Õpilasürituse stsenaarium: Üleriigilise muusika aineolümpiaadi piirkondlik voor (15. veebruar 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Laine Lehto, muusikaõpetaja
Üritus sisestatud: 30. september 2019. a. kell 20.40
Üritus muudetud: 30. september 2019. a. kell 20.40
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
-
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
10:00
Toimumise koht:
Kuressaare Muuskakool
Sihtgrupp:
6.-12. klasside õpilased
Kirjeldus:
-
Vastutaja:
Laine Lehto
Korraldustoimkond:
-

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)