Dokumendid - Kvaliteedi tagamine

ÜLDSÄTTED

1. Kuressaare Gümnaasiumi poolt loodud koolitusasutuse nimi on koolituskeskus Osilia (edaspidi koolituskeskus).

2. Koolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täienduskoolitust.

3. Koolituskeskus lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning koolituskeskuse korralduslikest dokumentidest.

4. Koolituskeskus lähtub oma töökorralduses ja kvaliteedi tagamisel Kuressaare Gümnaasiumi sisehindamise korrast ja Eesti Vabaharidusliidu sisehindamise mudelist.

ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalist.

2. Koolituskeskuse poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud Kuressaare Gümnaasiumi kodulehel koolituskalendris.

3. Koolituskeskuse õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

4. Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega, eesmärgiks aidata sihtgrupil saavutada püstitatud õpieesmärgid.

KOOLITAJATE KVALITEEDI TAGASMISE TINGIMUSED JA KORD

1. Koolituskeskuse poolt kaasatud koolitajad omavad kõik kõrgharidust, minimaalselt bakalaureusekraadi, enamjaolt magistrikraadi. Kõik koolitajad omavad töökogemust õpetataval erialal ja valdavalt täiskasvanute koolitaja kutset.

2. Koolitajate töötulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parandusettepanekuid.

ÕPPEKESKKONNA KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

1. Kõik kursused on koolituskeskuse kodulehel vähemalt üks kuud enne kursuse toimumist.

2. Kõigi koolitusele registreerunutega võetakse individuaalselt ühendust koolituse korraldaja poolt selgitamaks välja õppeeesmärgid ja koolitusvajadus. Koolitusgrupid püütakse komplekteerida võimalikult sarnaste õpivajaduste alusel.

3. Kõik kursusele registreerunudsaavad vähemalt 3 päeva enne kursuse algust teabe koolituse korraldusliku poole kohta – ajakava ja koolitusruumide kohta.

4. Koolituskeskuse Osilia õppeklassid asuvad Kuressaare Gümnaasiumi III korrusel, aadressil Nooruse 1, Kuressaare.

5. Koolituste läbiviimiseks kasutatakse koolituskeskuse ruume: 40-kohaline auditoorium, kaks 16-kohalist õppeklassi, mis on varustatud kaasaegse õppetehnikaga (data-projektor, sülearvuti, pabertahvel, valgetahvel) ja sisustusega (toolid-lauad, mida on võimalik vastavalt vajadusele liigutada). Samuti on võimalus kasutada koolituse toimumise ajal kahte kooli arvutiklassi (20-kohalised). Õpperuumides on ligipääs internetile, samuti hõlmab koolituskeskuse ala juhtmevaba interneti leviala. Eraldi on väike garderoob üleriietele, kohviruum ja WC. Koolitusel osalejatel on tagatud WC kasutamise võimalus, pakutakse joogivett, kohvi ja teed.

6. Koolituskeskusel on olemas mobiilne arvutiklass, vajadusel varustatakse õppijad sülearvutiga.

7. Igaks kursuseks on ettevalmistatud õpimapid ja õppematerjal paberkandjal.

8. Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.

KOOLITUSE KOHTA TAGASISIDE KOGUMISE KORD

1. Iga kursuse lõpus täidavad osalejad tagasisidelehe, kus annavad hinnangu kursuse sisule, lektorile ja kursuse korraldusele ning teevad ettepanekuid kursuse paremaks muutmiseks.

2. Tagasisidelehtede koondid saadetakse järelduste tegemiseks koolituskeskuse juhatajale, koolijuhile ja koolitajatele. Koolituskeskuse juhataja ja koolijuht analüüsivad tagasisidet ning vajadusel muudavad kursuse sisu, täiendavad korraldust või vestlevad koolitajatega.

3. Juhul kui tagasiside koolitajale on halb mitme koolituse vältel, kaalutakse koolitaja väljavahetamist.