LEMON ehk Learning Communities of Modern Liberal Adult Education

Rahastaja: Central Baltic Interreg IV A programm 2007–2013

Projekti eesmärgiks oli uuendada Soome ja Eesti rahvaülikoole ning koolituskeskusi, vastamaks muutuva ühiskonna ja täiskasvanute koolituse nõuetele piirkondlikul tasandil ning kasutades selleks territoriaalset ja piiriülest koostööd. Projektis osales 13 partnerit, kes on pärit Varsinais-Suomi ja Uusimaa maakonnast, Lääne- ning Kesk-Eestist. Projekt on osaks Central Baltic Interreg IV A programmist 2007–2013 ja viidi ellu ajavahemikus 2009–2012.

Projekti koordinaatoriks oli Turu Ülikool.

Projekti elluviimine on olnud edukas: osalevad rahvaülikooli ja koolituskeskused on uuenenud läbi personalikoolituse, turunduskanalite arendamise, uute koolitussuundade ja meetodite arendamise ning koostöövõrgustike loomise.

2011.a juunis toimus lõpuseminar koostöös Tallinna Ülikooliga, kus esitleti projekti tulemusi ning arendati uusi partnerite võrgustikke ja projektiideid.

2011.a anti välja kogumik „SOME (sotsiaalmeedia) on kohal“ eesti, soome ja inglise keeles. See koondab projektis osalenud organisatsioonide kogemusi sotsiaalmeedia kasutamisest oma kooli arendamisel.

Koolituskeskuste tulevikuvisioonid - Some on kohal

LEMON eli Learning Communities of Modern Liberal Adult Education on EU:n aluekehitysrahoitteinen hanke, jossa uudistetaan suomalaisia ja virolaisia kansalais- ja työväenopistoja ja parannetaan niiden mahdollisuuksia vastata muuttuvan yhteiskunnan ja aikuiskoulutuksen haasteisiin niin paikallistasolla kuin tekemällä alueellista ja rajat ylittävää yhteistyötä. Partnereita on Varsinais-Suomesta, Uudeltamaalta sekä Länsi- ja Keski-Virosta, kaikkiaan yhteensä 13. Hanke on osa Central Baltic Interreg IV A Programme 2007–2013 -ohjelmaa ja toteutetaan vuosina 2009–2011.

Hankkeen tavoitteena on uudistaa kansalais- ja työväenopistoja, vahvistaa opistojen asemaa yhteiskunnallisina toimijoina ja verkostoitumista uusien kumppanien ja kohderyhmien kanssa sekä lisätä yhteistyötä suomalaisten ja virolaisten opistojen välillä. Erityisesti kaivataan lisää yhteistyötä yritysten ja yhdistysten kanssa, ja myös julkinen sektori on vapaan sivistystyön kannalta kiinnostava.

Uudistaminen aloitetaan kansalais- ja työväenopistojen henkilökunnan kouluttamisella, minkä tulokset puolestaan vaikuttavat positiivisesti esimerkiksi opiskelijoiden ja paikallisyhteisöjen tasolla ja myös laajemmin. Hankkeessa toteutetaan erilaisia pilottikoulutuksia ja kokeillaan uusia toimintamalleja. Esimerkiksi sosiaalinen media antaa mahdollisuuksia opettajien ja opiskelijoiden väliselle yhteistyölle verkkoympäristössä. Kansalais- ja työväenopistot edistävät merkittävästi elinikäistä oppimista ja aktiivista sekä tasa-arvoista yhteiskuntaa.

LEMON or Learning Communities of Modern Liberal Adult Education is an EU-financed ERDF-project, which is to liven up Finnish and Estonian liberal adult education centres to meet the needs and challenges of the changing society and non-formal education locally and by doing cross-border co-operation as well. Project partners are from the Southwest Finland, Uusimaa region and West and Central Estonia, and there are 13 partners in all. Project is a part of the Central Baltic Interreg IV A Programme 2007–2013 and implemented during the period 2009–2011.

Project’s targets are to modernise the liberal adult education centres, strengthen centres’ role in the society and network them with new partners and target groups and promote co-operation between Finnish and Estonian centres. Especially co-operation with different companies and associations, and also the public sector is interesting from the viewpoint of liberal adult education.

Modernisation is started by educating the centres’ personnel, and those results will further have positive impact for example on students, local societies and so on. New kind of pilot education programmes and operational models are tested. For example social media gives opportunities for co-operation between teachers and students in online environments. Liberal adult education centres promote substantially life long learning and active and equal society.

Project coordinator:

University of Turku; Project Coordinator Satu Nurmela, +358 40 5318 079, satu.nurmela@utu.fi

Other partners: