Õpilasürituse stsenaarium: Playback 2019 (11. veebruar 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kristin Lauri, noorsootöötaja
Üritus sisestatud: 4. veebruar 2019. a. kell 11.24
Üritus muudetud: 4. veebruar 2019. a. kell 11.24
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Ürituse eesmärk on jätkata kooli traditsiooniliste üritustega. Arendada noorte esinemisjulgust ja enesemääratluspädevust. Pakkuda esinemiskogemust. võimaldada osalejatel end võrrelda eakaaslastega. Tunnustada, motiveerida ja innustada noorte loovust. Lõppeesmärgiks on valida igast vanuseastmest (1.-3., 4.-6., 7.-9., 10.-12.) kooli esindaja maakondlikul üritusel, mis toimub 13.veebruaril Kuressaare Gümnaasiumis Tuntud artistide või muusikavideo matkimine/jäljendamine. Osaleja peab rõhuma eelkõige artistlikkusele, eemärgiga tuua ˛ürii ja publikuni võimalikult täpne koopia originaalesitlusest/videost. Edukaks esinemiseks on oluline esineja välimus, püüdlikkus, rahvale meeldimine, samuti ka originaalsus.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
kell 14.00
Toimumise koht:
Aula
Sihtgrupp:
1.-12. klass
Kirjeldus:
REGISTREERIMINE
Registreerimine lõppeb 6.veebruaril. Registreerimiseks saata kiri kristin.lauri@oesel.edu.ee pealkirjaga Playback. Kirjas palume märkida järgmised andmed:
klass 
osalejate arv 
juhendaja 
jäljendatav lugu ja esitaja 
esinemisnumbri pikkus 
tehnilised erisoovid 
video link 

Esinemisjärjekord selgub teisipäeval, 10.veebruari
Vastutaja:
Kristin Lauri
Korraldustoimkond:
Õpilasesindus

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)