Programm "Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes" 2008-2013

Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik

Üldeesmärk:

Täiskasvanud elanikkonna elukestvas õppes osalemise võimalused on avardunud, vabahariduslikes koolituskeskustes pakutava kvaliteetse koolituse kaudu on tõusnud inimeste konkurentsivõime kõigis Eesti regioonides.

Programmi sihtgrupp oli täiskasvanud elanikkond, kes ei ole koolikohustuslik (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud). Eelistatud olid madala haridustasemega (maksimaalselt üldkeskharidusega) ja aegunud kvalifikatsiooniga isikud, kes ei tööta oma erialal.

Lähem info programmi kohta on programmi elluviija Eesti Vabaharidusliidu kodulehel.