Õpilasürituse stsenaarium: Mini Megaaju (29. oktoober 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Virge Lember, klassiõpetaja
Üritus sisestatud: 15. oktoober 2019. a. kell 13.49
Üritus muudetud: 28. oktoober 2019. a. kell 08.14
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
-
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
11.15
Toimumise koht:
Aula
Sihtgrupp:
KG Mini Megaaju toimub I kooliastme õpilastele neli korda õppeaasta jooksul (oktoober - aprill).
Kirjeldus:
Igast klassist osaleb 1-2 võistkonda, milles on neli õpilast. Hooaja jooksul on võistkondade õpilased samad ja õpilase haigestumisel leitakse asendaja samast klassist.

Teemad: oktoober - sügis, detsember - jõulud, veebruar - Eesti, aprill - kevad.
Vastutaja:
Virge Lember
Korraldustoimkond:
Virge Lember, Madli-Maria Naulainen, Kristin Lauri, Sirje Mehik, Ruth Rist, Raina Rääp, Kristel Paju, Liivi Erlenbach, Ruth Jasmin, Grete Pihl, Reet Lasn

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)