Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11703 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

Kehaline kasvatus: 7b T, 7c T prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Inge Jalakas

Inspira juhataja / kehalise kasvatuse õpetaja

Kontakt: inge@oesel.edu.ee

Loodud: 11. veebruar 2019. a. kell 00.01
Muudetud: 11. veebruar 2019. a. kell 00.01

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

II poolaastal õpitakse erinevaid sportmänge, lume olemasolu korral aga suusatamist. Sportmängude juures saadakse algteadmised ning oskused, et õpilasel oleks hiljem võimalik neid mänge mängida. Arendatakse oskusi tegutsema meeskonnas ning tekitatakse positiivseid emotsioone.

Suusatamine on asendamatu tervislik liikumisviis looduses värskes karastavas talveõhus. Suusatamine on jõukohane paljudele, sest koormust saab kergesti reguleerida, samas koormavad suusatamisliigutused kõiki õpilaste suuremaid lihasrühmi. Lisaks liikumisrõõmule annab suusatamine puhkust ka närvisüsteemile. Õpitakse põhilisi suustamisviise, käitumist ja ohutusnõudeid suusaradadel.

Ujumisoskus on teistest oskustest olulisem, sest sellest võib sõltuda vees ellujäämine. Mida paremini osatakse ujuda, seda suurem on võimalus päästa enda ja võimalusel teise inimese elu, kui peaks juhtuma õnnetus.

Eesmärgiks on arendada õpilaste kehalisi võimeid: kiirust, osavust, jõudu, koordinatsiooni, painduvust ja vastupidavust. Tekitada õpilastes tahet ja huvi iseseisva treenimise/sportimise vastu. Avastada andekamad õpilased ning suunata nad sobiva spordialaga tegelema.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

JAANUAR - MÄRTS
1. nädal
1. tund - Sissejuhatus III veerandisse. Vastupidavust arendavad teatevõistlused. Korvpalli test.
2. tund - kompleksujumine: vabalt, selili, rinnuli.

2. nädal
1. tund - Kõrgushüppe tehnika juurdeviivad harjutused: paigalt flopp ilma latita, sirge kolmesammulise hoojooksuga. Hüppe harjutamine kummilatiga. Korvpalli test. /Suusatamise teooria kordamine
2. tund - Stardihüppe juurdeviivad harjutused. Rinnuliujumise harjutused plaadiga - üksi ja paarilisega. Jalgade tehnika harjutamine. 100 m rinnuli. / Klassikalise sõidustiili erinevate sõiduviiside meeldetuletamine ja harjutamine.

3. nädal
1. tund - Kõrgushüppe harjutamine. Parimale tulemusele hüppamine. Korvpalli test. /Tõusu- ja laskumisviisid suusatamises, pöörded suuskadel, sahkpidurdused.
2. tund - Harjutused rinnuliujumise käte tehnika täiustamiseks. Paaristeatevõistlused plaadiga. 100 m rinnuli./ 6 km vabalt valitud stiilis suusatamine koos mägedest üles minnes erinevate tõusuviiside, laskudes erinevate laskumisasendite ning pidurdustehnikaga.

4. nädal
1. tund - Korvpalli mängureeglite meeldetuletus, erinevad harjutused põrgatamise arendamiseks. Paarisharjutused söötmise ja püüdmisega. Korvpalli test./ Uisusamm ilma keppideta, pooluisusamm laugel laskumisel.
2. tund - Rinnuliujumise pöörde juurdeviivad harjutused. Rinnuliujumise käte ja jalgade tehnika harjutamine plaadi ja käsilestadega. 200 m plaadiga, ilma pausita ujumine. / 6 km uisusammuga suusatamine tõusude ja laskumistega.

5. nädal
1. tund - Korvpalli söödu- ja viskeharjutused + mäng./ Klassikaline suusasõitustiil: erinevad suusasõiduviisid - paaristõuked sammuta, paaristõuked ühe- ja kahesammuline, vahelduvtõuge ja kahesammuline.
2. tund - Rinnuliujumise stardihüppe ja erinevate pöörete harjutamine, käte ja jalgade tehnika parandamine rinnuliujumisel. Tehnika hinnangulehed, paarilise hindamine. / 6 km suusatamine vahelduvate klassikaliste suusasõiduviisidega koos mäest tõusude ja laskumistega. Teatevahetuse õppimine.

6. nädal
1. tund - Võrpalli mängureeglite meeldetuletus. Palli tõste- ja servimisharjutused./ 2 km suusatamine parimale tulemusele vabalt valitud stiilis + 1 km lõdvestussõitu.
2. tund - 25 m rinnuliujumine koos stardihüppega parimale tulemusele. Veepall lihtsustatud reeglitega./Mäest allalaskumistehnikad, pidurdused, slaalom.

7. nädal
1. tund - Paarisharjutused ja võistlused võrkpalliga + mäng/Hindele suustamisviiside, laskumise ja pidurdamise näitamine.
2. tund - 50 m rinnuliujumine koos stardihüppe ja pöördega parimale tulemusele. Veemängud. /2 km vabalt valitud stiilis suusatamine parimale tulemusele.

8. nädal
1. tund - Test talispordi kohta. Teatevõistlused suuskadel mägedest tõusmisel ja laskumisel.
2. tund - 400 m vabalt vastupidavusujumine. Järelvastamised./Teatevõistlused suuskadel mägedest tõusmisel ja laskumisel.

9. nädal
1. tund - Võrkpalli söödu- ja servimisharjutused + mäng./Vabalt valitus stiilis suusatamine 6 km.
2. tund - Vastupidavustreening kompleksujumisega: 3 x 8 pikkust (vabalt, selili, rinnuli)./Vabalt valitud stiilis suusatamine 6 km. Järelvastamised suusatamises.

10. nädal
1. tund - Pallimängud.
2. tund - Veemängud ja teatevõistlused rinnuli, selili ja krooli ujumisstiile kasutades./Uisutamine või vabalt valitud stiilis suusatamine, teatevõistlused.

MÄRTS - JUUNI
1. nädal
1. tund - korvpall: petteliigutused. Söötmine ja püüdmine vastuliikumiselt. Kaitsemäng. Kahe mängija koostöö. Läbimurded paigalt ja liikumiselt.
2. tund - kompleksujumine 400 m

2. nädal
1. tund - korvpall, kordamine: petteliigutused. Söötmine ja püüdmine vastuliikumiselt. Kaitsemäng. Kahe mängija koostöö. Läbimurded paigalt ja liikumiselt.
2. tund - 50 m vabalt parimale tulemusele. Liblikujumise tehnika harjutused.

3. nädal
1. tund - kõrgushüppe erialased harjtused ja hüppe harjutamine, topispalli viske harjutamine
2. tund - stardihüpete ja pöörete kordamine, 50 m selili parimale tulemusele

4. nädal
1. tund - topispalli vise parimale tulemusele, kõrgushüpe parimale tulemusele
2. tund - 50 m rinnuli parimale tulemusele. Liblikujumise tehnika harjutused.

5. nädal
1. tund - 2000 m jooks kõige-kõigema võistluse raames, palliviske juurdeviivad harjutused
2. tund - 50 m vabalt, 300 m kompleksujumine

6. nädal
1. tund - 2000 m jooks, pallivise parimale tulemusele
2. tund - cooperi test, veemängud.

7. nädal
1. tund - sprintjooksu erialased harjutused, 60 m jooks parimale tulemusele, kaugushüppe eriaalased harjutused.
2. tund - kaugushüpe parimale tulemusele.

8. nädal
1. tund - 2000 m jooks, järelvastamised
2. tund - pesapall

9. nädal
1. tund - jalgpalli reeglite meeldetuletus ja mäng
2. tund - õpilaste poolt valitud sportmäng

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II poolaasta I poolel
Ujumises:
- täiustab vees libisemise asendit rinnuli
- täiustab rinnuliujumise jalgade ja käte tehnikat
- arendab rinnuliujumise pöörde tehnikat
- arendab stardihüpet rinnuliujumisel
- arendab rinuliujumise hingamise tehnikat
- arendab vastupidavusvõimet
Kehalises kasvatuses:
Oskab:
1) käsitleda palli erinevates pallimängudes
2) teatesuusatamise teatevahetust
3) paigalpöördeid, tõusu- ja laskumisviise, sahkpidurdust
4) klassikalise suusasõidustiili erinevaid sõiduviise
5) uisusammu ilma keppideta
Suudab:
1) hüpata hoota kaugust, visata topispalli vatavalt oma võimetele
2) sooritada jõuvastupidavusharjutusi
3) tabada korvi enda valitud kauguselt
4) läbida suuskadel laugete tõusude ja laskumistega maastikul 6 km
Teab:
1) erinevate pallimängude reegleid
2) nimetada sisekergejõustiku alasid lisaks praktiliselt õpituile
3) erinevaid jõuvastupidavusharjutusi
4) suusatamisega seotud mõisteid; kuidas suusatamisel riietuda, ohutusnõudeid suusatades ja kelgutades ning varustust kandes, kuidas vältida külmetamist ja külmumist suusatamisel
5) tuntuid suusatajaid
6) teatevõistlusi ruumis sees erinevaid vahendeid kasutades ning teatevõistlusi ja mänge õues kelkude ja suuskadega

II poolaasta lõpuks
Oskab:
1) teateujumise vahetust ja pöördeid
2) hinnata kaasõpilase tehnikat vabalt, rinnuli ja selili ujumisel, stardihüpet ja pöördeid etteantud hindamislehe järgi
3) valida jooksutempot vastavalt oma võimetele
4) alustada jooksu nii püst- kui madallähtest
5) koostada ja läbi viia ringtreeningut erinevatele lihasgruppidele mõeldud harjutustega
6) visata palli õigest viskeasendist ja hoojooksult
7) mängida korvpalli ja teisi sportmänge
8) kontrollida oma kehaasendit ja liigutusi harjutuste sooritamisel
9) läbi viia erialast soojendust
Suudab:
1) ujuda vabalt, rinnuli ja selili 50 m puhkepausita ja jalgu põhja panemata
2) joosta kestvusjookse 2 - 3km ühtlases tempos
3) parandada:
* palliviske tehnikat ja tulemust
* kõrgus- ja kaugushüppe tehnikat ja tulemust
* erinevate distantside jooskude tulemusi

Tunneb:
1) kergejõustiku oskussõnu
2) erinevate sportmängude mängureegleid

Hindamine üles

Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Hindamisel rakendatakse kujundava hindamise põhimõtteid (õpilase arengu toetamine). Kujundav hindamine keskendub eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega.
II poolaasta I poolel on õpilasel võimalik saada 5 hinnet:

1. hinne - õpilane saab valida, kas ta sooritab hindele:
1) korvpalli testi 1min jooksul (hinne tuleneb võrdlusest eelneva õppeaasta tulemusega) või
2) hoota kaugus (hinne tuleneb võrdlusest eelneva õppeaasta tulemusega)
2. hinne - suusatamises
1) sõiduviiside õige tehnika, laskumis- ja pidurdusviisid või
2) 2000 m vabalt valitud stiilis suusatamine parimale tulemusele
3. hinne - sportmängude reeglite tundmine, mängudes osalemise aktiivsus
4. hinne - rinnuli ujumine 25m või 50m või tehnika teooria+praktika
Õpilane saab valida, kas ta sooritab hindele:
1) 50 m rinnuli ujumise isikliku tulemuse parandamine eelmise õppeaasta tulemusega võrreldes
või
2) rinnuli ujumise tehnika suuline kirjeldus + praktikas sooritamine.

5. hinne - kirjalik test III veerandil õpitud teadmiste kohta = kokkuvõttev hinne - seda eriti juhul, kui hinne kahe vahel
("5" = 9 - 10p.; "4"= 7 - 8p.; "3" = 5 - 6p.)

II poolaasta II poolel on õpilasel võimalik saada 5 hinnet:

1. hinne - ujumine
Õpilane saab valida, kas ta sooritab hindele:
1) vaba-, rinnuli- ja selili õige tehnika ettenäitamise koos stardihüppe ja pöördega või
2) cooperi test või vabalt valitud stiilis 50m parimale tulemusele

2. , 3. ja 4. hinne - kergejõustik
1) pallivise või 2 kg topispalli vise
2) 60 m jooks või
3) 1000 m jooks või
4) 2000 m jooks
5) kaugus- või kõrgushüpe

5. hinne
Teatevõistluste organiseerimine ja läbi viimine

5. hinne
kooli ja maakonna spordivõistlustel osalemine, tunnis aktiivne osalemine, väljaspool kooli harjutamine kestvusjooksudeks

Kehalise kasvatuse tunnis on õpilase riietuseks vastavalt tunnile: võimlas lühike või pikk dress ning jalas sisespordijalatsid; ujumises on seljas trikoo ja kaasas pesemisvahendid. Suusatunnis on õpilasel seljas ilmastikule vastavad riided.

Pikemaajaliselt (enam kui kaks nädalat) arsti tõendiga kehalisest
kasvatusest või ainult ujumisest vabastatud õpilased määratakse
füsioterapeudi rühma spordiosakonna juhi poolse esildisega iga veerandi
esimesel nädalal. Vabastust taotlev õpilane esitab arstitõendi oma
kehalise kasvatuse õpetajale. Nimekirja kinnitab direktor käskkirjaga.
Füsioterapeut teeb märkmeid kinnitatud nimekirjast puuduvate õpilaste
kohta eKooli. Kehalist kasvatust hindab füsioterapeut hinnetega
arvestatud/mittearvestatud. Veerandi - ja aastahinne ning kooliastme hinne
teisendatakse numbriliseks hindeks. Hindamisel juhindutakse kooli
õppekavast ja kehalise kasvatuse ainekavast.

Lühiajaliselt (1-2 nädalat) kehalisest kasvatusest lapsevanema või arsti
poolt vabastatud õpilane esitab tõendi/kirja enne tunni algust
(vahetunnis) oma kehalise kasvatuse õpetajale. Õpilane on iga keh.-kasv.
tund õpetaja poolt juhendatud (s.t. ei puudu/ei lahku omavoliliselt
tunnist).

Kehalise kasvatuse tunnis on õpilane spordiriietuses, ujumistunnis sellele vastavas riietuses. Nõutava riietuse puudumisel tunnis osaleda ei saa, tegemata tunnitöö hinne on "0" ja tund tuleb järele teha
õpetajaga kokkuleppel.
Puudumise (k.a. haiguse) tõttu hindamata tegevused tuleb järgi teha 10
päeva jooksul peale vabastuse lõppemist. Tegemata jätmisel on tunnitöö
hinne "1".
Hinnet saab parandada kuni veerandi lõpuni õpetajaga kokkuleppel
konsultatsiooni ajal.

Konsultatsiooniaeg: T kell 15.00, ruumis 024