Õpilasürituse stsenaarium: Kooli sisekergejõustiku MV 10.-12. klassile (19. märts 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Annely Oolup, kehalise kasvatuse õpetaja
Üritus sisestatud: 17. jaanuar 2019. a. kell 12.41
Üritus muudetud: 16. märts 2019. a. kell 17.37
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
• toetada õpilase kujunemist füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline järgima tervislikku eluviisi
• kujundada õpilastes iseseisvat sportimisharrastust ning arendada kehalist võimekust. • õpilasel võimalus kontrollida oma kehalise vormisoleku taset.
• arendada oskust anda objektiivset hinnangut kehalise vormisoleku tasemele
• arendada ausa mängu põhimõtteid, on koostöövalmis osalema meeskonnas
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
16.00- 18.30
Toimumise koht:
Kuressaare Spordikeskus,kergejõustikuhall
Sihtgrupp:
10- 12 klass
Kirjeldus:
Klassi võistkonda kuulub 5 tüdrukut ja 5 poissi

Iga õpilane võistleb ühel alal

Mitmevõistlus on klassidevaheline võistkondlik võistlus

Võistlusalad :
1. 60 m jooks
2. 600 m jooks
3. Kaugushüpe ( 3 katset, mõõtmine äratõukekohast)
4. Kõrgushüpe
* algkõrgused T 1.10/ P 1.20
5. Kuulitõuge
* kuuli raskused T 3 kg / P 5 kg.

Võistluse ajakava:
16. 00 võistluste avamine

16.05 60 m jooks, kaugushüpe, kõrgushüpe*, kuulitõuge
* kõrgushüppajad lülituvad võistlusesse vastavalt enda poolt valitud algkõrgusele.

600 m jooks algab peale 60 m jooksu lõppu.


Võistlustulemuste arvestamine:
- klassidevaheline punktiarvestus (tulemused arvestatakse punktideks TV 10 olümpiastardi punktitabeli alusel.)
- võidab klass, kelle 10 liikmeline võistkond (5 P+ 5T) kogub 6 ala kokkuvõttes kõige rohkem punkte.Autasustamine:

Kolme parema võistkonna igat liiget autasustatakse kooli meistrimedaliga,iga ala kolme paremat diplomiga.

NB! Riietumine ja jalatsite vahetus toimub alumise korruse riietehoius.


Vastutaja:
Annely Oolup

Korraldustoimkond:
KG spordiosakond
Vastutaja:
Annely Oolup
Korraldustoimkond:
KG spordiosakond

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)