Klienditeeninduse alane inglise keel NB! Kursus on komplekteeritud, VABU KOHTI EI OLE! - osaleja ankeet

Õppija eesnimi:

Õppija perekonnanimi:

Õppija isikukood:

Õppija telefoninumber:

Õppija e-posti aadress:

Õppija elukoha omavalitsusüksus:

Palun kirjeldage, miks soovite osaleda valitud kursusel:

Teie haridustase / märkida kõrgeim omandatud haridustase/
algharidus (6 klassi)
põhiharidus (8 või 9 klassi)
üldkeskharidus (gümnaasium 11 või 12 klassi)
kutseharidus pärast põhiharidust
kutsekeskharidus või kutseharidus või keskeri/tehnikumi haridus pärast üldkeskharidust, selle omandamise aeg
kõrgharidus, selle omandamise aeg

Teie emakeel:

Muu emakeel:

Tööhõive. Olete:
töötav isik
töötu
töötu, sh pikaajaline töötu (Ei ole olnud hõivatud tööga või tööga võrdsustatud tegevusega rohkem kui 12 kuud, kuni 24-aastaste puhul rohkem kui 6 kuud)
tööturul mitteaktiivne (pensionär, lapsehoolduspuhkusel viibiv vanem, puudega isik või muul põhjusel tööl mittekäiv isik, sh õppur, ajateenistuja jt)

Töötava isiku korral asutus ja ametikoht:

Õpingud. Kas õpite hetkel veel kuskil?
Jah
Ei

Arvesse läheb õppimine tasemeõppes (üld-, kesk- ja kõrgharidus), huvihariduse omandamine ja tööpraktikal, koolitustel, kursustel, seminaridel, konverentsidel ning eratundides osalemine.

Millal Te viimati õppisite?

Kuulun sihtgruppi, sest olen (saab valida mitu):

Kinnitan, et minu saadav brutotöötasu on madalam kui 75% Eesti keskmisest palgast ehk alla 960 euro:
Jah
Ei

Kust saite info koolituse kohta?

Ankeedi täitmise kuupäev:

Märkus: Registreerimine ei kinnita automaatselt, et olete koolitusele arvatud, vaid osalejatest tehakse valik lähtudes sihtgruppi kuulumisest ja motivatsioonist.

Käesoleva taotluse esitamisega kinnitan andmete õigsust.

Kinnitan, et olen tutvunud Kuressaare Gümnaasiumi koolituskeskus Osilia privaatsustingimustega.