Dokumendid - Õppekorralduse alused

ÜLDSÄTTED

1. Täiskasvanute koolituse korraldamise ja kvaliteedi aluseks on täiskasvanuhariduse õigusaktid ja teised seonduvad õigusaktid.

2. Õppetöö toimub koolituskeskuse koolituskalendri ja ajakava alusel.

3. Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit).

4. Koolituse korralduse, koolituskava ja ajakavaga saab tutvuda kodulehel www.oesel.ee/osilia

KOOLITUSELE REGISTREERUMINE

1. Koolituste kohta saab informatsiooni ja on võimalik registreerida:

2. Registreerumiseks vajalikud isikuandmed on salastud ja ei kuulu avalikustamisele.

3. Koolitusrühma ületäituvusel eelistatakse varem registreerunuid või koolituse sihtgruppi kuulujaid. Kui kursus on juba täitunud, siis teid registreeritakse reservnimekirja ja kui põhinimekirjas vabaneb koht, võetakse teiega enne kursuse algust ühendust.

4. Enamiku kursuste osavõtjatelt ei eeldata eelnevaid kogemusi ja oskusi. Kui varasem kogemus on siiski nõutav, on see välja toodud kursuse kirjelduses.

KOOLITUSE EEST TASUMINE

1. Koolituse eest tasutakse arve alusel. Arve saadetakse e-mailiga või postiga. Üldjuhul tuleb tasuda arve enne koolituse algust.

2. Koolitusele mitteilmumisel ja sellest mitteteatamisel, koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. 9. Osaliselt tagastatakse õppetasu kui osaleja teavitab loobumisest mitte hiljem kui 14 päeva enne koolituse algust ja kui on tehtud eelnevaid kulutusi (ostetud materjale, jms). 10.Koolituse eest ise tasunud õppijal on õigus maksustamisperioodi tulumaksusoodustusele vastavalt tulumaksuseadusele.

KOOLITUSEST LOOBUMINE, KOOLITUSE EDASILÜKKUMINE VÕI MITTETOIMUMINE

1. Kui koolitataval ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel koolitusest osa võtta, tuleb sellest koheselt teavitada e-kirja osilia@oesel.edu.ee või telefoni teel nr 455 6576 või 5551 1922. Juba tasutud õppemaks makstakse teile tagasi.

2. Koolituskeskusel on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel koolitus ära jätta või koolituse toimumine edasi lükata kuni koolitusgrupi täitumiseni.

3. Koolitusele registreerunuid teavitatakse edasilükkumisest või mittetoimumisest telefoni või e-posti teel.

4. Koolituse mittetoimumisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

5. Kursusest loobumisel vähem kui 48 tundi enne kursuse algust või kui kursus on juba alanud, õppetasu ei tagastata. Samuti ei tagastata õppetasu kursuse katkestamise või kursuselt väljaarvamise korral.

KOOLITUSE KORRALDAMINE JA LÕPETAMINE

1. Koolitus loetakse läbituks, kui on täidetud õppekavast tulenevad nõuded.

2. Koolitusel osaleja täidab koolituse lõpus vastava tagasisidevormi.

3. Koolituse lõppedes väljastab koolituskeskus koolituse läbinule tunnistuse või tõendi.

4. Tunnistuse kaotamisel, hävimisel või rikkumisel väljastatakse koolituse läbinule tema avalduse alusel vastav duplikaat.

5. Tunnistuse duplikaat vormistatakse ja väljastatakse samaselt originaaltunnistusega ning märkega „DUPLIKAAT“

6. Duplikaadi väljastamise hind on 5 eurot.

KOOLITUSEL OSALEJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

1. Koolitusel osalejal on õigus:

2. Koolitusel osaleja on kohustatud:

VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD

Õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamiseks on vaidlustajal õigus pöörduda kirjalikult koolituskeskuse juhi poole. Vaie vaadatakse läbi ja avaldajat teavitatakse 5 tööpäeva jooksul. Otsusega mittenõustumisel on avaldajal õigus pöörduda Eesti Vabariigi Halduskohtu poole.