Õpilasürituse stsenaarium: Kuressaare START 2019 (30. oktoober 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Marit Tarkin, eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Üritus sisestatud: 18. oktoober 2019. a. kell 13.35
Üritus muudetud: 24. oktoober 2019. a. kell 18.56
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Maakondlik väitlusturniir algajatele väitlejatele. Anda väitluskogemus, väärtustada argumenteeritud kõne.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
11.00-12.30 koolitus auditooriumis
12.45 kogunemine raamatukogus, avamine
12.45 - 13.00 avamine
13.00 - 14.30 I voor
14.45 - 16.15 II voor
16.30 - 18.00 III voor
18.00 - 18.30 lõpetamine
Toimumise koht:
KG ruumid 100, 113, 203, 206, 209, 309, 305, auditoorium
Sihtgrupp:
KG 10. klassi õpilased, 11 ja 12. klassi väitlusklubi liikmed
Kirjeldus:
Üritus algab 12.45 kogunemisega raamatukogus. Täpsem ajakava nädala alguseks.
12.45 - 13.00 avamine
13.00 - 14.30 I voor
14.45 - 16.15 II voor
16.30 - 18.00 II voor
18.00 - 18.30 lõpetamine
Vastutaja:
Marit Tarkin
Korraldustoimkond:
KG humanitaarosakond

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)