Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11671 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

Matemaatika: 11abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Enda Torga

matemaatikaõpetaja

Kontakt: enda.torga@oesel.edu.ee

Loodud: 8. märts 2019. a. kell 12.36
Muudetud: 8. märts 2019. a. kell 12.50

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, III kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Gümnaasiumi kitsa matemaatika kursus TÕENÄOSUS JA STATISTIKA
Kursuse eesmärgid:
1) anda ettekujutus looduses ja ühiskonnas toimuvatest stohhastilistest protsessidest;
2) tutvustada esmaseid andmetöötlusoskusi;
3) õpetada tegema järeldusi statistilistest andmetest.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

11.03.19 – 15.03.19
Kordamine: mood, mediaan, keskmine hälve
Sündmus, sündmuste liigid, klassikaline tõenäosus
Statistiline tõenäosus
18.03 – 22.03
Geomeetriline tõenäosus
Sõltumatud sündmused, sündmuste korrutis
Sõltumatute sündmuste korrutise tõenäosus
25.03 – 29.03
Sündmuste summa. Välistavate sündmuste summa tõenäosus
01.04 – 05.04
Korrutamislause
Faktoriaal. Permutatsioonid
08.04 – 12.04
Kombinatsioonid, binoomkordaja
15.04 – 18.04
Statistiliste andmete üldkogum ja valim
Statistilise rea korrastamine ja diagrammid
29.04 – 03.05
Statistilise rea arvnäitajad: keskmine, mood, mediaan
06.05 – 10.05
Dispersioon ja standardhälve ning variatsioonikordaja
Juhuslik suurus, selle jaotus
13.05-17.05
Kordamine
Kontrolltöö
20.05-24.05
Keskväärtus, normaaljaotus
Statistilise otsustuse usaldatavus keskväärtuse usaldusvahemiku näitel
27.05-04.06
Ülesannete lahendamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Kursuse läbinud õpilane:
1) eristab juhuslikku, kindlat ja võimatut sündmust;
2) teab sündmuse tõenäosuse mõistet ning oskab leida soodsate ja kõigi võimaluste arvu (loendamine, kombinatoorika);
3) arvutab sündmuse tõenäosust ja rakendab seda lihtsamaid elulisi ülesandeid lahendades;
4) teab juhusliku suuruse jaotuse olemust ning juhusliku suuruse arvkarakteristikute tähendust;
5) teab valimi ja üldkogumi mõistet ning andmete süstematiseerimise ja statistilise otsustuse usaldatavuse tähendust;
6) arvutab juhusliku suuruse jaotuse arvkarakteristikuid ning teeb nendest järeldusi uuritava probleemi kohta;
7) leiab valimi järgi üldkogumi keskmise usalduspiirkonna;
8) kogub andmestikku ja analüüsib seda IKT statistiliste vahenditega.

Hindamine üles

Hindamine
Kursuse hinne kujuneb kursuse jooksul toimunud kontrolltööde punktide summa alusel: saadud punktide summa protsent maksimumpunktide summast. Hinne vastavalt skaalale: "5" 90 -100%, "4" 75 - 89%, "3" 50 - 74%, "2" 20 - 49%, "1" 0 - 20% maksimumpunktide arvust, "0"- ettenähtud ajal tegemata jäänud töö.
Mitterahuldavalt hinnatud kontrolltööle on võimalik teha üks järeltöö tööle järgneva 10 tööpäeva jooksul.
Konsultatsioon toimub tunniplaani kantud ajal, osalemine tuleb eelnevalt õpetaja juures registreerida.
Õpilase kohustuslikud töövahendid:
* kalkulaator
* vihik/-kaustik vms
* mittekustuv kirjutusvahend
* joonestusvahendid (igapäevaselt joonlaud ja harilik pliiats; teised joonestusvahendid etteteatamisel).