Õpilasürituse stsenaarium: Lugemisõhtu "Öö loeb, sest öös on lugu" ( 7. november 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Virge Lember, klassiõpetaja
Üritus sisestatud: 10. september 2019. a. kell 17.52
Üritus muudetud: 10. september 2019. a. kell 17.57
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Õpilaste lugemishuvi äratamine ja süvendamine.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
19.00 - 21.00
Toimumise koht:
Täpsustamisel.
Sihtgrupp:
4.-6. klasside õpilased
Kirjeldus:
Täpsustamisel.
Vastutaja:
Virge Lember
Korraldustoimkond:
Peakorraldajad: Lelet Aavik-Part, Virge Lember
Töötubade läbiviijad: II kooliastme õpetajad/klassiõpetajad, huvijuht.

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)