Õpilasürituse stsenaarium: KG sulgpalli meistrivõistlused (28. jaanuar 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Inge Jalakas, Inspira juhataja / kehalise kasvatuse õpetaja
Üritus sisestatud: 11. jaanuar 2019. a. kell 11.15
Üritus muudetud: 11. jaanuar 2019. a. kell 11.15
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
populariseerida sulgpalli ja võrkpallimängu ning arendada meeskonnatööoskusi.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • teabekeskkond
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
14.00
Toimumise koht:
KG võimla
Sihtgrupp:
1.-12. kl õpilased
Kirjeldus:
Osalejad: võistkonda kuulub 6 liiget + 1 varuliige

Registreerimine: 11.–21. jaanuar, 2019. Võistkonna registreerimiseks saata anderotoom@gmail.com e-posti aadressile klass, võistkonna kapteni nimi ja e-posti aadress.

Võistluse reeglid:
võistluse reeglid on mugandatud ja kohandatud 6-liikmelise võistkonna mänguks. Kasutatud on nii võrkpalli kui sulgpalli hübriidvarianti.

Palling
Iga geim algab pallinguga (serviga) paremalt väljakupoolelt (servialast). Pall peab lendama diagonaalselt vastuvõtja parempoolsele pallingualale. Jalg ei tohi asetseda joonel. Pallingu ajal kuni löögi momendini ei tohi servija ega vastuvõtja muuta keha asendit ega tõsta jalgu (jalalaba osalist tõstmist ei loeta veaks).
Servil peab pall läbituma eest kasti joone. Pallingu momendil ei tohi reketi raam tõusta kõrgemale vöö tasapinnast, reketi pea aga reketit hoidva käe randmest. Pärast pallingut võivad mängijad paikneda oma väljakupoolel mistahes kohtades.
Palling loetakse veel ebaõigeks, kui:
* pall ületas võrgu, kuid ei sattunud määratud väljakualasse vastaspoolel (piirile kukkunud pall loetakse sees olevaks)
* pall ei ületanud võrku või puudutas kõrvalisi esemeid (kui pall puudutas pallingu järel võrku, aga lendas õigele pallingualale, loetakse palling õigeks);
* servija sooritas ebaõige liigutuse, katkestas hetkeks pallimise ning sundis sellega vastuvõtja liikvele.
* kui reket ei taba pallingul palli, loetakse seda veaks ja palling sooritatuks.

Punktimängimine
* Kui pall puudutas mängu ajal võrku ja lendas vastaspoolele, loetakse löök õigeks.
* Kui võrgu juures asuv mängija sooritab ülalt löögi, ei tohi vastane reketiga võrgu kohal blokeerida. Mängija võib tõsta reketi ainult näo kaitseks või püüdeks tabada võrgust eemal vastase löödud palli, kui ta sellega vastast ei sega.
* Punkti võivad võita mõlemad pooled.

Võistkondlikult mängitakse 21 punktini süsteemis 3-st parem (2 geimi võiduni)
Mängu võitmiseks on vaja võita kaks geimi. Geimi lõpus viigiseisul 20:20 jätkatakse mängu kuni üks pool on saavutanud 2-e punktilise edumaa. Geim võib näiteks lõppeda punktiseisul 23:21; 24:22 jne. Seisul 29:29 kaotab geimi vea teinud mängija (30:29)
Otsustav geim mängitakse 15 punktini.

Mängu alguses loositakse esimesena pallima asuv võistkond. Pallija tehtud veaga kaasneb pallingu kaotus ja punkt vastasele. Seejärel alustab pallimist juba väljaku vasakpoolses kastis olev mängija. Kui eksib pallingut vastuvõtja, saab pallija punkti ja pallinud mängija jätkab pallimist. Peale punkti ja pallimisõiguse võitmist pallitakse parempoolsest kastist.

Servija ja vastuvõtja partnerid võivad väljakul paikneda mistahes kohal, kui nad ei sega pallingut ega pallingu vastuvõtmist ja on liikumatud pallingu sooritamise momendil (kui servija reket tabab palli).

Tagasi lüües ei tohi mängijad palli üle kolme korra puudutada . Palli mängitakse seni, kuni see puudutab väljakut, läheb väljakult välja (auti) või võistkond eksib reeglite vastu (võrgu puudutamine kehaga, nn soe pall või muu tehniline viga).

Üldisteks vigadeks, mis põhjustavad pallinguõiguse ja punkti kaotuse:
* pall langeb väljapoole väljakupiire, ei ületa võrku, või puudutab lage, seinu jms.;
* lüüakse vastaspoolel asuvat palli, seejuures ei loeta veaks reketi inertsist üle võrgu liikumist;
* mängija riivab mängu ajal võrku;
* mängija puudutab mistahes kehaosa või reketiga vastase väljakupoolt ja segab sellega vastast;
* pall jääb reketile peatuma, hüpleb reketil või teda visatakse (nn soe pall)

Võistluse ajakava, vanusegrupid: võistluse ajakava ilmub peale registreerimise tähtaja lõppu.

Võistlustulemuste arvestamine:
võistkonnad loositakse alagruppidesse. Võistlus mängitakse turniirisüsteemis: 2:0 tulemuse korral võitja võistkond saab 3 punkti, kaotaja 0 punkti. 2:1 tulemuse korral võitja võistkond saab 2 punkti ja kaotaja 1 punkti. Alagruppide võitjad selgitavad omavahel turniiri võitja.

Autasustamine: kolme esimest võistkonda autasustatakse diplomite ja medalitega.

Koostas: Steven Kallus, 8.c
Vastutaja:
Inge Jalakas
Korraldustoimkond:
Steven Kallus, Andero Toom 8.c klassist, Inge Jalakas, Gabriel Sepp

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)