Erasmus+ KA1 projekt „Jätkusuutlik elukestev õpe Saare maakonnas” 2014-2016

Projekti "Jätkusuutlik elukestev õpe Saare maakonnas" eesmärk oli personali koolitamisne esmalt asutuse siseselt ja vajadusepõhiselt, eelkõige personali kompetentside tõstmiseks järgmistes valdkondades: uute õppemeetodite väljatöötamine ja rakendamine, võõrkeele oskuse arendamine, õppekavade väljatöötamine ja arendamine lähtuvalt nõudlusest (turuvajadusest), e-koolituste valdkonna arendamine ning organisatsiooni arendamine läbi õppimise ja õpetamise. Antud kompetentside tõstmine võimaldab tagada maakonnas elukestva õppe jätkusuutlikku ja täiskasvanute koolitajate isiklikku arengut ning täiskasvanud õppijatele korraldada kvaliteetseid ümberõppe ja täienduskoolitusi, kasutades selleks projekti raames omandatud teadmisi ja kogemusi.

Margit Düüna koolitusel "CAREER-EUSHOP: ONE-STEP-SERVICE-CAREER-GUIDANCE-SHOP FOR EUROPEANS” 23.-29. juuli 2016 Küprosel.

Projekti raames käisid õpirändes viis Kuressaare Gümnaasiumi koolituskeskuse Osilia töötajat ja täiskasvanute koolitajat. Projekti osalejad valiti vabatahtlikkuse teel; st nende täiskasvanuhariduse koolitajate, edendajate, õpetajate ja koolituskeskuse personali hulgast, kel isiklik huvi ja motivatsioon erialaseks enesearenduseks ning teisalt ka vastavad teadmised, oskused ja suutlikkus omandatud teadmisi teistele kolleegidele edasi anda. Kursused valiti välja lähtuvalt organisatsiooni ja maakonna vajadustest ning täiskasvanu õppe trendidest.

Merle Rekaya koolitusel „Evidence Based Teaching and Learning” 17.-23. mai 2015, Malagas, Hispaanias

Projekti käigus osaletud koolituste raames omandati kogemusi ja teadmisi järgmistes valdkondades: personaalse digiportfoolio koostamine, e-õppe võimaluste ja toimivate veebipõhiste lahenduste omandamine, tõenduspõhise õppe strateegiate rakendamine, meediavahendite (tahvelarvutid, nutitelefonid jm) kasutamine igapäevases õppetöös, karjääriedendustöö heade praktikate näitel. Kokku osaleti viiel koolitusel:

Õpirändes osalenud viisid läbi tasuta erinevaid õpitubasid maakonna täiskasvanuhariduse valdkonna töötajatele õpitud teadmiste ja kogemuste edasiandmiseks ning jagamiseks.

Projekti rahastas Erasmus+ programm.