Õpilasürituse stsenaarium: Mini Megaaju (I kooliaste) (21. veebruar 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Anu Saabas, õppealajuhataja
Üritus sisestatud: 4. veebruar 2019. a. kell 15.54
Üritus muudetud: 4. veebruar 2019. a. kell 16.00
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
kinnitada õpitud teadmisi-oskusi;
olla loovad ja osaleda meeskonnatöös.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
21. veebruar kell 11.15 aulas
Toimumise koht:
aula
Sihtgrupp:
I kooliaste (1.- 3.kl) võistkonnad
Kirjeldus:
Viktoriinis võib klassist osaleda 1-2 kolmeliikmelist võistkonda.
Registreerimiseks saadetakse õpetajale link.
Vastutaja:
Anu Saabas
Korraldustoimkond:
S.Mehik, L.Aavik, M.M.Naulainen, V.Lember, K.Lauri ja A.Saabas

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)