Õpilasürituse stsenaarium: Loovtööde kaitsmine ja e-õppe päev (18. aprill 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Anu Saabas, õppealajuhataja
Üritus sisestatud: 21. veebruar 2019. a. kell 21.03
Üritus muudetud: 12. aprill 2019. a. kell 14.18
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Õppimine läbi erinevate tegevuste.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
18.aprill
Toimumise koht:
koolimaja ja/või muud kohad kokkuleppel
Sihtgrupp:
1.-11.kl õpilased ja kooli töötajad
Kirjeldus:
1.- 6. klasside õpilastele toimub e-õppepäev. Juhend on edastatud klassiõpetajatele. Ülesanded laetakse hiljemalt 16.04 kodulehele.

7. klassid on kuulajatena ja aula korrastajatena loovtööde kaitsmisel aulas.
7.c klass korrastab aula enne kaitsmist paneb toolid ja toob 3 lauda ruumist 225 kella 8.20-ks (vastutab kl juh A.Rungi; paigutuse juhis A.Saabas)
7.c klass kuulab loovtöid kell 8.30
7.b klass kuulab loovtöid kell 10.30
7.a klass kuulba loovtöid kell 12.30
7.a klass korrastab aula pärast kaitsmist (viib ära lauad ja paneb ära toolid)
7. klassi eelnev kodutöö: lugeda läbi loovtöö juhend kooli kodulehelt
https://www.oesel.ee/kg/bin/2017_18_loovtoo_juhend.pdf

Klassijuhataja kannab teema "Loovtööde kaitsmine" ja mitteosalemise eKooli kl juh päevikusse.

8. klassid on vastavalt ajagraafikule loovtöö kaitsmisel aulas (nimekiri saadetakse klassijuhatajale ja ops-listi). Vastutaja A.Saabas.
I rühm kell 8.30
II rühm kell 10.30
III rühm kell 12.30
Õpilane, kes ei kaitse, on kuulajaks kõigile rühmadele.
Klassijuhataja kannab teema ja mitteosalemise eKooli kl juh päevikusse.

9. klassid kirjutavad proovikirjandit algusega kell 9:
9.a kl ruumis 306 (õp M.Laurson)
9.b kl ruumis 303 (õp M.Tustit)
9.c kl ruumis 301 (õp M.Rekaya)
9.kl õpiabi ruumis 300 (õp H.Truu)
Eesti keele õpetaja kannab tunnid ja mitteosalemise eKooli ainepäevikusse.

10. klassid
Uurimistöö projektide ettevalmistus (M.Varik)

11. klassid algusega k 8.30 määratud klassiruumis.
Inglise keele hindeline arvestus.

Õpetajate tegevus on planeeritud ja saadetakse ops-listi.
Vastutaja:
Anu Saabas
Korraldustoimkond:
-

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)