamiselundkonna ehitus. Hingamisteed.
7. Sisse- ja väljahingamine. Hingamissagedus.
8. Hingamiselundkonna tervishoid. Levinumad hingamisteede haigused.
9. Sisenõrenäärmed. Hormoonid ja nende omadused. Organismi regulatsioonimehhanismid. Sisenõrenäärmed ja nende ülesanded. .
10. Õppefilm „Kehakell“. Hormoonpreparaadid
11. Endokriinsüsteemi häired.
12. Kordamine. Närvisüsteemi ehitus ja talitlus. Kesk- ja piirdenärvisüsteem. Hallaine ja valgeaine. Peaaju ehitus. Ajuosade ülesanded.
13. Suuraju koor ja keskused. Mälu. Seljaaju ehitus ja ülesanded. Närvid. .
14. Närvisüsteemi talitlus. Närviimpulss. Tingitud ja tingimatud refleksid. Refleksikaar.
15. Praktilised tööd. Närvisüsteemihäired.
16. Kordamine
17. KONTROLLTÖÖ (Närvisüsteem)
18. Meeleelundid. Nägemiselund. Silma ehitus.
19. Nägemine. Nägemishäired. Silmade kaitse.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) seostab inimese elundkondi nende põhiülesannetega;
2) peab oluliseks enda tervislikku treenimist.
3) koostab ja analüüsib seedeelundkonna ehituse jooniseid ja skeeme ning selgitab nende alusel toidu seedimist ja toitainete imendumist;
4) selgitab valkude, rasvade, süsivesikute, vitamiinide, mineraalainete ja vee ülesandeid inimorganismis ning nende üle- või alatarbimisega kaasnevaid probleeme;
5) järgib tervisliku toitumise põhimõtteid.
6) analüüsib hingamiselundkonna ehituse ja talitluse kooskõla;
7) koostab ning analüüsib jooniseid ja skeeme hingamiselundkonna ehitusest ning sisse- ja väljahingatava õhu koostisest ning selgitab nende alusel hingamise olemust;
8) analüüsib treeningu mõju hingamiselundkonnale;
9) selgitab hingamiselundite levinumate haiguste tekkepõhjusi ja haiguste vältimise võimalusi;
10) suhtub vastutustundlikult oma hingamiselundkonna tervisesse.
11) selgitab kesk- ja piirdenärvisüsteemi põhiülesandeid;
12) seostab närviraku ehitust selle talitlusega;
13) koostab ja analüüsib refleksikaare skeeme ning selgitab nende alusel selle talitlust;
14) seostab erinevaid sisenõrenäärmeid nende toodetavate hormoonidega;
15) kirjeldab hormoonide ülesandeid ja toob nende kohta näiteid;
16) selgitab närvisüsteemi ja hormoonide osa elundkondade talitluste regulatsioonis;
17) suhtub kriitiliselt närvisüsteemi kahjustavate ainete tarbimisse.

Hindamine üles

Veerandis hinnatakse kontrolltöid, koduseid töid, iseseisvaid töid klassis, tunnikontrolle, praktilisi töid jms.
Veerandihinne on kõigi hinnatud tööde keskmine. Juhul, kui hinne jääb kahe erineva hinde vahele, siis saavad määravaks kontrolltööde hinded.

Kui kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust on hinnatud hindega «puudulik» või «nõrk» või on hinne jäänud panemata, antakse õpilasele võimalus järelevastamiseks või järeltöö sooritamiseks
Kõiki töid on võimalik järgi vastata 1 kord esimesel võimalusel peale hinde teadasaamist.

Konsultatsioon ja järelvastamine esmaspäeviti 15.00-17.00 ruumis 105