Õpilasürituse stsenaarium: 7.-9. klassi jõulupidu (19. detsember 2018. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kristin Lauri, noorsootöötaja
Üritus sisestatud: 6. detsember 2018. a. kell 08.51
Üritus muudetud: 12. detsember 2018. a. kell 13.31
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Klasside ja kooliastme lõimumine. Traditsioonide elluviimine.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • enesemääratluspädevus
  • õpipädevus
  • suhtluspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
  • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
  • kultuuriline identiteet
  • tehnoloogia ja innovatsioon
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
19.00 Kuressaare Gümnaasiumi aula
Toimumise koht:
Kuressaare Gümnaasiumi Aula
Sihtgrupp:
7.-9. klass
Kirjeldus:
19.00 algab eeskava aulas
19.45 kingituste jagamine klassides
20.30 jätkub disko aulas
Vastutaja:
Kristin Lauri
Korraldustoimkond:
9. klassi õpilased

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)