Õpilasürituse stsenaarium: 9. kl õpilastele "Georgi ja Kaspari lugu" (11. aprill 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Anu Saabas, õppealajuhataja
Üritus sisestatud: 25. märts 2019. a. kell 11.29
Üritus muudetud: 25. märts 2019. a. kell 11.29
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Noorte riskikäitumise ennetamine.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
11. aprillil k 13 kooli aulas
Toimumise koht:
KG aula
Sihtgrupp:
9. kl õpilased
Kirjeldus:
Käsitletavad teemadeks on liiklusõnnetused noortega, seos väärtegu-tagajärg, noorte peamised liiklusriskid jms
Koolitaja Märt Treier.
Vastutaja:
Anu Saabas
Korraldustoimkond:
Maanteeamet

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)