Õpilasürituse stsenaarium: Jõulumuusika vahetunnid ( 3. detsember 2018. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Laine Lehto, muusikaõpetaja
Üritus sisestatud: 1. detsember 2018. a. kell 18.14
Üritus muudetud: 2. detsember 2018. a. kell 14.28
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Jõulumeeleolu loomine advendiajal.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
Esmaspäeval, 3. detsembril kell 9:45 ja kell 10:45
Toimumise koht:
KG peasissekäigu juures 1. korruse fuajees
Sihtgrupp:
1.-12. klassid
Kirjeldus:
Teemakohaseid talve- ja jõululaule esitavad KG huvikooli Inspira solistid ning muusikaringid.
Vastutaja:
Laine Lehto
Korraldustoimkond:
Muusikaosakond, Kristn Lauri, Karli Kastepõld.

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)