Õpilasürituse stsenaarium: Playback 2019 (maakondlik) (13. veebruar 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kristin Lauri, noorsootöötaja
Üritus sisestatud: 7. jaanuar 2019. a. kell 12.45
Üritus muudetud: 14. jaanuar 2019. a. kell 13.25
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Ürituse eesmärk on jätkata maakonna traditsiooniliste üritustega. Arendada noorte esinemisjulgust ja enesemääratluspädevust. Pakkuda esinemiskogemust. võimaldada osalejatel end võrrelda eakaaslastega. Tunnustada, motiveerida ja innustada noorte loovust.
Tuntud artistide või muusikavideo matkimine/jäljendamine. Osaleja peab rõhuma eelkõige artistlikkusele, eemärgiga tuua ˛ürii ja publikuni võimalikult täpne koopia originaalesitlusest/videost. Edukaks esinemiseks on oluline esineja välimus, püüdlikkus, rahvale meeldimine, samuti ka originaalsus.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • tehnoloogia ja innovatsioon
Toimumise aeg:
13. veebruar kell 14.30
Toimumise koht:
aula
Sihtgrupp:
1.-12. klass
Kirjeldus:
-
Vastutaja:
Kristin Lauri
Korraldustoimkond:
Õpilasesindus

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)