Õpilasürituse stsenaarium: Pärlipäev (30. mai 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Inge Jalakas, Inspira juhataja / kehalise kasvatuse õpetaja
Üritus sisestatud: 23. mai 2019. a. kell 08.19
Üritus muudetud: 23. mai 2019. a. kell 08.19
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
-
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
9.45-13.00 ja 11.50-15.30
Toimumise koht:
Kuressaare Gümnaasium
Sihtgrupp:
1.-12. kl
Kirjeldus:
Pärlipäev on Kuressaare Gümnaasiumi ja huvikool Inspira 1.-12. klasside parimatele ainetundjatele, olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel edukalt esinenud õpilastele korraldatav direktori vastuvõtt. Nimetus Pärlipäev on kasutusel alates 1995/96 õppeaastast, nime autoriks on õppealajuhataja Anu Saabas. Tiitli kinnituseks sai võitja esialgu sümboolse krooni, alates 2000. aastast on auhinnaks klaaspärl. Pärlid selgitatakse välja Kuressaare Gümnaasiumi kõigis kooliastmetes ning alates 2015/16 õppeaastast ka huvikool Inspira erinevates huvitegevuse valdkondades 1.-12. kl arvestuses.
Esimestel aastatel toimus Pärlipäeva vastuvõtt Kuressaares, alates 1998. aastast on vastuvõtuga kaasnenud ka õppereis. Nii on külastatud erinevaid teadus- ja haridusasutusi nii Eestis kui ka välismaal. Laevareisidel on käidud Helsingis, Stockholmis, Ventspilsis. Lisaks on vastuvõttu korraldatud Saaremaa mõisates: Pilgusel, Pädastes, Loonal. Bussiga Lätimaad on avastatud suisa kahel korral: 2001 ning 2012. aastal. Möödunud aastal toimus tunnustusüritus Saaremaal, Apollo kinos. Sel aastal leiab Pärlipäev aset Kuressaare Gümnaasiumis.
Vastutaja:
Inge Jalakas
Korraldustoimkond:
Inge Jalakas, Anu Saabas, Maidu Varik, Kristin Lauri, Tiiu Smidt

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)